รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ

» โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 
ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 รวมจำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
วันที่ลงข่าว : 02/04/2567 14:19:04
ผู้ลงข่าว : สุรีพร วงษ์คำจันทร์
จำนวนผู้อ่าน : 131 คน