รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ทางราชการออก ให้ประชาชน เพื่อการติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลปลาโหล หรือประกอบคำขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง รับจดทะเบียน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 24 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาวะแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ประกอบกับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำชับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยเร็ว สำนักงาน ก.พ.ร ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line: @GoodGov4u) และเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน https://www.opengovernment.go.th  เพื่อเป็นการช่องทางในส่งข้อมูลของหน่วยงานที่ยังคงเรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน รวมถึงกำหนดมาตรการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนโดยปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการประชาชนทราบ และผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อบัญญัติเทศบาลตำบลปลาโหล และและกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  จึงขอส่งประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ฯ ดังกล่าวมาเพื่อมาทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการประชาชน


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 08/10/2564 11:27:06
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 11 คน


* ไม่มีภาพ *