รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.............................................
๔.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม............................................
๔.๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพื่อพิจารณา)
วาระที่หนึ่ง รับหลักการ
มติที่ประชุม............................................
วาระที่สอง แปรญัตติ
มติที่ประชุม............................................
วาระที่สาม ลงมติ
มติที่ประชุม...........................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู้ถาม

วันที่ลงข่าว : 19/08/2562 10:18:41
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 364 คน