รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาใหม่
- จ่าเอก ประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2560 วันที่ 15, 28 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสำนักสงฆ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวัดตามกฎหมาย (เพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม - เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการอบรมการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
ระเบียบวาระที่ 5.2 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.4 แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม
- ไม่มี

วันที่ลงข่าว : 25/05/2560 16:44:51
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 483 คน