เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
24
เมื่อวาน
23
เดือนนี้
772
เดือนที่แล้ว
833
ปีนี้
9,399
ปีที่แล้ว
15,095
 
ภารกิจและหน้าที่หลัก
รายละเอียด

 

                           

เทศบาลตำบลปลาโหล จัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น  1   สำนัก   6   กอง   1   หน่วย  มีภารกิจตามอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
 มาตรา 50  ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลปลาโหล  อาจจัดทำกิจการในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ดังต่อไปนี้

 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา   
 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 8. เทศพาณิชย์   

 วัตถุประสงค์การดำเนินงานที่สำคัญในระดับองค์กร  สรุปได้ดังนี้
ภายใต้  มาตรา 50 
1.  เพื่อให้ประชาชนเกิดความสงบเรียบร้อย
2.  เพื่อให้ประชาชนมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.  เพื่อรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.  เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขตพื้นที่
5.  เพื่อให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.  เพื่อให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8.  เพื่อบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ภายใต้  มาตรา  51 
1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดหรือมีการประปา   
2. เพื่อให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. เพื่อให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. เพื่อให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. เพื่อบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล
6. เพื่อให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. เพื่อให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
8. เพื่อเทศพาณิชย์    กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com