รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธ ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

-------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  • ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

                   ระเบียบวาระที่ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี

                                           พ.ศ. ๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

  • ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตำบลปลาโหล

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  การพิจารณารับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

                         รายจ่ายจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  ขอความเห็นชอบให้ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล

                         เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ ๓ Rs และหลักการประชารัฐ

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๒  รายงานการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ

      พ.ศ. ๒๕๕๙

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๓  โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี

      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐      

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๔  โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก เทศบาลตำบลปลาโหล

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๕  โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล  เทศบาลตำบลปลาโหล

      ประจำปี ๒๕๖๐

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๖  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาฟุตบอลอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๗  โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๗        กระทู้ถาม

วันที่ลงข่าว : 02/03/2560 11:23:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 221 คน