เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
18
เมื่อวาน
34
เดือนนี้
833
เดือนที่แล้ว
987
ปีนี้
1,820
ปีที่แล้ว
15,095
 
กองการศึกษา


ชื่อ นางสาวสราพร ปัจสา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ชื่อ นางวิภานันท์ สัตถาผล
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


ชื่อ นางลาวัลย์ โหมดแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ชื่อ นางสาวดรรชนีย์ มาลาทอง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ชื่อ นางรัตนา เบ้าจังหาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


ชื่อ นางอุดม สอนไชยา
ตำแหน่ง ครู


ชื่อ นางประพรรณี พจนา
ตำแหน่ง ครู


ชื่อ นางประเพศ นาเชียงใต้
ตำแหน่ง ครู


ชื่อ นางวารุณี นาคะอินทร์
ตำแหน่ง ครู


ชื่อ นางวันเพ็ญ หล้าอามาตย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพังฮอ


ชื่อ นางสาวเครือวัลย์ พรหมสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านไฮ่ปลาโหล


ชื่อ นางสาวปานหทัย อินทรพานิชย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านพังฮอ


ชื่อ นางสาวจุไรรัตน์ พุฒธรรม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


ชื่อ ชื่อ นางสาวภัสราภรณ์ แสนสุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


รายละเอียดองค์กร

           กองการศึกษา ให้มีผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการภายในกองการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
             1. ฝ่ายบริหารการศึกษา  ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ระดับ  6 เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารการศึกษา และแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 9 งาน ดังนี้ 
              1.1 งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม) จัดหาวัสดุทางการศึกษา สื่อการเรียนการสอน งานการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนห้องเรียน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
           1.2  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและการทดลอง วิจัยทางการศึกษา งานส่งเสริมและเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษาและวิชาการ งานประสานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษา สถิติของชั้นเรียน และสถิติข้อมูลต่างๆ งานค้นคว้า ทดลองและเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
            1.3  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย          
            1.4  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดระบบสารสนเทศ สำรวจและจัดลำดับความต้องการในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น จัดให้มีการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพให้เด็กเยาชน ประชาชนในท้องถิ่น จัดทัศนศึกษาและส่งบุคลากรรับความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาและเผยแพร่ จัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มสนใจ สมาคม ชมรมอาชีพต่างๆ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น รวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                1.5  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสารเอกสารต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานการอบรม ปกครอง ดูแล และแนะแนวการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชน งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานศูนย์เยาวชน งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผล และประเมินผลกิจกรรมเยาวชน งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  1.6  งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกีฬาและนันทนาการ ทั้งกีฬาเพื่อสุขภาพอนามัย กีฬาเพื่อการแข่งขัน กีฬาพื้นฐาน และกีฬาเพื่ออาชีพ การบริหารสนามกีฬา การสำรวจข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ ติดตามประเมินผลกิจกรรมกีฬาเยาวชน งานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการกีฬา งานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนและประชาชน งานเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมกีฬาต่างๆ งานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้สนามกีฬา งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  1.7  งานกิจการศาสนา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกิจการศาสนา งานการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา งานเกี่ยวกับศาสนพิธีต่างๆ งานเกี่ยวกับอนุรักษ์ศาสนสถาน โบราณสถาน และโบราณวัตถุ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                  1.8  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานเกี่ยวกับการปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                 1.9  งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน งานขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com