อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว "โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 "

19/01/2567 09:34:17
2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

18/09/2566 15:04:52
3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องมอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องมอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2566

18/09/2566 09:37:59
4 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

18/09/2566 09:36:27
5 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหลโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหลโครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการจัดการประชาคมเพื่อจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ๑๖ หมู่บ้าน ตามวันและเวลาดังนี้

18/09/2566 09:29:23
6 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โครงการเข้าค่ายวิชาการ 

18/09/2566 09:19:29
7 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

18/09/2566 09:17:42
8 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่องมอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2566

18/09/2566 09:10:26
9 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

15/08/2566 19:09:31
10 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

15/08/2566 19:08:13
11 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

15/08/2566 19:06:00
12 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

15/08/2566 19:04:26
13 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

15/08/2566 19:03:48
14 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลปลาโหล

15/08/2566 19:03:45
15 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มจักสาน)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มจักสาน)

28/06/2566 10:28:03
16 โครงการท้องถิ่นปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

           วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ คลองสาธารณะ บ้านปลาโหล –บ้านนาบ่อ (ห้วยบักหัน) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมกับ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มจิตอาสาภาคประชาชนในพื้นที่จะได้ร่วมการทำกิจกรรมรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่า สร้างแหล่งต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลปลาโหลจึงได้จัดทำโครงการฯดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และสร้างจิตสำนึกในด้านดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ สร้างชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และเพื่อรณรงค์และส่งเสริมภาคีเครือข่ายทุกภาคในพื้นที่ใด้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยการปลูกป่าและการรักษาแหล่งต้นน้ำในชุมชน

          ในการนี้ พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เด็กและเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน ๑๗๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

15/06/2566 09:51:34
17 พ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุง

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย      ลงพื้นที่ร่วมควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ด้วยการพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงครอบคลุมพื้นที่ทั้งโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและรับทราบแนวทางการปฏิบัติในลำดับต่อไป

09/06/2566 19:02:37
18 มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษาเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (มหาชน) และ บลิส อินโนเวชั่น จำกัด ได้มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษาเพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียนที่คาดแคลนในเขตตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

09/06/2566 19:01:21
19 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

        วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล  ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,299 คน แบ่งเป็น

- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 692 คน รับเงินสดเป็นเงิน 415,200 บาท

- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 447 คน รับเงินสดเป็นเงิน 312,900 บาท

- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 140 คน รับเงินสดเป็นเงิน 112,000 บาท

- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน รับเงินสดเป็นเงิน 20,000 บาท

    รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 860,100 บาท

09/06/2566 18:58:59
20 จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2566

จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 2566

25/04/2566 15:49:38
21 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

10/01/2566 14:41:46
22 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

23/12/2565 15:56:34
23 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

11/11/2565 15:58:25