รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอังคาร ที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

-------------------------

 

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

                    ระเบียบวาระที่ ๑.๑  ......................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

  • ไม่มี    เนื่องจากกำหนดการประชุมครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ มีระยะเวลากระชั้นชิด  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ  จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายเลขานุการ สภาฯ ไม่สามารถจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อนมาเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ได้  ดังนั้น

จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยต่อไป

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

  • ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน (LA ๒๑) 

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๒  ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียบกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหล

                                           ต้านยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๖๐

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๓  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

                                           บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๔  การเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันภูไทโลก

 

ระเบียบวาระที่  ๖        กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  ............................................................................................................

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๒  ............................................................................................................

วันที่ลงข่าว : 02/03/2560 11:25:12
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 205 คน