รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

                   ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปลาโหล ลดความเสี่ยงในการทุจริต/มีการพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้อย่างดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

วันที่ลงข่าว : 23/04/2565 22:15:31
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 143 คน