รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2566

 

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี ๒๕๖๖

          ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล จะดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นกำลังเสริม หรือกำลังสำรองช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกิจกรรมของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ และข้อ เทศบาลตำบลปลาโหล จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน(อปพร.) ในสังกัด ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

          ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                    ๑.๑ มีสัญชาติไทย

                    ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

                    ๑.๓ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

                    ๑.๔ เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    ๑.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

                    ๑.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

                    ๑.๗ ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียทางศีลธรรม ในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม

          ๒. สิทธิของผู้เป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.

                    ๒.๑ แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมาย อปพร.

                    ๒.๒ ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ๒.๓ ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบ และกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๓. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

                    ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครฯ สามารถขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครตั้งแต่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ( ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ )


ไฟล์แนบ : ดูไฟล์

วันที่ลงข่าว : 18/01/2566 15:18:09
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 43 คน


* ไม่มีภาพ *