รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดตั้งกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลขึ้น (กองทุนออมวันละบาท) เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิตในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลซึ่งเป็นระบบที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซึ่งโครงการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นตั้งแต่การพัฒนาโครงการและการดำเนินงานโดยให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ทุกระดับในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานซึ่งได้จัดให้มีการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
(1) ประชุมสามัญครั้งที่ 1 ภายใน เดือนมกราคม
(2) ประชุมสามัญครั้งที่ 2 ภายใน เดือนเมษายน
(3) ประชุมสามัญครั้งที่ 3 ภายใน เดือนกรกฎาคม
(4) ประชุมสามัญครั้งที่ 4 ภายใน เดือนตุลาคม
 

วันที่ลงข่าว : 14/01/2565 10:35:28
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 206 คน