รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ครบตามจำนวนแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปลาโหลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ประกอบคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5858/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอวาริชภูมิ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก ในวันนี้ โดยให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
วันที่ลงข่าว : 07/05/2564 11:31:43
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 216 คน