รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ
ในวันที่ 7 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ
เนื่องจากกระบวนการสร้างเสริมการเรียนทางด้านสมองของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยยึดหลักการเล่นเปลี่ยนโลก 3F ได้แก่ F : Family คือ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครู F : Free คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการ อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ตาวัย และ F : Fun คือ เด็กเล่นอย่างสนุกสนาน และการเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้ายสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม-จิต เพื่อให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตพร้อมก้าวสู่วัยทำงานที่คุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 38 คน ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยที่เข้ามารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ
วันที่ลงข่าว : 09/09/2565 16:00:58
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 10 คน