รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี เนื่องจากกำหนดการประชุมครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ มีระยะเวลากระชั้นชิด และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ไม่สามารถจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อนมาเสนอ ที่ประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้น จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ไปเป็นการประชุมสภาฯ สมัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน 320,000 บาท
มติที่ประชุม.........................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
5.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
5.3 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561
5.4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

วันที่ลงข่าว : 27/02/2561 16:05:10
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 709 คน