รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ระจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ
4.1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา
5.1 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7 กระทู้ถาม
วันที่ลงข่าว : 01/03/2565 10:41:38
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 116 คน