เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลปลาโหล

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
34
เมื่อวาน
76
เดือนนี้
975
เดือนที่แล้ว
1,095
ปีนี้
10,472
ปีที่แล้ว
12,368
 
กองคลัง


ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
ชื่อ นางอุไรรัตน์ พูลพล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


ชื่อ นางสาวอุไร อาษาสร้อย
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


ชื่อ นางรักคณา อินธิดา
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


ชื่อ นางสาวมุกดา ป้องคำศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


ชื่อ นางอรุณรัตน์ ขันละ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ชื่อ นายนราธิป นาคะอินทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ชื่อ นางสาวทัศนีย์ ศรีโคตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นางสาวจันทร์จิรา โฮมวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


รายละเอียดองค์กร

 ชื่อ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 08-4265-1116

ชื่อ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เบอร์โทรศัพท์ 08-1749-5081

ชื่อ นางสาวอุไร อาษาสร้อย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เบอร์โทรศัพท์ 08-4641-9922

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th