รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่หนึ่ง รับหลักการ
ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณารับโอนบ่อน้ำบาดาล (แบบไม่มีไฟฟ้า) บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 5.4 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ระเบียบวาระที่ 5.5 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลบาลตำบลปลาโหล ปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

วันที่ลงข่าว : 16/08/2560 11:01:39
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 612 คน