...:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปี   ๒๕๕๔
 

       กองการเกษตร เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๕๔ ขึ้น  ในวันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๕๔  ณ ศาลาเอนกประสงค์  ม.๒ บ้านงิ้ว ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

 

รูปภาพโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ปี  ๒๕๕๔

 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล

               การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจอาชีพหนึ่ง เนื่องจากการเพาะเห็ด สามารถที่จะทำให้ภายในครอบครัวมีอาหารที่มีคุณค่าโดยเฉพาะโปรตีนไม่แพ้เนื้อสัตว์  และมีความปลอดภัยจากสารเคมี การเพาะเห็ดสามารถเพาะสำหรับบริโภคในครัวเรือนหรือสามารถพัฒนาการเพาะเห็ดให้เป็นอาชีพหลัก  มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
               การเพาะเห็ดนั้นเป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว  ไส้นุ่น ไส้ฝ้าย เปลือกมันสำปะหลัง ทะลายปาล์ม ขี้เลื่อย เปลือกถั่วเขียว หรือแม้กระทั้งวัสดุที่มีในธรรมชาติ ได้แก่ หญ้าต่างๆ ใช้เป็นวัสดุเพาะให้เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อให้ต้นทุนต่ำลง อีกทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าโดยการจัดหาหรือจัดซื้อวัสดุที่มีในท้องถิ่นและทำให้คนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง
                กองการเกษตร เทศบาลตำบลปลาโหลจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การเพาะเห็ดฟางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ปี   ๒๕๕๔   ขึ้น

วัตถุประสงค์
 
               ๑. เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
               ๒. เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า
               ๓. เพื่อนำอาชีพการเพาะเห็ดฟางมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
               ๔. เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย

               - เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

สถานที่ดำเนินการ

               - สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล หรือสถานที่ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วิธีดำเนินการ

               ๑. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
               ๒. สำรวจรายชื่อเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล   
จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
              ๓. ดำเนินการจัดชื่อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมฯ
              ๔. กำหนดวันเวลา สถานที่ในการฝึกอบรม
              ๕. จัดการฝึกอบรมฯ
              ๖. สรุปรายงานผลการฝึกอบรมฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             - กองการเกษตร เทศบาลตำบลปลาโหล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ๑. เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
           ๒. สามารถเพิ่มมูลค่าวัสดุที่เหลือใช้ในการเกษตรให้เป็นประโยชน์
           ๓. สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนโดยการประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟาง
           ๔. เทศบาลตำบลปลาโหลมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาการเพาะเห็ดฟาง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 

:: www.plalo.go.th ::

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4274- 2593 โทรสาร 0-4216-5214

E-mail : tambolplalo@hotmail.com
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจั
นทร์