รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» การประเมินโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเข้าสู่รอบการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผ่านการประเมินโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเข้าสู่รอบการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2) โดยคณะที่ปรึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และสถานที่จริง ในการประเมินครั้งนี้ ได้ทำสัมภาษณ์คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อสม. และประชาชนในพื้นที่ด้วย

วันที่ลงข่าว : 11/05/2565 11:22:20
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 86 คน