การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล
  ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
  ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริตโปร่งใส ตำบลปลาโหลใสสะอาด 2565
  ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
  ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประชุมคณะผู้บรหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 

 

 

 

 
 

ที่อยู่ : หมู่ 4  เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster : นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com