รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ในสังกัดทราบ หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้ส่งคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 19/05/2564 10:59:40
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 63 คน


* ไม่มีภาพ *