รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

             ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างๆเพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการหนักงานเทศบาล จังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ดังต่อไปนี้

           ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

           ๑.๑ สำนักปลัดเทศยาล

               ๑.๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

              - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

             ๑.๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป

            - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

            ๑.๒ กองการศึกษา

                         ๑.๒.๑ พนักงานจ้างทั่วไป

            - ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา

          ๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            ๑.๓.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

            - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 28/10/2565 12:19:22
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 183 คน


* ไม่มีภาพ *