รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่ออนุมัติงบประมาณการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-ใหม่ จำนวน 3 รพ.สต.ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ดังนี้ - รพ.สต.บ้านปลาโหล นำเสนอรายงานผลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง และข้อมูลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-รายใหม่ (care plan) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 30 ราย จำนวนเงิน 180,000 บาท - รพ.สต.บ้านดงคำโพธิ์ นำเสนอรายงานผลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ ข้อมูลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-รายใหม่ (care plan) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 16 ราย จำนวนเงิน 96,000 บาท - รพ.สต.บ้านหนองท่ม นำเสนอรายงานผลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และข้อมูลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-รายใหม่ (care plan) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 46 ราย จำนวนเงิน 276,000 บาท รวมขออนุมัติงบประมาณขอสนับสนุน รพ.สต. ทั้ง3 แห่ง เป็นจำนวน 552,000ล บาท
วันที่ลงข่าว : 18/02/2565 14:43:47
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 114 คน