รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 7 และ 15 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
5.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
5.3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

วันที่ลงข่าว : 07/11/2560 14:12:23
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 603 คน