รายงานข้อมูลการให้บริการ

 
รายงานข้อมูลการให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ซ. 2564 (ตุลาคม-มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม-มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - มีนาคม)

รายงานข้อมูลการให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - กันยายน)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ซ. 2564 (ตุลาคม-กันยายน)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม-กันยายน)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - กันยายน)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม - กันยายน)

รายงานข้อมูลการให้บริการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม - มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ซ. 2565 (ตุลาคม-มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม-มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม - มีนาคม)
รายงานข้อมูลการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม - มีนาคม)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214

E-mail : tambolplalo@hotmail.com