รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา และคณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา และคณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน ที่ขอรับงบ ให้กองสาธารณสุขฯ ทต ปลาโหล รพสต ทั้ง 3 แห่ง รร ประถม มัธยม ศูนย์พัฒนาเด็ก กองทุนหมู่บ้าน จำนวน ทั้งสิ้น 841,847 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในตำบลปลาโหล 

  

 รูปภาพกาารประชุม

 

วันที่ลงข่าว : 18/03/2565 19:01:06
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 149 คน