...:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...
 
        เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดกำหนดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบล โดยมีนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการนำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป.พร.) ในเขตตำบลปลาโหล และสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 100 คน เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนและหมู่บ้านร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล