รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ประเด็น การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าทีของเทศบาลตำบลปลาโหล ในการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และประเด็น การรักสามัคคีกัน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

                   ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปลาโหล ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

วันที่ลงข่าว : 05/05/2565 13:59:54
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 517 คน