รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลำตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เทศบาลำตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม..........................................................
๔.๒ การพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม........................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๓ การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตามโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑ ตำบลสร้าง
สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑
๕.๔ ระเบียบกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล
๕.๕ โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
๕.๖ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕.๗ โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี ๒๕๖๑
๕.๘ โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
๕.๙ โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู้ถาม

วันที่ลงข่าว : 06/02/2561 11:26:50
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 927 คน