รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

กองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัวในพื้นที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

วันที่ลงข่าว : 23/12/2563 16:09:14
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 43 คน