แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เทศบาลตำบลปลาโหล www.plalo.go.th

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์เทศบาลตำบลปลาโหล www.plalo.go.th

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม แบบประเมินผลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์เทศบาลตำบลปลาโหล (http://www.plalo.go.th)
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

      1. เพศ                      ชาย หญิง

      2. อายุ                      ต่ำกว่า 20 ปี 20-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึ้นไป

      3. ระดับการศึกษา          ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

      4. อาชีพ เกษตรกรรม ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ รับจ้าง พนักงานบริษัท นักเรียน/นักศึกษา อื่น ๆ

      5. ท่านเคยเข้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลปลาโหลหรือไม่ ไม่เคย เคยเข้า 1-2 ครั้ง/เดือน เคยเข้า 3-5 ครั้ง/เดือน เคยเข้า 6-10 ครั้ง/เดือน เคยเข้ามากว่า 11 ครั้ง/เดือน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

ข้อ หัวข้อความคิดเห็น ระดับความพอใจ
5 4 3 2 1
ด้านบริการข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์
1 เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
2 เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
3 ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข่าวเว็บไซต์มีความเหมาะสมน่าสนใจ
4 ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
5 ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
6 ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้โดยง่าย
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
2 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
3 ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช้
4 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน และสามารถสื่อความหมายได้
5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
6 จำนวนเว็บไซต์อื่นที่ทำการเชื่อมโยงไปถึงมีเพียงพอ
7 โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
               
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ :