ค้นหาเอกสาร
<< ย้อนกลับ

# ชื่อไฟล์ ชื่อหน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือลงเว็บ ดาวน์โหลด
ใบลาป่วย สำนักปลัดเทศบาล ไม่มี 21 ตุลาคม 2565 27/11/2560 11:15:40
ใบลาพักผ่อน สำนักปลัดเทศบาล ไม่มี 21 ตุลาคม 2565 27/11/2560 11:16:26
โครงสร้างเทศบาล สำนักปลัด ไม่มี 1 มกราคม 2563 27/11/2560 11:18:33
ระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ สำนักปลัด วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 10/11/2563 12:59:26
คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ทต.ปลาโหล 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล ที่ 630/2565 ลงวันที่ 7 เดือนตุลาคม 2565 21/10/2565 15:09:02
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล 21 ตุลาคม 2565 21/10/2565 15:34:11
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ที่ 633/2565 สำนักปลัดเทศาล ที่ 633/2565 ลงวันที่ 10 เดือนตุลาคม 2565 17/01/2566 09:44:03
ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล กองการศึกษา 2565 1 มกราคม 2565 25/02/2566 12:42:22
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กองสวัสดิการสังคม 00 1 มกราคม 2566 19/04/2566 14:06:25
10  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ กองสวัสดิการสังคม 00 ลงวันที่ 1 มกราคา 2566 19/04/2566 14:19:17
11  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 00 ลงวันที่ 1 มกราคม 2566 19/04/2566 14:28:10
12  คำร้องขอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง กองคลัง 00 ลงวันที่ 1 มกราคม 2566 19/04/2566 14:41:53
13  การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง สำนักปลัดเทศบาล 00 1 มกราคม 2566 28/04/2566 16:00:07
14  แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้านชำรุด เทศบาลตำบลปลาโหล 2566 1 มกราคม 2566 06/10/2566 09:40:19