อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 การขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลปลาโหล รับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลปลาโหล รับซื้อขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ“

25/03/2567 09:23:52
2 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,277 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 634 คน รับเงินสดเป็นเงิน 380,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 461 คน รับเงินสดเป็นเงิน 322,700 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 163 คน รับเงินสดเป็นเงิน 130,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 852,500 บาท
07/03/2567 14:45:25
3 ได้ดำเนินการจัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอรถ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดทำลูกระนาด เพื่อชะลอรถ บริเวณแยกในชุมชนบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง

27/02/2567 15:58:08
4 ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิงในการจัดบริการด้านสาธารณสุข
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสบ.ทต.ปลาโหล ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิงในการจัดบริการด้านสาธารณสุข จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางบุญมี อาษาสร้อย บ้านโนนอุดม
2. นายเหมือน อ่อนหนองหว้า บ้านไฮ่
3. นางสมภักดิ์ เจริญไชย บ้านนาบ่อ
4. นางสาวอลดา เจริญไชย บ้านนาบ่อ
27/02/2567 11:02:43
5 พิธีมอบอาคารอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การมอบอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4
                  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำพิธีมอบอาคารอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การมอบอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ให้แก่หมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ณ อาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และนายอดิศร วิชัย ผู้ใหญ่บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เป็นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรียกว่า “ภาคีความร่วมมือ” ได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือการมอบอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ให้แก่หมู่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานหรือชุมชน
                ความเป็นมา
               โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร งบประมาณที่ใช้ 344,600 บาท
               วัตถุประสงค์ของโครงการ
              1. เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ
              2. เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ในการใช้ประโยชน์
              3. เพื่อใช้เป็นที่พักขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
             หลักการและเหตุผลของโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยจะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (บริเวณหน้าศาลเจ้าปู่) บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
19/02/2567 13:55:27
6 มอบเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลปลาโหล วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,274 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 633 คน รับเงินสดเป็นเงิน 379,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 460 คน รับเงินสดเป็นเงิน 322,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 162 คน รับเงินสดเป็นเงิน 129,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 850,500 บาท
09/02/2567 16:05:56
7 กิจกรรมการส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมการส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปี งบประมาณ 2567 ในการจัดบริการด้านสาธารณสุขตามกิจกรรมประเภทที่ 6 ครั้งที่ 2 ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

31/01/2567 14:01:42
8 ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 
ในวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ออกเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ดังนี้
- ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1
- ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ที่ 2
- ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6
- ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 7
- ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12
- ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16
26/01/2567 11:34:13
9 ดำเนินการย้ายดอกลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้านจำนวน 1 จุด ลำโพง 2 ดอก ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายที่ชำรุดอีก 1 จุด ลำโพง 2 ดอก และซ่อมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้านอีกจำนวน 4 จุด เพื่อให้ไฟฟ้าบริการใช้ได้ตามปกติ ณ บ้านไฮ่ ม.5

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการย้ายดอกลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้านจำนวน 1 จุด ลำโพง 2 ดอก ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายที่ชำรุดอีก 1 จุด ลำโพง 2 ดอก และซ่อมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้านอีกจำนวน 4 จุด เพื่อให้ไฟฟ้าบริการใช้ได้ตามปกติ ณ บ้านไฮ่ ม.5

16/01/2567 14:59:08
10 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ตำบลปลาโหล

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

16/01/2567 14:55:05
11 เกรดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย ม.16 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถบด รถเกรด มาเกรดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย ม.16 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

16/01/2567 14:43:02
12 มอบของให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านไฮ่ โนนอุดม

                 ในวันที่ 16 มกราคม 2567 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล ได้ร่วมมอบของให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง  บ้านไฮ่ โนนอุดม

16/01/2567 14:07:13
13 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเทศบาลตำบลปลาโหล
 
กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2566 โดยในวันที่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.ได้ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยให้กับประชาชน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 โดยมีกำหนดการดังนี้
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3
12/01/2567 16:23:34
14 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยเทศบาลตำบลปลาโหล
 
กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม - 18 ธันวาคม 2566 โดยในวันที่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.ได้ออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยให้กับประชาชนโดยมีกำหนดการดังนี้ ดังนี้
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านพังฮอ ม.1
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองท่ม ม.12
12/01/2567 16:21:25
15 เกรดถนนเพื่อการเกษตรบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถบด รถเกรด มาเกรดถนนเพื่อการเกษตรบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

10/01/2567 11:16:58
16 งพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการฟาร์มโคนม จำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองฯพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการฟาร์มโคนม จำนวน 6 แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยผู้ประกอบการฟาร์มโคนมได้ร่วมรับฟังหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมิน รวมถึงร่วมแสดงข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละฟาร์มในลำดับต่อไป

24/11/2566 16:05:53
17 เกรดถนนเพื่อการเกษตรสายซอยเพื่อนเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถบด รถเกรด มาเกรดถนนเพื่อการเกษตรสายซอยเพื่อนเกษตร บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/11/2566 15:04:00
18 ออกติดตามโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลปลาโหล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงาน ข้าราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกติดตามโครงการก่อสร้างภายในเขตเทศบาลปลาโหล

21/11/2566 15:02:57
19 รถเกรดมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถบด รถเกรดมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรที่บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/11/2566 15:01:13
20 ตรวจสอบการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ถนน 227 วาริช - พังโคน ด้านหน้า โรงเรียนบ้านโคกศาลา ม.8 ตำบลปลาโหล
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ โรงพยาบาลวาริชภูมิ และ รพสต.บ้านปลาโหล ออกตรวจสอบการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บริเวณ ถนน 227 วาริช - พังโคน ด้านหน้า โรงเรียนบ้านโคกศาลา ม.8 ตำบลปลาโหล
สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้น เกิดจากบุคคล ขับรถด้วยความเร็ว แซงบริเวณพื้นที่ห้ามแซง และผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน๊อค สาเหตุการเสียชีวิต ผู้ขับขี่/ผู้โดยสารที่เสียชีวิต ได้รับการกระทบกระเทีอนบริเวณศรีษะอย่างรุนแรงแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
1. ติดป้ายเตือน/ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเตือนผู้ขับขี่
2. รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เรื่องการใช้รถใช้ถนน ด้วยความไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎ และสัญญาในจราจร
3. รณรงค์ให้ผู้ขับขี่/โดยสาร รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
21/11/2566 14:59:45
21 พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบบาลตำบลปลาโหล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ

21/11/2566 14:08:06
22 นางพุดตาล เสนาคำมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลคำบ่อ และยินดีต้อนรับ นางพุดตาล เสนาคำมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

21/11/2566 14:04:51
23 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

01/11/2566 16:03:07
24 วันนวมินทรมหาราช
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้งนี้
⏰ เวลา 07.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ วัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
⏰ เวลา 08.30 น. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
โดยมี พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิร่วมพิธี
ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/n5u2x1TjRxgPJz1c8
 
 
18/10/2566 16:16:35
25 ตัดแต่งต้นไม้ ไหล่ทางถนนบ้านปลาโหล สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลและกองช่าง ออกพัฒนาพื้นที่ในบ้านปลาโหล หมูที่ 4 โดยได้ทำการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟออกจากริมถนนซึ่งได้ทำงานร่วมกับชุมชนบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อความสะอาดและสร้างความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา

18/10/2566 11:46:59
26 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟ และซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนบ้านพังฮอหนองท่ม

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับชุมชน บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 12 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟ และซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนบ้านพังฮอหนองท่ม

05/10/2566 16:42:44
27 ออกสำรวจสะพานไม้ข้ามห้วยปลาหางที่ชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจสะพานไม้ข้ามห้วยปลาหางที่ชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามห้วยปลาหางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

05/10/2566 16:36:58
28 ดำเนินการตัดไม้และนำไม้ที่ขวางถนนออกจากถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มขวางถนนบริเวณถนนข้างโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกดำเนินการตัดไม้และนำไม้ที่ขวางถนนออกจากถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา

05/10/2566 16:35:22
29 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง เทศบาลปลาโหล ร่วมกับชุมชน ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่พาดทับสายไฟ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง เทศบาลปลาโหล ร่วมกับชุมชน ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่พาดทับสายไฟและบดบังแสงสว่างบริเวณหมู่บ้านและรอบเขตพื้นที่วิสาหกิจชุมชน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

05/10/2566 16:33:31
30 ตรวจดูถนนเพื่อทำการซ่อมแซมตามโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนยานาง-บ้านโคกศาลา

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง พร้อมผู้รับจ้างออกตรวจดูถนนเพื่อทำการซ่อมแซมตามโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนยานาง-บ้านโคกศาลา

05/10/2566 16:25:56
31 ซ่อมไฟฟ้าบริการสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการซ่อมไฟฟ้าบริการสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ที่ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชมให้มาซ่อมแซมเพื่อให้ไฟฟ้าบริการสาธารณะภายในหมู่บ้านสามารถใช้งานได้ตามปกติ

05/10/2566 16:23:44
32 มอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่บานชื่น พานโฮม ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านปลาโหล เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหล เป็นเงินจำนวน 6000 บาท ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
02/10/2566 14:56:52
33 วันที่ 22 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จ้ดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ราย นายสุวัฒน์ หิรนรมย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 22 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จ้ดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ราย นายสุวัฒน์ หิรนรมย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

22/09/2566 14:06:00
34 ออกบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ที่เกิดการชำรุดเป็นหลุม-บ่อ ถนนเส้นวาริชภูมิ-พังโคน
วันที่ 19 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับกองช่าง ได้ออกบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพื้นที่ที่เกิดการชำรุดเป็นหลุม-บ่อ ถนนเส้นวาริชภูมิ-พังโคน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติและเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
19/09/2566 15:21:22
35 ได้ออกปฏิบัติงานตัดต้นไผ่ที่กีดขว้างถนน เส้นบ้านปลาโหล-บ้านโคกศาลาออกจากถนน

วันที่ 18 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ออกปฏิบัติงานตัดต้นไผ่ที่กีดขว้างถนน เส้นบ้านปลาโหล-บ้านโคกศาลาออกจากถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา

18/09/2566 16:18:36
36 ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่โค้นล้มขวางทางถนนเส้นบ้านพรสวรรค์-โค้งป่ากล้วยออกจากถนน

วันที่ 14 กันยายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่โค้นล้มขวางทางถนนเส้นบ้านพรสวรรค์-โค้งป่ากล้วยออกจากถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา

15/09/2566 10:13:04
37 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลที่จึงได้ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่ล้มขวางทางถนนหน้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลออก

วันที่ 11 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้โค้นล้มขวางถนนหน้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลที่จึงได้ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่ล้มขวางทางถนนหน้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลออกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา

11/09/2566 16:12:49
38 ด้ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้โค้นล้มทับบ้านประชาชาชน ที่บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 จึงได้ออกปฏิบัติงานตัดไม้ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

11/09/2566 16:11:13
39 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล งวดที่ 12 ในวันที่ 7 กันยายน 2566

     ในวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,295 คน แบ่งเป็น

- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 697 คน รับเงินสดเป็นเงิน 418,200 บาท

- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 445 คน รับเงินสดเป็นเงิน 311,500 บาท

- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 134 คน รับเงินสดเป็นเงิน 107,200 บาท

- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเป็นเงิน 19,000 บาท

รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 855,900 บาท

08/09/2566 13:27:11
40 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม อสม. ร่วมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 16 จำนวน 13 ราย

28/08/2566 09:41:14
41 มอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้ผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย นายกเทวัญ ศรีสำราญ นายกเทศมนตรีตำบลวาริชภูมิ นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และนายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้ผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

28/08/2566 09:40:01
42 ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล คณะกรรมการกองทุนฯ คณะผู้บริหาร ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม. ร่วมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ณ ที่บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8, บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13, บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 และบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 จำนวน 7 ราย

25/08/2566 15:11:23
43 ร่วมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล คณะกรรมการกองทุนฯ คณะผู้บริหาร ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ทีม อสม. ร่วมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ที่บ้านปลาโหล หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 14 หมู่ที่ 9 และหมูที่ 4 จำนวน 10 ราย

25/08/2566 14:05:38
44 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ท่านนายกฯ ดำเนิน สอนไชยา คณะผู้บริหาร ท่านสท. อสม. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

23/08/2566 15:23:42
45 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ท่านนายกฯ ดำเนิน สอนไชยา คณะผู้บริหาร ท่านสท. อสม. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง หมู่ที่1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 16 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

23/08/2566 14:30:35
46 มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ท่านนายกฯ ดำเนิน สอนไชยา คณะผู้บริหาร ท่านสท. อสม. และหัวหน้าส่วนราชการ มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง หมู่ที่1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

23/08/2566 14:29:07
47 พิธีลงนามถวายพระพรถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ โดยมี พ.อ.อ. พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

03/08/2566 14:20:02
48 ปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านปลาโหล

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านปลาโหลและอสม. ปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เขตรัศมี 100 เมตร จำนวน 52 หลังคาเรือน

27/07/2566 15:54:28
49 กิจกรรมหมู่บ้านสีขาว ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

25 กรกฎาคม 2566 ท่านนายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรมหมู่บ้านสีขาว ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

25/07/2566 15:49:53
50 ออกร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2566 บ้านโค้งป่ากล้วย

25 กรกฎาคม 2566 นายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ออกร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2566 ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

25/07/2566 15:48:31
51 ออกร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2566 บ้านดงคำโพธิ์

25 กรกฎาคม 2566 นายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ออกร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2566 ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

25/07/2566 15:47:29
52 วมคาราวะพระครูโอภาสธรรมมาอนุวัต บ้านผักตบ

25 กรกฎาคม 2566 นายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ท่าน สท.ร่วมคาราวะพระครูโอภาสธรรมมาอนุวัต บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

25/07/2566 15:46:31
53 ร่วมสร้างบ้านคนพิการคุณแม่เสา บ้านผักตบ

25 กรกฎาคม 2566 นายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร สท. ผอ.กอง และท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสร้างบ้านคนพิการคุณแม่เสา บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

25/07/2566 15:45:49
54 ออกร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2566 วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

24 กรกฎาคม 2566 นายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ออกร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนประจำปี 2566 ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมกองช่าง ทีมป้องกันร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

25/07/2566 15:44:35
55 ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านคนพิการ บ้านนาบ่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้อำนวยการกอง ร่วมกิจกรรมสร้างบ้านคนพิการ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

25/07/2566 15:43:28
56 ตรวจสอบบริเวณซ่อมถนน 227 จากการตัดถนนลงท่อระบายข้ามถนน
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ตรวจสอบบริเวณซ่อมถนน 227 จากการตัดถนนลงท่อระบายข้ามถนน ผลปรากฎว่าหินถมมีถนน มีการยุบตัวทำให้เกิดผิวทางต่างระดับ ประกอบเป็นถนนตรง รถใช้ความเร็วสูงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แนวทางแก้ไข
1. ประสาน แขวงทางหลวงกุดบาก ถมหินเพิ่ม
2. ติดตั้งป้ายเตือน ลดความเร็ว
25/07/2566 15:42:18
57 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำเพื่อเผ้าระวังมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีแกนนำเพื่อเผ้าระวังมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม และศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน

25/07/2566 15:40:36
58 ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสบ. เทศบาลตำปลาโหล ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสมภักดิ์ เจริญไชย บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6
2. นางประไพ พานโฮม บ้านปลาโหล หมู่ 10
3. นางสัมภาส ไพศาล บ้านผักตบ หมู่ 16
4. นายสอนศักดิ์ สาริกา บ้านโคกศาลา หมู่ 8
21/07/2566 16:07:12
59 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ตัดกิ่งไม้ที่บดบังแสงอาทิตย์บริเวณรอบเสาไฟโซล่าเซลล์ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล
นำรถกระเช้าและเลื่อยโซ่ยนต์ออกดำเนินการ ตัดกิ่งไม้ที่บดบังแสงอาทิตย์บริเวณรอบเสาไฟโซล่าเซลล์ ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา หมู่ 8 ถึง บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10
21/07/2566 16:04:46
60 กิจกรรมการการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดกับตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลปลาได้ทำกิจกรรมการการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดกับตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

21/07/2566 16:03:40
61 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ปลาโหล ได้รับมอบหมายให้สนับสนุน เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่อจัดการปิดกั้นจราจร
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ปลาโหล ได้รับมอบหมายให้สนับสนุน เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เพื่อจัดการปิดกั้นจราจร เพื่อให้แขวงการทางกุดบากทำการซ่อมแซมถนน บริเวณที่มีปัญหาน้ำขัง/รอระบาย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณถนนหมายเลข 227 ช่วงบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ต.ปลาโหล อ.วาริขภูมิ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เสร็จสิ้น เวลา 15.30 น.
21/07/2566 16:01:29
62 กิจกรรมการการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดกับตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลปลาได้ทำกิจกรรมการการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดกับตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกบริการด้านสาธารณสุขตามโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ ตลาดสดบ้านพังฮอ หมู่ที่

21/07/2566 15:58:30
63 ได้ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในพื้นที่บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ในพื้นที่บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ในเขตพื้นที่รัศมี 100 เมตรจำนวน 46 หลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

07/07/2566 16:15:07
64 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมอบหมายให้เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งเหตุกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักทับถนนกีดขวางทางจราจร เส้นทางเข้าเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมอบหมายให้เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง นำเลื่อยโซ่ยนต์ออกดำเนินการ ตัดกิ่งไม้ออกจากถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ดำเนิการแล้วเสร็จเวลา 11.00 น.

07/07/2566 13:50:50
65 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสบ. เทศบาลตำปลาโหล ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 5 ราย
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ อสบ. เทศบาลตำปลาโหล ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นางจันทร์เพ็ญ พานโฮม บ้านโคกศาลา
2. นายสอนศักดิ์ สาริกาบ.โคกศาลา หมู่8
3. นางประไพ พานโฮมบ้านปลาโหล ม10
4. นางวาสนา บ่อคุ้มบ้านโค้งป่ากล้วย
5. นางประยงค์ ลอดชอ่งบ.โคกศาลา
07/07/2566 13:44:39
66 อกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 4 กรกฎาคม2566 เวลา 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

05/07/2566 11:37:00
67 ออกสำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านนางสุภานี คำรินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 กองสวัสดิการสังคมร่วมกองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกสำรวจเพื่อซ่อมแซมบ้านนางสุภานี คำรินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นบ้านพักอาศัยตามโครงการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แกผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

04/07/2566 13:34:57
68 นำรถกระเชาและรถน้ำมาช่วยทำความสะอาดพัฒนาบ้านนาบ่อ หมู่ 6 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบของหมู่บ้าน

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกมนเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเชามาตัดกิ่งไม้ต้นสูงเพื่อป้องกันการเกี่ยวพันสายไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้กิ่งไม้หักตกใส่ถนน และได้นำรถน้ำมาช่วยทำความสะอาดบ้านนาบ่อ หมู่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

03/07/2566 15:56:57
69 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลทำการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลทำการพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับรพ.สต.บ้านปลาโหล โดยได้ออกทำการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 บ้านปลาโหลหมู่ 4 และบ้านหมู่ไฮ่ที่ 5 เนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ดังกล่าว

03/07/2566 15:51:14
70 พิธีปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีปิดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ได้จัดโครงการฯ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ

29/06/2566 14:26:07
71 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.14 -ม. 6 เพื่อตรวจสอบความก้าวของโครงการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.14 -ม. 6 เพื่อตรวจสอบความก้าวของโครงการ

28/06/2566 16:11:34
72 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 8 หมู่ 11 หมู่ 13

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 8 หมู่ 11 หมู่ 13

28/06/2566 15:47:49
73 พิธีเปิดโครงการฟันสวย ฟันดี เริ่มที่ซี่แรก ณ รพ.สต. บ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟันสวย ฟันดี เริ่มที่ซี่แรก ณ รพ.สต. บ้านปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปลาโหล

27/06/2566 15:48:05
74 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ต้านโรค NCD (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ เลิกสุรา)

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานเปิดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ต้านโรค NCD (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ เลิกยาสูบ เลิกสุรา) ด้วยโปรแกรม DPP Z (Diabetes Pervention Program) ณ รพ.สต. บ้านหนองท่ม ได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล

27/06/2566 15:29:03
75 เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยในชุมชน ณ รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยในชุมชน ณ รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลปลาโหล

27/06/2566 15:27:00
76 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมปลูกต้นไม้ ร่วมกับชุมชนบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครตามโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน "

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมปลูกต้นไม้ ร่วมกับชุมชนบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนครตามโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน "

27/06/2566 15:04:32
77 วันที่ 21 มิถุนายน 2566 กองคลังออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของร้านค้า หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 16

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 กองคลังออกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของร้านค้า หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 16

22/06/2566 14:23:03
78 อกติดตามงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่ได้ดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกติดตามงานโครงการก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่ได้ดำเนินงานในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

22/06/2566 14:21:51
79 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้
- เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม
- เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
โดยมี พันจ่าอากาศเอก พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
06/06/2566 14:17:04
80 ดำเนินการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีกิจกรรมดังนี้
           1. การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
           2.  การฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง
                 - การใช้สายและหัวฉีด
              - การใช้สัญญานมือในการดับเพลิง
 

02/06/2566 09:53:24
81 งานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

            วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานรัฐพิธี  ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย  ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

           เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม

           เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

25/05/2566 10:01:53
82 ออกเยี่ยม/มอบสิ่งของ อาทิ ไข่ไก่ นม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะผู้บริหาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม นำโดยนางรัตนา พจนา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองท่ม,อสม.และ Cg ออกเยี่ยม/มอบสิ่งของ อาทิ ไข่ไก่ นม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านผักตบ ม.7 และม. 16 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลปลาโหล

25/05/2566 09:56:36
83 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดกิจกรรม มาตรการ NO Gift Policy นำโดย  นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากร ของเทศบาลตำบลปลาโหลถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

               1. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลปลาโหล งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล
               2. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลปลาโหล งดให้ของขวัญ  และของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลปลาโหล
              3. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลปลาโหล ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย
              4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียงใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการ ลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ

24/04/2566 09:36:33
84 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,299 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 680 คน รับเงินสดเป็นเงิน 408,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 456 คน รับเงินสดเป็นเงิน 319,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 140 คน รับเงินสดเป็นเงิน 112,000 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน รับเงินสดเป็นเงิน 23,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 862,200
09/03/2566 14:48:49
85 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกติดตามเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม อสบ. CG พร้อมร่วมกิจกรรมการมอบเงินช่วยเหลือจากกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ให้กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

22/02/2566 11:01:32
86 ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มกราคม 2566 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะ หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/01/2566 14:38:31
87 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,294 คน
วันที่ 10 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,294 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 673 คน รับเงินสดเป็นเงิน 403,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 457 คน รับเงินสดเป็นเงิน 319,900 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 144 คน รับเงินสดเป็นเงิน 112,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 23 คน รับเงินสดเป็นเงิน 23,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 859,500
10/01/2566 14:36:36
88 จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้ บริเวณรอบรั้วและอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

ในวันที่ 9 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้ บริเวณรอบรั้วและอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

10/01/2566 14:35:23
89 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดรามวิทยาลัย หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

10/01/2566 14:30:56
90 ออกตรวจปั้มน้ำมัน หจก. เพชรสุพรรณ บริการ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมแระเภทที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกตรวจปั้มน้ำมัน หจก. เพชรสุพรรณ บริการ เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมแระเภทที่ 3

10/01/2566 14:28:48
91 เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

10/01/2566 14:26:53
92 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้นำรถเกรดมาเกรดถนนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถเกรดมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลปลาโหล โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา ได้ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้นำรถเกรดมาเกรดถนนบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

10/01/2566 14:25:27
93 รับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565
กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ได้ออกเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม. 2 บ้านงิ้ว
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศูนย์สาธิตการตลาด ม. 3 บ้านดอนยานาง
10/01/2566 14:22:24
94 เกรดถนนสายพรสวรรค์ เจริญสุข ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำรถเกรดมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลปลาโหล โดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำรถเกรดมาเกรดถนนสายพรสวรรค์ เจริญสุข ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

10/01/2566 14:14:52
95 ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 ได้ออกเก็บภาษีตามแผนปฏิบัติงานดังนี้
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 1 บ้านพังฮอ
เวลา 09.00-11.00 สถานที่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม. 12 บ้านหนองท่ม
10/01/2566 14:13:42
96 โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและขุมชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและขุมชน โดยการรณรงค์ทำกิจกรรมครัวเรือนถังขยะเปียก ที่ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม

23/12/2565 15:50:30
97 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม พร้อม นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,300 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 676 คน รับเงินสดเป็นเงิน 405,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 456 คน รับเงินสดเป็นเงิน 319,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 143 คน รับเงินสดเป็นเงิน 114,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน รับเงินสดเป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 864,200
23/12/2565 14:59:34
98 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ร่วมกับนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 ราย ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข”

27/10/2565 09:43:02
99 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่จันลี สุทธิอาจ ม.5 บ้านไฮ่

25/10/2565 15:48:40
100 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

25/10/2565 10:40:31
101 ออกเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อมอบอาหารเสริม แพมเพริส อุปกรณ์การแพทย์ ที่บ้านผักตบ ม.16 จำนวน 9 ราย

วันที่19 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม โดยกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลปลาโหล ออกเยี่ยมผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อมอบอาหารเสริม แพมเพริส อุปกรณ์การแพทย์ ที่บ้านผักตบ ม.16 จำนวน 9 ราย

20/10/2565 11:18:02
102 งาน “ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” มวยนัดการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร.

        วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะบริหาร ได้จัดงาน “ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” มวยนัดการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหล ณ โดมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

     เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณทุกท่านและผู้ให้การสนับสนุนการชกมวยนัดการกุศล“ปลาโหลซุปเปอร์ไฟท์” ในครั้งนี้ด้วย

19/09/2565 16:01:12
103 โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่/ผู้ปกครองและอสม. ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม

26/08/2565 11:11:07
104 มอบสิ่งของพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกดำเนิน สอนไชยา เข้าร่วมมอบสิ่งของพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล

26/08/2565 10:39:41
105 อบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว -พังฮอ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ที่โรงเรียนบ้านงิ้ว -พังฮอ

16/08/2565 14:31:34
106 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมดงนี้
- เวลา ๐๖.๔๕ น. พิธีเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
- เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน ๗๗ ราย ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
16/08/2565 14:29:20
107 ออกมอบอุปกรณ์การแพทย์ ไข่ นม แพมเพริส แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.30 น. ท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการกองทุนจัดบริการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ท่านกำนัน ร่วมกับหน้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ออกมอบอุปกรณ์การแพทย์ ไข่ นม แพมเพริส แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านงิ้ว จำนวน 4 ราย บ้านหนองท่ม 8 ราย พร้อมมอบ ทรายอะเบส จำนวน 6 ถัง

01/07/2565 10:05:26
108 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิณาญตน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิณาญตน เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติค่านิยม ในการรักษาวินัย

20/06/2565 13:02:56
109 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย หมู่ 13 พรสวรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและขนขยะมูลฝอย หมู่ 13 พรสวรรค์

20/06/2565 09:09:07
110 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านโคกศาลา หมู่ 8

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกรับชำระค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านโคกศาลา หมู่ 8

17/06/2565 15:01:38
111 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านพังฮอ ม.1 และบ้านหนองทุ่ม ม.12

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ได้ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านพังฮอ ม.1 และบ้านหนองทุ่ม ม.12

17/06/2565 14:56:01
112 ห้ความรู้ และให้การแนะนำ การสวมใส่หมวกกันน๊อค และการเอาตัวรอด จากการติดในรถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองการศึกษาร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการ ให้ความรู้ และให้การแนะนำ การสวมใส่หมวกกันน๊อค และการเอาตัวรอด จากการติดในรถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

17/06/2565 14:51:21
113 ออกพ่นหมอกควัน ที่โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำทีมโดยคณะผู้บริหาร นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และ นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ออกพ่นหมอกควัน ที่โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

17/06/2565 14:39:36
114 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,308 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 739 คน รับเงินสดเป็นเงิน 443,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 423 คน รับเงินสดเป็นเงิน 296,100 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 133 คน รับเงินสดเป็นเงิน 106,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน รับเงินสดเป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 858,900
17/06/2565 14:36:47
115 ได้รับแจ้งให้ไปตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใกล้ศาลาวัดเนื่องจากกลัวว่าช่วงหน้าฝนต้นไม้จะหักโค่นไปล้มทับศาลาวัดได้

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งให้ไปตัดต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกใกล้ศาลาวัดเนื่องจากกลัวว่าช่วงหน้าฝนต้นไม้จะหักโค่นไปล้มทับศาลาวัดได้ จึงมอบหมายให้งานป้องกันและบันเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง ทำการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่จะล้มทับศาลาวัดป่ามุจรินทร์ บ้านหนองท่ม และเคลื่อนย้ายออกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

17/06/2565 14:26:09
116 โครงการก่อสร้างถนน ​คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจงาน​โครงการก่อสร้างถนน ​คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

15/06/2565 16:23:36
117 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ
ในการนี้ พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร
10/06/2565 16:25:07
118 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ สร้างจิตสุขใส ร่างกายแข็งแรง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ 2565 นายกดำเนิน​ สอนไชยา​ รองนายกสันติ​ สุริยะโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ​ สร้างจิตสุขใส ร่างกายแข็งแรง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม
ในการนี้นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสุขใส ร่างกายแข็งแรง
10/06/2565 16:12:09
119 มอบสวัสดิการ ธนาคารขยะตำบลปลาโหลให้ครอบครัวสมาชิก ของคุณตา บุญโฮม สุวรรณเจริญ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ท่านรองนายกวิชัย ศรีโคตร พร้อม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะตำบลปลาโหลให้ครอบครัวสมาชิก ของคุณตา บุญโฮม สุวรรณเจริญ บ้านปลาโหล หมู่ 4 จำนวน 6,000 บาท และ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท

10/06/2565 16:03:32
120 ออกพ่นหมอกควันที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยท่านดำเนิน สอนไชา นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ออกพ่นหมอกควันที่โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อป้องกันการระบาดและควบคุมโรคไข้เลือดออก

31/05/2565 16:09:34
121 มอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก

วันที่ 6 พฤษาคม 2565 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และคณะกรรมการกองทุน ร่วมมอบสวัสดิการ โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก จำนวน 6000 บาท และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท ราย นายวิระชัย โพธิ์สาวัง หมูที่ 2 บ้านงิ้ว ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

06/05/2565 11:23:48
122 อบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายต้อย อินทรพานิชย์ ม.15 บ้านโค้งป่ากล้วย

02/05/2565 09:52:02
123 มอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 20 เมษายน 2565 คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อบุญจันทร์ แก่งทอง ม.13 บ้านพรสวรรค์ จำนวน 12,000 บาท

02/05/2565 09:49:19
124 โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้

วันที่ 10 เมษายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมพิธีปิด โครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ ประจำ 2565 ณ หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ จัดทำโดย สสจ.จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร และภาคีเครือข่ายการป้องกันเด็กจมน้ำ

18/04/2565 15:49:32
125 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค

วันที่ 11 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จัดเก็บเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยดำเนิน ระหว่างวันที่ 2 - 10 เม.ย. 2565

18/04/2565 15:05:54
126 ปรับปรุงถนนเทศบาลตำบลปลาโหล
 
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายเกรดถนนสายตาดไฮ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น
08/04/2565 10:09:11
127 วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 
     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช 2565” ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ส่วนราชการ หน่วยงาน และภาคเอกชน ฯลฯ ตั้งแถวบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เพื่อเดินทางไปยังบริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์เพื่อทำการสักการะเจ้าปู่มเหสักข์
07/04/2565 15:28:28
128 มอบเงินสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายหนูกัน สารสวัสดิ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท

28/03/2565 15:10:11
129 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านผักตบ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

28/03/2565 15:05:39
130 ได้รับแจ้งต้นไม้ล้มทับถนน กีดขวางการจราจร บริเวณด้านข้างถนน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งต้นไม้ล้มทับถนน กีดขวางการจราจร บริเวณด้านข้างถนน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกดำเนินการตัดต้นไม้ออกจากผิวจราจร เพื่อความสะดวกของประชาชน

28/03/2565 15:02:49
131 จัดอบรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลำตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ และเพื่อสร้างองค์วามรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยและเสริมทักษะและการประสานงานในการช่วยเหลือประสบภัยของทีมงานกู้ชีพ กู้ภัย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อทำให้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

28/03/2565 14:58:23
132 อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลำตำบลปลาโหล ได้อบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อทบทวนและเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

28/03/2565 14:41:03
133 ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2565 ซึ่งนับเป็นปีที่ 117 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

28/03/2565 14:13:38
134 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล บริเวณรอบอาคาร และรถเก็บขยะของเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

17/03/2565 14:13:19
135 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท ราย นายประกาย พุทธพล บ้านนพังฮอ หมู่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

17/03/2565 14:11:46
136 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนรอบหนองพังฮอ หมู่ที่ 1

ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนรอบหนองพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

17/03/2565 14:10:40
137 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

17/03/2565 14:08:38
138 อบรมให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ งานด้านสาธารณภัย

วันที่ 10 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ งานด้านสาธารณภัย เพื่อเพิ่มความรู้และทบทวนบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

10/03/2565 16:32:46
139 มอบสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล จำนวน 6,000 บาท และสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต จำนวน 12,000 บาท ราย นายถิติยา ถัดถานาลัด หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ

10/03/2565 16:31:38
140 ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการถนนคสล. สายวัดป่ารัตนโสภณ บ้านปลาโหล หมูที่ 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการถนนคสล. สายวัดป่ารัตนโสภณ บ้านปลาโหล หมูที่ 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และ คสล.สายบ้านโนนอุดม หมูที่ 14 - แยกท่าประปา บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

08/03/2565 16:12:35
141 ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุการณ์ไฟลามทุ่ง ถนนบ้านงิ้ว-นาแยง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุการณ์ไฟลามทุ่ง ถนนบ้านงิ้ว-นาแยง เวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุไฟไหม้เรียบร้อย เวลาประมาณ 14.00 น.

03/03/2565 16:05:47
142 ออกดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุและอำนวยการจราจรพร้อมทั้งทำความสะอาดผิวจราจร

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถบรรทุก 6 ล้อ ชนท้ายรถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8 หน้าปั้มน้ำมัน พีที บ้านปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการตรวจสอบที่เกิดเหตุและอำนวยการจราจรพร้อมทั้งทำความสะอาดผิวจราจรผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บอาการปวดหลังเป็นชาย 1 ราย จากนั้นรถโรงพยาบาลวาริชภูมิ รับดำเนินการส่งโรงพยาบาลวาริชภูมิ เพื่อทำการรักษาผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุต่อไป

03/03/2565 16:03:51
143 ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง ร่วมกับ อสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. คุณตาวงษ์ ขันสัมฤทธิ์ บ้านดงคำโพธิ์

2. คุณตาบุญมา​ เพชร​ใจ​หาญ บ้านดงคำโพธิ์

3. นางสมภักดิ์ ดวงสีทอง บ้านไฮ่

4. นายคำไข เจริญไชย

03/03/2565 15:59:08
144 พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโคโรน่าไวรัส (โควิด19)

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโคโรน่าไวรัส (โควิด19) ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

02/03/2565 16:29:52
145 การจัดเตรียมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อรองรับการพักฟื้นของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดเตรียมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลเพื่อรองรับการพักฟื้นของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
02/03/2565 16:26:12
146 จสอบข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายนายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านผักตบ ม.7 ต.ปลาโหล ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน

22/02/2565 09:20:42
147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 - สามแยกบ้านพรสวรรค์ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยมีรายละเอียดโครงการก่อสร้างคือ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,090 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,450 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

04/02/2565 15:59:28
148 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งว่าฝนตกทำให้ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน บริเวณหน้าวัดบ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย
วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งว่าฝนตกทำให้ถนนลื่น เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกัน บริเวณหน้าวัดบ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 ราย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโหล ได้นำส่งโรงพยาบาลวาริชภูมิ 1 ราย รถกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพังโคน 1 ราย และมีรถโรงพยาบาลพังโคน ได้นำส่งโรงพยาบาลพังโคน 2 ราย
และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติขึ้นอีก เทศบาลตำบลปลาโหลได้นำรถน้ำมาล้างคราบลื่นบนถนน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
04/02/2565 15:52:08
149 มอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกศาลา ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน

ในวันที่ 21 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลและ นางสาวสราพร ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมมอบของขวัญ ของรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกศาลา ในการจัดงานวันเด็กของโรงเรียน

04/02/2565 15:32:10
150 ฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลวาริชภูมิ จำนวน 4 คน

วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกอบรมการฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้ป่วย โรงพยาบาลวาริชภูมิ จำนวน 4 คน

04/02/2565 15:31:11
151 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อนิรพนธ์ สาขามุละ

วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อนิรพนธ์ สาขามุละ ม. 4 บ้านปลาโหล จำนวน 12,000 บาท

04/02/2565 15:30:24
152 พัฒนาตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลปลาโหล กำนันตำบลปลาโหลผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย อสม.จิตอาสา ปลัดอำเภอวาริชภูมิ คณะครูโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ร่วมกันพัฒนาตัดกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ตามโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/02/2565 15:29:18
153 อบหมายให้เจ้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้เจ้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออกที่บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

04/02/2565 15:28:21
154 พาผู้พิการด้านสติปัญญาพร้อมผู้ดูแลผู้พิการเข้ารับการอบรมเรื่องการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพดินและการปลูกอ้อยคั้นนำ้เพื่อเป็นรายได้เสริม

วันที่ 15 มกราคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล พาผู้พิการด้านสติปัญญาพร้อมผู้ดูแลผู้พิการเข้ารับการอบรมโครงการปลูกตะไคร้และอ้อยคันน้ำ ณ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางปัญญา จึงหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2565 เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการ ได้ลงมือปฏิบัติการปลูกตะไคร้และอ้อยคั้นน้ำให้เป็นอาชีพเสริมในครอบครัว และเพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ และคนพิการมีอาหารรับประทานมีอาชีพ มีงานทำมีรายได้เสริมในครอบครัวและต่อยอดเป็นอาชีพได้  โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวิทยาเขตสกลนคร ณ บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม จังหวัดสกลนคร

04/02/2565 15:26:41
155 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อประวิทย์ บุญรักษา ม.1 บ้านพังฮอ จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อประวิทย์ บุญรักษา ม.1 บ้านพังฮอ จำนวน 10,000 บาท

04/02/2565 15:25:50
156 ซ่อมไฟฟ้าบริการสาธารณะ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล

วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่างได้มอบหมายเจ้าหน้าออกซ่อมไฟฟ้าบริการสาธารณะ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ไฟฟ้าบริการสาธารณะ ใช้ได้ตามปกติ

04/02/2565 15:24:54
157 มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้แก่ญาติ นางประทิน บุตรสะอาด บ้านหนองท่ม

วันที่ 14 มกราคม 2565 ท่านนายกดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้แก่ญาติ นางประทิน บุตรสะอาด บ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหลเป็นจำนวนเงิน 6000 บาท และกองบุญสวัสดิการชุมขนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต 12,000 บาท

04/02/2565 15:23:58
158 มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องน้ำให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
ในวันที่ 14 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องน้ำให้ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ให้แก่ คุณตาวงษ์ ขันสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล ดังนี้
1. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 1000 บาท
2. นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล จำนวน 500 บาท
3. นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล จำนวน 500 บาท
4. นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ กำนันตำบลปลาโหล จำนวน 500 บาท
5. นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจำนวน 500 บาท
04/02/2565 14:51:40
159 เปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลีก"

ในวันที่ 12 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้เปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนลีก" การแข่งขันฟุตบอล อาวุโส LLC 2021 ณ สนามวาริชสเตเดี้ยม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/02/2565 13:53:35
160 ปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดเกรดถนนสายบ้านพังฮอ บ้านหนองหวาย

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดเกรดถนนสายบ้านพังฮอ บ้านหนองหวาย ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

04/02/2565 11:39:23
161 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ประธานอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ อสม CG ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

04/02/2565 11:22:01
162 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 10 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

02/02/2565 14:38:47
163 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ประธานอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ อสม CG ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ การแพทย์ พร้อม แพมเพิส นม จำนวน 10 ราย บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย

31/01/2565 15:22:14
164 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เพิ่ง ฮวดพรหม ม. 2 บ้านงิ้ว

ในวันที่ 10 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหลและสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เพิ่ง ฮวดพรหม ม. 2 บ้านงิ้ว

31/01/2565 15:21:26
165 ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหลเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนน โดยได้เกรดถนน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 ตำบลปลาโหลเพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 15:20:18
166 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน โดยได้เกรดถนนซอยข้างปั้มพีที หนองกว้างปลาโหลน้อย ม.10 และสายหลังเทศบาล ปลาโหลน้อย ม.10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน โดยได้เกรดถนนซอยข้างปั้มพีที หนองกว้างปลาโหลน้อย ม.10 และสายหลังเทศบาล ปลาโหลน้อย ม.10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 15:18:53
167 วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อเกรดถนนสู่แหล่งเกษตร

วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณริมถนนเพื่อเกรดถนนสู่แหล่งเกษตร

31/01/2565 15:17:56
168 ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดโควิด บ้านผักตบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

วันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านผู้ติดโควิด บ้านผักตบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

31/01/2565 15:11:48
169 ออกตรวจปั้มน้ำมัน พีที ตำบลปลาโหล เพื่อต่ออนุญาตผู้ประกอบกิจการปั้มน้ำมัน

วันที่ 5 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจปั้มน้ำมัน พีที ตำบลปลาโหล เพื่อต่ออนุญาตผู้ประกอบกิจการปั้มน้ำมัน ในเขตตำบลปลาโหล

31/01/2565 15:10:54
170 ในวันที่ 4 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เจริญวงค์ อินทรพานิชย์ ม. 14 บ้านโนนอุดม

ในวันที่ 4 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่เจริญวงค์ อินทรพานิชย์ ม. 14 บ้านโนนอุดม

31/01/2565 15:10:03
171 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ สภ.วาริชภูมิ อปพร. และจิตอาสา ดำเนินการรณรงค์ และให้ความรู้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน

ในวันที่ 1 มกราคม 2565 จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ สภ.วาริชภูมิ อปพร. และจิตอาสา ดำเนินการรณรงค์ และให้ความรู้ ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทำบันทึกว่ากล่าวตักเตือน

31/01/2565 15:08:54
172 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจรองฯ เทศบาลตำบลปลาโหล และมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจรองฯ เทศบาลตำบลปลาโหล และมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

31/01/2565 15:07:38
173 มอบนำ้ดื่มให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม จำนวน 30 โหล

วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบลปลาโหลนำโดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา คณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกมอบนำ้ดื่มให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม จำนวน 30 โหล เพื่อใช้ในการให้บริการกับประชาชนตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง

31/01/2565 15:02:05
174 ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ วัดธาตุศรีสมพร บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9 วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมู่ 8 และศูนย์พักคอยบ้านโคกศาลา

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหลนำทีมสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ณ วัดธาตุศรีสมพร บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9 วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมู่ 8 และศูนย์พักคอยบ้านโคกศาลา

31/01/2565 14:59:59
175 ติดตั้งป้ายเตือน ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม และซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ออกติดตั้งป้ายเตือน ผู้ใช้รถใช้ถนน ในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม และซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

31/01/2565 14:09:48
176 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดเกรดถนนสายหนองกรุง บ้านพรสวรรค์ ม.13

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดเกรดถนนสายหนองกรุง บ้านพรสวรรค์ ม.13 ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 14:08:47
177 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนนบ้านโคกศาลา (น้อย)

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนน และเกรดถนนบ้านโคกศาลา (น้อย) และสายพรสวรรค์ เจริญสุขตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 14:07:39
178 ปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายโคกศาลา(น้อย) บ้านเจริญสุข

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนสายโคกศาลา(น้อย) บ้านเจริญสุข ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

31/01/2565 14:06:43
179 มอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล แ

คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อโสม ลือคำหาญ ม. 3 บ้านดอนยานาง

31/01/2565 14:05:33
180 ดหญ้า ต้นไม้และกิ่งไม้ ที่ปิดบังสายตา และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการตัดหญ้า ต้นไม้และกิ่งไม้ ที่ปิดบังสายตา และเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณข้างศูนย์เด็กบ้านปลาโหล ม. 4 และ ริมถนนเส้นบ้านปลาโหล ม. 4 ไปบ้านงิ้ว ม. 2

31/01/2565 13:48:46
181 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมประชุมคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

21/01/2565 16:09:46
182 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนซอยทางเข้าเขื่อนบ้านพรสวรรค์ ม.13 เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนและเกรดถนนซอยทางเข้าเขื่อนบ้านพรสวรรค์ ม.13 เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 16:08:57
183 ออกเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สนามสอบท้องถิ่น หลังสอบเสร็จ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย ทีมงานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 สนามสอบท้องถิ่น หลังสอบเสร็จ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

21/01/2565 16:01:46
184 วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สนามสอบท้องถิ่น ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 สนามสอบท้องถิ่น ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

21/01/2565 16:00:21
185 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการออกติดตั้งป้ายเตือน ซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการออกติดตั้งป้ายเตือน ซ่อมแซมป้ายเตือน เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

21/01/2565 15:59:09
186 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1334 คน
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1334 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 726 คน รับเงินสดเป็นเงิน 435,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 449 คน รับเงินสดเป็นเงิน 314,300 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 144 คน รับเงินสดเป็นเงิน 115,200 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน รับเงินสดเป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 880,100
21/01/2565 15:57:46
187 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายธนากร ไชยพะยวน ม. 12 บ้านหนองท่ม

คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายธนากร ไชยพะยวน ม. 12 บ้านหนองท่ม

21/01/2565 15:54:46
188 พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค. 64. ณ วัดสระแก้ววารีรามและหอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

21/01/2565 15:47:47
189 ออกเยี่ยมผู้ป่วยทื่ภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์ อสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล และ อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยทื่ภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 ราย ดังนี้ คุณพ่อบุญมา เพชรใจหาร และคุณพ่อวงศ์ ขันละ และในเขต หนองท่มบ้านผักตบ ม.16 จำนวน 2 ราย คุณตาสมพงษ์ ศรีเตชะ นางชลลัดดา​ ​วงศ์​ประทุม

21/01/2565 15:27:09
190 คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่ฉวี ธุระรัตน์ ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ และคุณแม่เรียน วุฒิตะสาร ม.3 บ้านดอนยานาง

คณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการ ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่ฉวี ธุระรัตน์ ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ และคุณแม่เรียน วุฒิตะสาร ม.3 บ้านดอนยานาง

21/01/2565 15:25:25
191 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายตาดไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายตาดไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:20:13
192 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนเข้ากองร้อย ตชด. หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนเข้ากองร้อย ตชด. หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:19:06
193 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:17:58
194 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดงคำโพธิ์ไร่ตระกูลราช หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

21/01/2565 15:17:57
195 มอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกมอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ วัดโนนฤาษี จำนวน 9 โหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 9 โหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล จำนวน 25 โหล

21/01/2565 15:15:53
196 ออกมอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกมอบนำ้ดื่มให้บริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นอกสถานบริการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

21/01/2565 15:13:53
197 ปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น

14/01/2565 15:55:02
198 มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 3 ราย

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 3 ราย และร่วมกับชาวบ้านบ้านดอนยานางในการซ่อมสะพานไม้บ้านดอนยานาง

14/01/2565 15:52:27
199 ตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ ชนิดไม้สงวน ที่ ปิดบังแสงสว่าง ของหลอดไฟริมถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการก่ออาชญากรรมบริเวณถนน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล สนับสนุนรถกระเช้า เลื่อยโซ่ยนต์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ 15 และ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดำเนินการตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ ชนิดไม้สงวน ที่ ปิดบังแสงสว่าง ของหลอดไฟริมถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการก่ออาชญากรรมบริเวณถนน จากทางเข้าเขื่อนน้ำอูณ สู่แหล่งท่องเที่ยวหาดสวนหิน โซนบริเวณทางเข้าบ้านโค้งป่ากล้วย

23/12/2564 15:54:49
200 ได้มอบแมทและเจลให้กับโรงเรียนบ้านใฮ่ปลาโหล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบแมทและเจลให้กับโรงเรียนบ้านใฮ่ปลาโหล โดยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครู เป็นผู้รับมอบเพื่อไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน

11/11/2564 16:24:06
201 ปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่นำรถเกรด รถบด มาปรับปรุงถนนสายดอนลิ่น ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนที่ถนนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

11/11/2564 16:22:58
202 ออกมามอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปลาโหล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม. ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมามอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 16 หมู่บ้าน ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้มาร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยชีพทราบถึงผลดีของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย โดยมีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,368 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 740 คน รับเงินสดเป็นเงิน 444,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 462 คน รับเงินสดเป็นเงิน 325,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 151 คน รับเงินสดเป็นเงิน 120,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน รับเงินสดเป็นเงิน 15,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 903,200
11/11/2564 16:21:23
203 ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดเทอมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11/11/2564 16:18:04
204 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เป็นประจำ

11/11/2564 16:16:06
205 ร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อบน ธุรารัตน์ ม. 11

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อบน ธุรารัตน์ ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนาน 12,000 บาท

11/11/2564 16:13:06
206 ดำเนินการตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟฟ้า บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา โดยได้ดำเนินการตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟฟ้า บ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบปลาโหล จึงได้ดำเนินตัดต้นไม้และแต่งกิ่งไม้ที่พาดทับสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

11/11/2564 16:11:37
207 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่พา ทองสันทัด ม. 2 บ้านงิ้ว จำนวน 12,000 บาท

11/11/2564 16:08:40
208 ออกตรวจเยี่ยมและเตรียมสถานที่หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ได้ออกตรวจเยี่ยมและเตรียมสถานที่หาดสวนหินบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล เพื่อความเป็นระเบียบร้อย และเพื่อรับรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

11/11/2564 16:05:15
209 ร่วมกิจกรรมออกมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ จ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม และอสม. ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมออกมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ที่จำเป็นเช่น ไข่ นม แพมเพิส สำหรับผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน LTC จำนวน 6 ราย ดังนี้
1. นางหล้า คำมูล ม.1 พังฮอ
2. นางเผิ่ง ฮวดพรหม ม.2 งิ้ว
3. นายชาลี เจริญไชย ม.6 นาบ่อ
4. นายไสย พรหมศิริ ม.7 ผักตบ
5. น.ส.ชลลัดดา วงศ์ประทุม ม.16 ผักตบ
6. นายสมพงษ์ ศรีเตชะ ม.16 ผักตบ
และช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ท่านนายกเทศตำบลปลาโหลพร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม ออกมอบสิ่งของใช้ในการดำรงชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยติดบ้าน ที่มีฐานะยากจน รายได้น้อย ดังนี้
1.นายเฉลิมชัย ขันละ บ้านไฮ่ ม.5
2.นายถวัลย์ ขันละ บ้านไฮ่ ม.5
3.นางทองอยู่ ดวงสีทอง บ้านไฮ่ ม.5
4.นายบุญโฮม ธรรมาอ่อน บ้านพรสวรรค์ ม.13
5.นางเสวย คำหาญ บ้านปลาโหล ม.4
6.นางประไพ พานโฮม ปลาโหลน้อย ม.10
7. นายวิมล สัตถาผล บ้านปลาโหล ม. 4
8 นาย ทอน เงินนาม บ้านโคกศาลา ม. 8
11/11/2564 16:01:35
210 ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับ รพสต.ปลาโหลและอสม.ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายให้นายสันติ สุริยะโรจน์ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ทั้งสองท่านออกเยี่ยมและมอบสิ่งของสนับสนุนให้กับ รพสต.ปลาโหลและอสม.ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

11/11/2564 14:51:25
211 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม หมูที่ที่ 12 และบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม หมูที่ที่ 12 และบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เป็นประจำ

11/11/2564 14:49:24
212 นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และออกประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 กองสาธารณุสขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และออกประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ผลการประเมินผู้รับบริการพึงพอใจ มากถึงมากที่สุด โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 8 ราย ที่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 และบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ดังนี้
1.นาย ถวัลย์ ขันละ
2.นายเฉลิมชัย ขันละ
3.นายเหมือน แอ่นหนองหว้า
4.นางศรีใคร แก้วพิมพา
5.นางสมภักดิ์ ดวงสีทอง
บ.ดงเขียง้ครือเคสราย ใหม่
6 นาย ทองสิทธิ์ พุทธธรรม
7 นางเสวยสุข คำหาญ
8 นาย วิพล สัตถาผลจำ
11/11/2564 14:47:10
213 ร่วมแก้ไขหาและหาแนวทางป้องกันตลิ่งลำห้วยปลาหางถูกน้ำกัดเซาะ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร ผู้อำนวยการช่าง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมแก้ไขหาแนวทางแนวทางป้องกันตลิ่งลำห้วยปลาหางถูกน้ำกัดเซาะ ร่วมกับรองโครงการชลประทานสกลนคร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร มาตรวจสอบตลิ่งลำห้วยปลาหางถูกน้ำกัดเซาะ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขร่วมกับท่านนายกดำเนิน สอนไชยา นายกเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมทีมงาน

11/10/2564 16:23:34
214 มอบสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลกรณีเสียชีวิตราย คุณแม่ทองสา อุปณาจิต

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลกรณีเสียชีวิตราย คุณแม่ทองสา อุปณาจิต ม. 12 บ้านหนองท่ม จำนาน 6000 บาท

11/10/2564 16:22:05
215 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณแม่ทองสา อุปณาจิต ม. 12 บ้านหนองท่ม จำนาน 12,000 บาท

11/10/2564 16:21:04
216 ลงพื้นที่ก่อสร้างทำถนนทางเข้าวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา หมู่ 8

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ก่อสร้างทำถนนทางเข้าวัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา หมู่ 8 หากพบว่าจุดใดเกิดความไม่ถูกต้องหรือเกิดความไม่ปลอดภัยจะดำเนินการปรับปรุง เพื่อการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป

11/10/2564 16:19:27
217 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1377 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 742 คน รับเงินสดเป็นเงิน 445,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 465 คน รับเงินสดเป็นเงิน 325,500 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 153 คน รับเงินสดเป็นเงิน 122,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน รับเงินสดเป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 910,100
11/10/2564 16:15:08
218 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืน ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เป็นประจำ

11/10/2564 16:03:40
219 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อปาน พรหมดีราช ม. 12 บ้านหนองท่ม จำนวน 12,000 บาท

11/10/2564 15:58:25
220 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย คุณพ่อเจิม สายจำปา ม. 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนาน 12,000 บาท และ ญาติของผู้เสียชีวิตราย นายเชิงชิต ใครอามาตย์ ม.12 บ้านหนองท่ม จำนวน 10,000 บาท

11/10/2564 15:57:47
221 ออกมอบชุดเครื่องเสียงพร้อมขาตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกมอบชุดเครื่องเสียงพร้อมขาตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงคำโพธิ์ เพื่อใช้ในการให้บริการคนไข้และใช้ในกิจกรรมต่างๆ

11/10/2564 15:56:32
222 ออกสำรวจ ตรวจสอบการชำรุด ของเมรุ วัดป่ามุจลินทร์

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจ ตรวจสอบการชำรุด ของเมรุ วัดป่ามุจลินทร์ เพื่อขอเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ให้กับสำนักงานพระพุทธสนาจังหวัดสกลนครต่อไป

11/10/2564 15:55:19
223 ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค
วันที่ 29 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค ดังนี้
- สระประปาบ้านงิ้ว หมู่ 2 ปริมาณน้ำเต็มพื้นที่ความจุ ภายหลังการปรับปรุง มีน้ำเพียงพอ
- สระน้ำผลิตประปา บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 มีปริมาณน้ำ ในสระมีปริมาณ 50% ของความจุอยู่ในสถานะเฝ้าระวัง
11/10/2564 15:51:39
224 โครงการมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 26 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอส ทรายอะเบทในแหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน ที่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

11/10/2564 15:49:29
225 มอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิตราย นายบุญสนอง ทุมเพ็ง ม. 3 บ้านดอนยานาง จำนวน 12,000 บาท

11/10/2564 15:19:45
226 มอบเงินค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์

วันที่ 28 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

28/09/2564 15:37:28
227 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 24 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอสในหมู่บ้าน ที่บ้านดงเชียงเครือ ม.9

28/09/2564 15:35:13
228 มอบอุปกรณ์สนับสนุน ชุดตรวจ ATK 50 ชุด เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบอุปกรณ์สนับสนุน ชุดตรวจ ATK 50 ชุด เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล

28/09/2564 15:32:16
229 มอบน้ำดื่ม 20 โหล หน้ากากอนามัย 4 กล่อง เจลล้างมือ 5 ถุง ให้กับ รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบน้ำดื่ม 20 โหล หน้ากากอนามัย 4 กล่อง เจลล้างมือ 5 ถุง ให้กับ รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์ เพื่อใช้ในการให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 21 กันยายน 2564

28/09/2564 15:21:31
230 ดำเนินการฉีดล้างรางระบายน้ำ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำและน้ำท่วมขังถนน

วันที่ 20 กันยายน 2556 นายสุรชัย พุฒธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผุู้บริหาร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการฉีดล้างรางระบายน้ำ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันการอุดตันท่อระบายน้ำและน้ำท่วมขังถนน

23/09/2564 09:17:41
231 ดโครงการอบรมการเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย

วันที่ 17 กันยายน 2564 ชุมชนบ้านปลาโหล ม.4 และ บ้านพ้งฮอ ม. 1 ได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงหนอน แมลงวันลาย ให้กับชุมชนดังกล่าว

23/09/2564 09:16:40
232 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับอสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ 16 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมกับอสบ. เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมี นายพิชิต วงศ์สุกัลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และนายคำพันธ์ แก้วคำแสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ดังนี้
- คุณตาเหมือน อ่อนหนองหล้า บ้านไฮ่
- คุณตาพิทักษ์ สุรารักษ์ บ้านดงเชียงเครือ
- คุณตาถวัลย์ ขันละ
- คุณยายปัญจา ขันละ บ้านไฮ่
- คุณยายบานชื่น พาน โฮม บ้านปลาโหล
23/09/2564 09:15:31
233 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านไฮ่

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ หมุ่ที่ 13 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 เพื่อให้ไฟฟ้าส่องสว่างให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในเวลากลางคืนและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหลจึงมีนโยบายในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล พร้อมทั้งบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

23/09/2564 09:11:39
234 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะติดเชื้อ และจัดเก็บอุปกรณ์ ศูนย์พักคอยระดับตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 7 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะติดเชื้อ และจัดเก็บอุปกรณ์ ศูนย์พักคอยระดับตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล หลังจากได้หยุดพักการให้บริการของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจาก️ขณะนี้สถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอวาริชภูมิได้บรรเทาเบาบางลงแล้ว จึงได้จัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภ...

ดูเพิ่มเติม
21/09/2564 10:24:30
235 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิต
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ดังนี้
⚫️ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้กับญาติของผู้เสียชีวิต ราย นายศักดิ์ชัย แสงจันทร์ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท
⚫️ และมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ราย นายศักดิ์ชัย แสนจันทร์ ม.11 จำนวน 6,000 บาท
21/09/2564 10:23:39
236 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำส่งผู้ป่วยโควิด19 ที่หายแล้ว ส่งกลับบ้าน
วันที่ 6 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำส่งผู้ป่วยโควิด19 ที่หายแล้ว ส่งกลับบ้าน และเป็นผู้ป่วยคนสุดท้ายของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลที่ได้ดูแล เนื่องจาก️ขณะนี้สถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อในเขตอำเภอวาริชภูมิได้บรรเทาเบาบางลงแล้ว
จึงขอแจ้งหยุดพักการให้บริการของศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ไว้เป็นการชั่วคราว หากสถานการณ์ในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลง เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนตลอดเวลา และที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมทั้งแรงกายแรงทรัพย์ สิ่งของและกำลังใจ จนทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
21/09/2564 10:22:53
237 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับของสนับสนุนจากผู้บริจาค
วันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับของสนับสนุนจากผู้บริจาค ดังนี้
1. ดอกเตอร์ครรชิต ผิวนวล และคุณเสาวคนธ์ สัตถาผล มอบน้ำมะขาม จำนวน 32 ขวด
2. คุณณัฐพล ยันตะพันธ์ และคุณธีรวัฒน์ กิ่งแก้วโสภณ มอบข้าวกล่องจำนวน 49 กล่องและน้ำดื่มจำนวน 1 ลัง
21/09/2564 10:19:46
238 ด้ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านงิ้ว หมู่ 2 บ้านดงคำโพธิ์หมู่ 11 และในวันเดียวนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านงิ้ว หมู่ 2 บ้านดงคำโพธิ์หมู่ 11 และในวันเดียวนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19 จากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ไปกักตัวที่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ 5 จำนวน 3 ราย

21/09/2564 10:12:21
239 ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกได้ปฏิบัติงานออกพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้นำส่งผู้ป่วย Covid 19 ยังจุดกักตัวที่บ้าน 2 ราย ที่บ้านไฮ่ หมู่ 5 และ บ้านพังฮอ หมู่ 1

21/09/2564 10:09:50
240 ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหล ได้รับการสนับสนุน เอลเซ่ 2 กล่องใหญ่ และกาแฟ 2 ห่อใหญ่ จากคุณบุหลัน ริยะสาร บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหล ได้รับการสนับสนุน เอลเซ่ 2 กล่องใหญ่ และกาแฟ 2 ห่อใหญ่ จากคุณบุหลัน ริยะสาร บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

21/09/2564 10:09:16
241 ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนน​ คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน​ สอนไชยา​ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ และนายช่างโยธาชำนาญงาน กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล​ ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนน​ คสล.ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล

21/09/2564 10:08:21
242 นำผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบปลาโหลที่รักษาตัวครบกำหนด นำส่งศูนย์พักคอย วัดตาดไฮ บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 1 ราย

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล นำผู้ป่วยจากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบปลาโหลที่รักษาตัวครบกำหนด นำส่งศูนย์พักคอย วัดตาดไฮ บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 1 ราย

21/09/2564 10:06:39
243 มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต รายนายบุญรักษ์ ศรีโคตร หมู่ 14 บ้านโนนอุดม จำนวนเงิน 12000 บาท
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต รายนายบุญรักษ์ ศรีโคตร หมู่ 14 บ้านโนนอุดม จำนวนเงิน 12000 บาท
21/09/2564 10:05:53
244 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการสนับสนุนมอบน้ำดื่ม 3 แพ็ค และข้าวกล่อง 14 กล่อง จากนางสาวกิ่งฟ้าณวีร์ สิงห์ทองชัย พร้อมครอบครัว
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการสนับสนุนมอบน้ำดื่ม 3 แพ็ค และข้าวกล่อง 14 กล่อง จากนางสาวกิ่งฟ้าณวีร์ สิงห์ทองชัย พร้อมครอบครัว
 
เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณผู้สนับสนุน มา ณ โอกาสนี้ ด้วย
21/09/2564 10:04:55
245 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.17 น. ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหลได้รับบริจาค ปลาเผา 3 ชุด พร้อมสัมตำ จากนายบุษบา แก่นท้าว บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 11.17 น. ศูนย์พักคอยเทศบาลปลาโหลได้รับบริจาค ปลาเผา 3 ชุด พร้อมสัมตำ จากนายบุษบา แก่นท้าว บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

21/09/2564 10:04:02
246 ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 12,000 บาท

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม และคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 12,000 บาท

21/09/2564 10:03:16
247 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  • เวลา 09.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ออกรับผู้ป่วย Covid จากโรงพยาบาลวาริช ส่งโรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ มอ8 จำนวน 2 ราย และส่งที่จุดพักคอยโคกศาลา จำนวน 1 ราย
  • เวลา 10.30 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับผู้มีความเสี่ยงสูงจากสถานที่กักตัวบ้านผักตบ หมู่ 7 หมู่ 16 เข้าตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ และนำส่งมีความเสี่ยงสูงกลับเข้ากักตัวต่อ เพื่อรอฟังผลตรวจ ต่อไป
  • เวลา 13.30 น. นำส่งขยะติดเชื้อศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อทำลายที่ ที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ และนำส่งผู้ป่วยจากศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล ไปยังจุดกักตัว บ้านดอนยานางหมู่ที่ 3 และบ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ราย
21/09/2564 10:01:55
248 4 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับของบริจาค จากคุณกิริญญา ขันละ พร้อมครอบครัว หมู่ 14 บ้านโนนอุดม โดยได้สนับสนุน อาหารกล่อง จำนวน 30 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับของบริจาค จากคุณกิริญญา ขันละ พร้อมครอบครัว หมู่ 14 บ้านโนนอุดม โดยได้สนับสนุน อาหารกล่อง จำนวน 30 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 20 โหล ให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

21/09/2564 09:59:18
249 นำส่งผู้ป่วยโควิดที่กักตัวครบกำหนดแล้ว จากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ส่งกลับบ้านพักเพื่อกักตัวอยู่ ที่บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำส่งผู้ป่วยโควิดที่กักตัวครบกำหนดแล้ว จากศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล ส่งกลับบ้านพักเพื่อกักตัวอยู่ ที่บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 คุ้มน้ำประปา จำนวน 2 ราย

21/09/2564 09:58:17
250 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:57:13
251 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับ อสบ. ตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ราย

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกับ อสบ. ตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ราย

21/09/2564 09:56:16
252 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

21/09/2564 09:54:59
253 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.50 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท) ได้นำผู้ป่วย จำนวน 2 ราย มารักษาตัวต่ออยู่ที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.50 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท) ได้นำผู้ป่วย จำนวน 2 ราย มารักษาตัวต่ออยู่ที่ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:54:23
254 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์สำเร็จ เอกมาตร พร้อมครับครัว โดยบุตรสาวมอบชานมสด จำนวน 20 ขวด ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 อาจารย์สำเร็จ เอกมาตร พร้อมครับครัว โดยบุตรสาวมอบชานมสด จำนวน 20 ขวด ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:52:29
255 ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1 จำนวน 19 ชุด

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1 จำนวน 19 ชุด

21/09/2564 09:51:07
256 ปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

21/09/2564 09:49:53
257 รับบริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม มอบขนมเอสเซ่ และน้ำหวานให้จุดพักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล
2. ท่าน สท.วิไลวรรณ ทัศมี ร่วมมอบขนม 2 ถุงใหญ่ ให้จุดพักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล
21/09/2564 09:48:19
258 ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2 จำนวน 12 ชุด

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2 จำนวน 12 ชุด

21/09/2564 09:47:19
259 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ร้านชัยวัฒน์อุปกรณ์วาริชภูมิ มอบน้ำดื่มจำนวน 30. โหล โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบบริจากค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อไป

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ร้านชัยวัฒน์อุปกรณ์วาริชภูมิ มอบน้ำดื่มจำนวน 30. โหล โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะผู้บริหารรับมอบบริจากค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ต่อไป

21/09/2564 09:45:27
260 วันที 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายดำเนิน สอยไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล และกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบ้ติงาน

วันที 16 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายดำเนิน สอยไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล และกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบ้ติงาน

21/09/2564 09:45:02
261 วันที่ 15 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานนำส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่หายแล้ว จากศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ไปรักษาตัวต่อที่บ้านตนเอง

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานนำส่งผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่หายแล้ว จากศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ไปรักษาตัวต่อที่บ้านตนเอง (ทุ่งนา)

21/09/2564 09:44:07
262 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

21/09/2564 09:43:11
263 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เวรยามประจำศูนย์พักคอย เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์พักคอยหมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ นำส่งที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์

21/09/2564 09:43:10
264 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย
วันที่ 14 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ผอ.จิตวิมล ผิวบุญเรือง ท่านส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์พร้อมผู้ติดตาม สนับสนุนข้าวกล่องและขนมแก่เจ้าหน้าที่อยู่เวรยามศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล รับมอบโดยท่านหัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา
2. นายศุภวิชญ์ สุทธางคกูล ปลัดอำเภอวาริชภูมิ สนับสนุน ข้าวกล่องให้ผู้ป่วยพักฟื้นโรคโควิด19 และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล
3. เจ้าอาวาสวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ (วัดหลวงปู่แบน) มาเยี่ยมศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมมอบเครื่องวัดอ๊อกซิเจน - ปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
21/09/2564 09:42:34
265 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีผู้บริจาคของอุปโภคและบริโภคให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19 ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ ดังนี้
1. คุณกาญจนา ละศรีจันทร์ และคุณประกาศิต ละศรีจันทร์ บ้านไฮ่หมู่ที่ 5 มอบข้าวกล่อง จำนวน 10 กล่อง
2. คุณเด่นชัย สารคะนา มอบน้ำดื่ม 20 แพค กาแฟและโอวัลติล อย่างละ1 แพ็ค
21/09/2564 09:41:08
266 มอบข้าวสารให้ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล 1 กระสอบ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นางถาวร อินทรพานิชย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อม นายศักดา อินทรพานิชย์ มอบข้าวสารให้ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล 1 กระสอบ โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารรับมอบของบริจาค

21/09/2564 09:34:08
267 ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย สำนักสงฆ์ตาดไฮ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

21/09/2564 09:08:10
268 ออกตรวจเยี่ยมเวรประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ออกตรวจเยี่ยมเวรประจำศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล เหตุการณ์ปกติ ช่วงบ่ายจะมีผู้พักคอยเข้าศูนย์จำนวน 3 รายจากโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ (โรงแรมมอแปดรีสอร์ท)

21/09/2564 09:03:16
269 ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่่ที่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

03/09/2564 11:28:47
270 ร่วมประชาคม การทำถนน สาย 227 ช่วงมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสกลนครมาบ้านโคกศาลา

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชาคม การทำถนน สาย 227 ช่วงมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสกลนครมาบ้านโคกศาลา ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา พร้อมด้วย นายอำเภอพังโคน นายก ทต.ปลาโหล พร้อมคณะ ปลัด ทต. / ส.อบจ.สน เขตวาริชภูมิ / หน.หมวดการทางพังโคน, กุดบาก / พร้อมทั้งชาวบ้านโคกศาลา มติ ที่ประชุมขอให้สร้างถนน 4 เลน และเห็นชอบให้ตัดต้นไม้สองข้างทาง

03/09/2564 11:26:35
271 รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนจาก คุณวรรณภา มิ่งคำมี พยาบาลวิชาชีพ คุณครู ปฏิเวช พันธ์สิทธิ์ จำนวน 20 แพค ชมรมฟุตบอลVIPวาริชภูมิ น้ำดื่ม 20 แพ็ค

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รับมอบน้ำดื่มสนับสนุนจาก คุณวรรณภา มิ่งคำมี พยาบาลวิชาชีพ คุณครู ปฏิเวช พันธ์สิทธิ์ จำนวน 20 แพค ชมรมฟุตบอลVIPวาริชภูมิ น้ำดื่ม 20 แพค โดยมีนายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปลาโหล หมูที่ 4 ตัวแทนส่งมอบของสนับสนุนให้ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม นำโดย คุณหมอหน่อย มอบเงาะโรงเรียน จำนวน 5 กก สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วันนี้ด้วย

03/09/2564 11:24:39
272 ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วย Covid 19 ที่อาศัยอยู่ศูนย์พักคอย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 นำส่งโรงพยาบาลสนาม

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วย Covid 19 ที่อาศัยอยู่ศูนย์พักคอย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 นำส่งโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากจุดกักตัวที่ศูนย์พักคอย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

03/09/2564 11:23:19
273 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านดอนยานาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติที่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 จำนวน 4 จุด ที่ชำรุดให้สมารถงานใช้ได้เป็นปกติ

03/09/2564 11:20:18
274 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1380 คน
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1380 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 806 คน รับเงินสดเป็นเงิน 483,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 428 คน รับเงินสดเป็นเงิน 299,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 132 คน รับเงินสดเป็นเงิน 105,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน รับเงินสดเป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 902,800
03/09/2564 11:16:56
275 รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล และผู้อำนวยการองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสกลนคร เทศบาลตำบลปลาโหลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

03/09/2564 11:15:29
276 วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล และพร้อมรับผู้ป่วยแรกเข้า จำนวน 10 เตียง

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเตรียมศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล และพร้อมรับผู้ป่วยแรกเข้า จำนวน 10 เตียง

03/09/2564 11:13:46
277 รงพยาบาลวาริชภูมิ ออกให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่จัดตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบปลาโหล

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลวาริชภูมิ ออกให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่จัดตั้งอยู่ที่หอประชุมเทศบาลตำบปลาโหล เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลเป็นตามหลักสาธารณสุขที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่และอสม.ที่เข้ามาทำงานในศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลปลาโหล

03/09/2564 11:04:55
278 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และคณะผู้บริหารมอบหมอนสนับสนุนศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และคณะผู้บริหารมอบหมอนสนับสนุนศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล

03/09/2564 10:46:54
279 จัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเทศบาลตําบลปลาโหล และมีภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อในจุดกักตัวชุมชน

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยเทศบาลตําบลปลาโหล และมีภารกิจรับส่งผู้ป่วยโควิด พ่นยาฆ่าเชื้อในจุดกักตัวชุมชน

ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลปลาโหล จะรับผู้ป่วยที่รักษาหาย ผ่านการให้ยาครบ 3 วัน หลังผลตรวจพบเชื้อ โดยเฉลี่ย ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล สนาม หรือโรงพยาบาลวาริชภูมิ จะประมาณ 8 วัน แพทย์จะจำหน่ายกลับบ้าน กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีที่พัก ที่กักตัวต่อ ให้ครบ 14 วัน นับจากผลตรวจพบเชื้อครั้งแรก  โดยจะให้มาพักที่ศูนย์พักคอย เทศบาลตำบลปลาโหล แต่ถ้ากรณีผู้ป่วยมีสถานที่กักตัวต่อที่บ้าน Home isolation (HI ) ก็กักตัวต่อที่บ้านให้ครบ 14 วัน โดยนับรวมกับรักษาที่โรงพยาบาล เพราะฉะนั้นจะกักตัวเพิ่มอึก 6 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล  จึงขอแจ้งและให้ข้อมูลข่าวสาร ในการดูแลผู้ป่วยของศูนย์กักตัวเทศบาลตำบลปลาโหล  ให้ประชาชนทุกคนได้ทราบ

19/08/2564 11:28:13
280 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่พักคอย บ้านผักตบหมู่ 16 และ หมู่ที่ 8

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ภายหลังการย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่พักคอย บ้านผักตบหมู่ 16 และ หมู่ที่ 8

19/08/2564 09:26:05
281 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

19/08/2564 09:19:57
282 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 จากศูนย์พักคอยนำส่งส่งโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ)
วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด 19 จากศูนย์พักคอยนำส่งส่งโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ (มอ8 รีสอร์ท ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ) จำนวน 5 ราย ดังนี้
- บ้านพังฮอ 1 ราย
- บ้านผักตบ 2 ราย
- บ้านโนนอุดม 1 ราย
- บ้านโคกศาลา 1 ราย
18/08/2564 16:38:26
283 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลปลาโหล ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส โคววิด-19 ที่บริเวณศูนย์พักคอย หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และศูนย์พักคอย หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

18/08/2564 16:36:36
284 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันสร้างจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 ตำบลปลาโหล)

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันสร้างจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสนามอำเภอวาริชภูมิ (มอ8 ตำบลปลาโหล)

18/08/2564 16:31:13
285 ยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

18/08/2564 16:23:21
286 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานและดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในบริเวณที่ ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่กักตัว จำนวน 5 จุด
วันที่ 3 ส.ค. 64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกปฏิบัติงานและดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในบริเวณที่ ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่กักตัว จำนวน 5 จุด
จุดที่ 1 บ.โคกศาลา(บ้านพัก)
จุดที่ 2 บ.ไฮ่ (ศูนย์พักคอย)
จุดที่ 3 บ.โนนอุดม (บ้านพัก)
จุดที่ 4 บ.พังฮอ (ศูนย์พักคอยหนองฮอ)
18/08/2564 16:14:12
287 ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ให้บ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลปลาโหล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12

วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ให้บ้านเรือนประชาชนในเขตตำบลปลาโหล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12

18/08/2564 15:54:49
288 ล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ในสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัดป่าดงเชียงเครือ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ในสถานที่ศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 วัดป่าดงเชียงเครือ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ก่อนเข้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

18/08/2564 15:50:59
289 พ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid 19 ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับการสั่งการจาก นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ให้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโรค covid 19 ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอวาริชภูมิ

18/08/2564 15:47:38
290 อกมาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายรอบบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งที่ 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมาพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายรอบบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการควบคุมและเป็นการป้องกันการแผร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

18/08/2564 15:44:54
291 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
*****วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายดำเนิน สอนไขยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
******ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบ ฝ้าละอองธุลีพระบาท
******เนื่องในศุภวาระวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ทุกหมู่เหล่า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความจงรักภักดี น้อมอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท ให้ทรงพระเจริญ ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน เพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยมงคล หากมีพระประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์สมพระราชหฤทัยปรารถนาทุกประการ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรขาวไทยทั้งปวง ตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
**** ข้าพระพุทธเจ้า นายดำเนิน สอนไขยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
28/07/2564 12:28:12
292 กิจกรรมธนาคารขยะตำบลปลาโหลและมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัว กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะตำบลปลาโหลและมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัว กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้แก่สมาชิก รายละ 6000 บาท

15/07/2564 11:54:25
293 ออกเยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาล
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กองสาธา่รณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยนางปิยะธิดา ทองกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมติดตามการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมด้วยอาสาสมัครบริบาล เทศบาลตำบลปลาโหลปลาโหล ได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วย และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วรติดเตียง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายเฉลิมชัย ขันละ หมุ่ที่ 5
2. นางศรีใคร แก้วพิมพ หมุ่ที่ 5
3. ยายเสวยสุข คำหาญ หมู่ 4
15/07/2564 11:04:25
294 กิจกรรมรณรงคกิจกรรมรณรงค์มอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในหมู่บ้าน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำกิจกรรมรณรงคกิจกรรมรณรงค์มอบหน้ากากผ้าให้ประชาชนในหมู่บ้านในเขตตำบปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

15/07/2564 11:01:40
295 ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวก

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้ง ต้นไม้โค่นทับสายไฟ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลปลาโหล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้การสัญจรไปมาได้สะดวกและเพื่อเป็นการป้องการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้และไฟฟ้าลัดวงจร

18/06/2564 11:26:41
296 มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลเสียชีวิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหลเสียชีวิต นาง อุบลรัตน์ เอื้อเฟื้อ หมู่ 12 จำนวน 6,000 บาท ที่เทศบาลตำบลปลาโหล

18/06/2564 11:11:35
297 กิจกรรม 5 ส พัฒนาบริเวรอาคาร สถานที่ เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรม 5 ส พัฒนาบริเวรอาคาร สถานที่ เทศบาลตำบลปลาโหล

17/06/2564 16:24:11
298 ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1389 คน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1389 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 806 คน รับเงินสดเป็นเงิน 483,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 434 คน รับเงินสดเป็นเงิน 303,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 135 คน รับเงินสดเป็นเงิน 108,000 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน รับเงินสดเป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 909,400
17/06/2564 16:23:02
299 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

17/06/2564 16:21:38
300 ออกพ่นหมอกควันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โรงเรียนบ้านพังฮอ และโรงเรียนบ้านนาบ่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกพ่นหมอกควันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โรงเรียนบ้านพังฮอ และโรงเรียนบ้านนาบ่อ นำโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมงานพนักงานเทศบาลปลาโหล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

17/06/2564 16:16:25
301 ออกดำเนินการให้ความรู้ การแพร่ระบาดของโรค ลัมปีสกิน ในโคและกระบือพร้อมแจกยาพ่นป้องกันแมลง พาหะนำโรค พร้อมด้วยยารักษาตามอาการ ให้กับเกษตรกร และผู้นำชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปาโหล นำโดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการให้ความรู้ การแพร่ระบาดของโรค ลัมปีสกิน ในโคและกระบือพร้อมแจกยาพ่นป้องกันแมลง พาหะนำโรค พร้อมด้วยยารักษาตามอาการ ให้กับเกษตรกร และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 5 ,14, 6, 1,และหมู่ 9 ตามลำดับ และเวลา 14 ฉีดพ่น น้ำยาพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลาย ที่เป็นพาหะ นำโรคไข้เลือดออกบริเวณโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

17/06/2564 16:09:06
302 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งมอบยาฉีดและพ่น รักษาโรคลัมปีสกิน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งมอบยาฉีดและพ่น รักษาโรคลัมปีสกิน ให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15

08/06/2564 16:15:39
303 ออกสำรวจพื้นที่ล่องน้ำบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมท่อระบายต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกสำรวจพื้นที่ล่องน้ำบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมท่อระบายต่อไป

08/06/2564 16:14:09
304 ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่พักอาศัยผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัสในเขตตำบลปลาโหล

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลปาโหล นำทีมโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย ผอ.รพสต.บ้านหนองท่ม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวาริชภูมิ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณที่พักอาศัยผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัสในเขตตำบลปลาโหล

08/06/2564 16:12:27
305 แนะนำการป้องกันและควบคุมโรค ลัมปีสกิน พร้อมได้มอบน้ำยาฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ลัมปี สกิน

เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายดำเนินสอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล ออกดำเนินการให้ความรู้ แนะนำการป้องกันและควบคุมโรค ลัมปีสกิน พร้อมได้มอบน้ำยาฉีดพ่นเพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ลัมปี สกิน ให้กับเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค,กระบือ ในพื้นที่ระบาด จำนวน 8 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 และวันที่ 4 มิถุนายน 2564

07/06/2564 10:34:19
306 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ควายซึ่งกำลังระบาดที่บ้านผักตบ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นำทีมลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ควายซึ่งกำลังระบาดที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

28/05/2564 14:50:53
307 รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย จากอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เพื่อนำไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มาในโอกาสนี้ด้วย

28/05/2564 14:50:06
308 ออกมอบน้ำยาเดลต้าเบท10% สำหรับพ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกินในวัว ควายเบื้องต้น ที่ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม บ้านผักตบ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอออกมาให้ความรู้และวิธืการดูแลสัตว์ป่วย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกมอบน้ำยาเดลต้าเบท10% สำหรับพ่นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกินในวัว ควายเบื้องต้น ที่ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม บ้านผักตบ โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอออกมาให้ความรู้และวิธืการดูแลสัตว์ป่วย

28/05/2564 14:49:04
309 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 4,000 ลิตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำอุปโภค บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 จำนวน 4,000 ลิตร

28/05/2564 14:48:09
310 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ รพ.สต.ปลาโหล ออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ติดเชื้อ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ รพ.สต.ปลาโหล ออกฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อควบคุมการเเพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้ติดเชื้อ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ

28/05/2564 14:46:45
311 ออกมอบ ชุดPPE เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ รพสต.ทั้ง3 แห่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ท่านกำนันตำบลปลาโหล ปลัดเทศบาล ผอ กองสาธารณสุขฯ ออกมอบ ชุดPPE เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้แก่ รพสต.ทั้ง 3 แห่ง

28/05/2564 14:45:47
312 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่​ 25​ พฤษภาคม 2564​ นายดำเนิน​ สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล​ พร้อมคณะผู้บริหาร​ ประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลปลาโหล​ กำนันตำบลปลาโหล ปลัดเทศบาล​ รองปลัดเทศบาล​ ผู้อำนวยการกอง​ พร้อมพนักงานเทศบาล ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาล โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไรบริเวณหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

28/05/2564 14:44:44
313 รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับถนนกีดขวางการจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน เทศบาลปลาโหล นำเลื่อยโซ่ยนต์ ออกดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 16.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุต้นไม้ล้มทับถนนกีดขวางการจราจร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงาน เทศบาลปลาโหล นำเลื่อยโซ่ยนต์ ออกดำเนินการตัดกิ่งไม้และต้นไม้ออกจากพื้นผิวจราจรเรียบร้อย เวลาประมาณ 18.30 น.

28/05/2564 14:43:06
314 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ มณฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยม

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ มณฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดราษฏร์นิยม บ้านนาบ่อ ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. ณ​ วัดราษฎร์นิยม​ บ้านนาบ่อ

28/05/2564 14:41:45
315 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่บ้านโนนอุดมและตลาด รวมบ้านพรสวรรค์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นำทีมลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อโควิดที่บ้านโนนอุดมและตลาด รวมบ้านพรสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด พร้อมกิจกรรมพ่นควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในวัว ควายซึ่งกำลังระบาดในจังหวัดสกลนคร

28/05/2564 14:31:08
316 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดสกลนครร่วมมอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 8 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดสกลนครร่วมมอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 8 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 14:24:06
317 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต รายคุณพ่อเต็งทอง ศรีสถาน ม.3 จำนวน 12,000 บาท

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารร่วมมอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิต รายคุณพ่อเต็งทอง ศรีสถาน ม.3 จำนวน 12,000 บาท

19/05/2564 14:18:17
318 เข้าพบปะข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลทุกกอง

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าพบปะข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลทุกกอง

19/05/2564 14:14:57
319 กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 14:04:54
320 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. -14.30 น นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. -14.30 น นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 14:01:56
321 พิธีบวงสรวงไหว้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพุทธรูปหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีบวงสรวงไหว้สักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลพระพุทธรูปหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล

19/05/2564 14:00:41
322 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภททั่วไป และได้ผ่านการประเมินเบื้องต้น ซึ่งคณะที่ปรึกษาจากสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แจ้งเทศบาลตำบลปลาโหล โดยจะดำเนินการเพื่อตรวจประเมินในรอบตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 13:58:23
323 มอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมกับสมาคมคนตาบอดสกลนครร่วมมอบเงินเยียวยาและของใช้อุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกของชมรมคนตาบอดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 8 ราย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 13:56:14
324 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด เพื่อป้องกันโรคระบาด เนื่องจากพบผู้ติดเชื่อโควิด อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ออกพ้นยาฆ่าเชื้อโควิด เพื่อป้องกันโรคระบาด เนื่องจากพบผู้ติดเชื่อโควิด อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านโคกศาลา ตำบลปลาโหล นำทีมลงพื้นที่โดย นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล

17/05/2564 14:36:19
325 านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางทองใบ เจริญชัย

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางทองใบ เจริญชัย หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โดยรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนื่องจากในครอบครัวมีเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จึงได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

17/05/2564 14:21:41
326 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1395 คน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1395 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 807 คน รับเงินสดเป็นเงิน 484,200 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 434 คน รับเงินสดเป็นเงิน 303,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 140 คน รับเงินสดเป็นเงิน 112,000 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน รับเงินสดเป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 914,000 บาท
17/05/2564 14:20:20
327 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 9 ต. ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 2 หมู่ 9 ต. ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ได้รับความเสียหายจากพายุฝนและลมกระโชกแรง ในวันที่ 2 พ.ค.64 เวลาประมาณ 17.40 น. ผลการตรวจสอบเบื้องต้น มีมูลค่าความเสียหาย ประมาณ16,720 บาท

17/05/2564 14:18:10
328 วันที่ 26 เมษายน 2564 กองช่างพร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 8 บ้านโคกศาลา ที่เกิดชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานให้ตามปกติ

วันที่ 26 เมษายน 2564 กองช่างพร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมไฟฟ้าบริการภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 8 บ้านโคกศาลา ที่เกิดชำรุดเพื่อให้สามารถใช้งานให้ตามปกติ

17/05/2564 14:16:57
329 วันที่ 28 เมษายน 2564 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 10 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

วันที่ 28 เมษายน 2564 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 10 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร

17/05/2564 14:16:05
330 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กกต.ท้องถิ่น กำนัน ผญบ. ผช. อสม. ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ปลาโหล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมปฎิบัติ หน้าที่ในการเลือกตั้ง นายก/ส.ทต.ปลาโหล ในครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

17/05/2564 14:11:41
331 ส่งมอบหีบเลือกตั้ง แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ส่งมอบหีบเลือกตั้ง แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ให้แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ 1 จำนวน 8 หน่วย และเขตเลือกตั้งเขตที่ 2 จำนวน 8 หน่วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

17/05/2564 14:09:25
332 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคาร และรอบเทศบาลตำบลปลาโหล

12/05/2564 15:34:48
333 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่สำราญ ภูมิภาค จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 91 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่สำราญ ภูมิภาค จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 91 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

11/05/2564 16:24:48
334 วันที่ 22 มีนาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมและติดตามอาการในผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายคุณตา สมพงษ์ ศรีเตชะ และนางชลลดา วงศ์ประทุม บ้านผักตบ ม 16

วันที่ 22 มีนาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ออกเยี่ยมและติดตามอาการในผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 รายคุณตา สมพงษ์ ศรีเตชะ และนางชลลดา วงศ์ประทุม บ้านผักตบ ม 16

11/05/2564 16:22:27
335 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

11/05/2564 16:20:57
336 ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลรับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ

11/05/2564 16:20:33
337 วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการ และหอกระจายข่าวที่ชำรุด ที่บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการ และหอกระจายข่าวที่ชำรุด ที่บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

11/05/2564 16:17:49
338 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่นารี อินธิดา จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 48 ม.8 บ้านโคกศาลา

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่นารี อินธิดา จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 48 ม.8 บ้านโคกศาลา

11/05/2564 16:14:00
339 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ภิรมย์ เจริญไชย จำนวน 9,000 บาท ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 17 ม.14 บ้านโนนอุดม

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ภิรมย์ เจริญไชย จำนวน 9,000 บาท ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 17 ม.14 บ้านโนนอุดม

11/05/2564 16:03:52
340 วันที่ 15 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออกเยี่ยมบ้าน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ออกเยี่ยมบ้าน ร่วมกับ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในการประเมินติดตามอาการและการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงบ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม คุณลุงประมัย ดาวเศรษฐ์ คุณยายวิลินศรี อาษาสร้อย

11/05/2564 15:55:13
341 วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักปลัด เทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งฯ พร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักปลัด เทศบาล และกองสวัสดิการสังคม ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งฯ พร้อมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม2564

11/05/2564 15:49:50
342 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนให้กับญาติสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายปิว สุขสร้อย จำนวน 12000 บาท

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนให้กับญาติสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายปิว สุขสร้อย จำนวน 12000 บาท ในวันที่ 9 มี.ค 64 เวลา 12.00 น. ณ บ้านเลขที่ 44 ม.16 ต.ปลาโหล อ. วาริชภูมิ จ. สกลนคร

11/05/2564 15:47:29
343 ในวันที่ 7 มี.ค 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล

ในวันที่ 7 มี.ค 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ดำเนินการสูบน้ำได้ตามเป้าหมาย 36 ชม. ปริมาณน้ำ 6,500 ลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 70 ซม. และดำเนินการเก็บอุปกรณ์กลับศูนย์ฯปภ.เขต 7

11/05/2564 15:45:14
344 วันที่ 5 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 5 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

11/05/2564 15:44:16
345 วันที่ 4 มี.ค. 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน 1 เครื่อง

วันที่ 4 มี.ค. 2564 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจำนวน 1 เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่ เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฏร บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จำนวน 206 ครัวเรือน ประชากร 461 คน โดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อม บ.โคกศาลา ม.8 ต.ปลาโหล ไปยังสระน้ำบ.พรสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 7 มี.ค. 2564

11/05/2564 15:40:33
346 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่อรดี คำภูแสน

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่อรดี คำภูแสน โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการฌาปกิจครอบครัว 6000 บาท ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 92 ม.2 บ้านงิ้ว

11/05/2564 15:39:30
347 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสูบน้ำ ไปยัง บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฏร บ.พรสวรรค์ จำนวน 206 ครัวเรือน

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสูบน้ำ ไปยัง บ.พรสวรรค์ ม.13 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือราษฏร บ.พรสวรรค์ จำนวน 206 ครัวเรือน ประชากร 461 คน โดยการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองขามป้อม บ.โคกศาลา ม.8 ต.ปลาโหล ไปยังสระน้ำบ.พรสวรรค์ ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. - 7 มี.ค. 2564

11/05/2564 15:34:43
348 กองช่างได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูที่ 11 สายหาดสวนหินดงคำโพธิ์ และได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

กองช่างได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมูที่ 11 สายหาดสวนหินดงคำโพธิ์ และได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

11/05/2564 15:33:04
349 วันที่ 1 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กองช่างร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ออกซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ที่บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

11/05/2564 15:27:03
350 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายคุณพ่อทองพัฒน์ อัคราช อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 19 ม.1 ต.ปลาโหล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล รายคุณพ่อทองพัฒน์ อัคราช อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 19 ม.1 ต.ปลาโหล จำนวน 6000 บาท

11/05/2564 15:20:55
351 เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ข่าวชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านปลาโหลน้อย หมู่10

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ข่าวชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านปลาโหลน้อย หมู่10 ตำบลปลาโหล อำเเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 1 มี.ค. 2564 เป้าหมายการสูบน้ำ 32 ชม. ปริมาณน้ำที่ต้องการ 7,500 ลบ.ม. ดำเนินการสูบน้ำมาแล้ว 11 ชม. ปริมาณน้ำสะสม 2,585 ลบ.ม. ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 8 ซม.

11/05/2564 15:16:55
352 วันที่ 28 ก.พ. 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกล ศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลพร้อมอุปกรณ์

วันที่ 28 ก.พ. 2564 ชุดปฏิบัติงานสูบส่งน้ำระยะไกล ศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนครสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลพร้อมอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค บ.ปลาโหลน้อย ม.10 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จำนวน 212 ครัวเรือน ประชากร 563 คน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2564

11/05/2564 15:13:20
353 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่ออนงค์ พันคำภา จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 173 ม.7 บ้านผักตบ

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่ออนงค์ พันคำภา จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 173 ม.7 บ้านผักตบ

11/05/2564 15:08:32
354 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 13

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 13

11/05/2564 15:04:14
355 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลปลาโหล เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนางทองใบ เจริญชัย หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล โดยรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เนื่องจากในครอบครัวมีเด็กเรียนดีแต่ยากจน

07/05/2564 14:08:57
356 คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)

ในวันที่ 23 เมษายน 2564 นายอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ ประธานกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล นายเหรียญชัย พรหมศิริ และนายเวศยัน ไชยนนท์ คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) รับการสนันสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวนเงิน 916,804 บาท สำหรับสมทบงบประมาณของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองบุญซึ่งรวมถึงเป็นเงินค่าสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกกองบบุญด้วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวาริชภูมิ

23/04/2564 17:27:47
357 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 และ หมูที่ 15 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ และหมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

29/03/2564 15:58:14
358 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล โดยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดค่าธรรมเนียมฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

29/03/2564 15:51:43
359 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำปลาโหล ณ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 7 บ้านผักตบ

23/02/2564 11:20:37
360 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำปลาโหล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านหนองท่ม และ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ

23/02/2564 11:19:22
361 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่บุญถิน งึมชา ม.6 จำนวน 10,000 บาท และคุณแม่ประแจ่ม บัวภาคำ ม.6 จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

23/02/2564 11:18:09
362 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังและติดตามเร่งรัดการ

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงาน "คลินิกสุจริต" จังหวัดสกลนคร นำโดย นายคมสันต์ ล่องวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังและติดตามเร่งรัดการให้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 เวลา 13.30.-18.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

23/02/2564 11:17:06
363 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล (รับสมัครเป็นวันที่ห้า) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

23/02/2564 11:15:18
364 ลงพื้นที่งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนอุดม-บ้านนาบ่อและได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนอุดม-บ้านนาบ่อ ความคืบหน้าโครงการดังกล่าว 95% แล้ว

23/02/2564 11:14:11
365 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเพลิงไหม้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเพลิงไหม้ บ้านหนองท่ม หมู่ 1 เพื่อดำเนินงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

23/02/2564 11:12:37
366 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศาบาลตำบลปลาโหล

23/02/2564 11:10:17
367 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสุพันธ์ นาคะอินทร์ จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 68 ม.7 บ้านผักตบ

23/02/2564 11:06:34
368 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศาบาลตำบลปลาโหล ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

11/02/2564 15:06:44
369 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน

วันที่ 21 มกราคม 2564 รถเกรดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

04/02/2564 14:44:58
370 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประดิษฐ์ อุษาพรหม จำนวน 12,000 บาท

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประดิษฐ์ อุษาพรหม จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 77 ม.14 บ้านโนนอุดม

21/01/2564 13:32:57
371 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 21 มกราคม 2564 รถเกรดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

21/01/2564 13:30:57
372 ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิท-19 ในโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ รพสต.บ้านดงคำโพธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิท-19

ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิท-19 ในโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ รพสต.บ้านดงคำโพธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิท-19

21/01/2564 11:24:34
373 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 20 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านพังฮอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม

20/01/2564 15:01:11
374 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 19 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล

20/01/2564 14:59:26
375 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

20/01/2564 14:58:00
376 ส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมให้แก่ นางศรีใคร แก้วพิมพา หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และนายจันทร์เส็ง โมราราช หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันนี้ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล ร่วมส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมให้แก่ นางศรีใคร แก้วพิมพา หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และนายจันทร์เส็ง โมราราช หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนบริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลปลาโหล

20/01/2564 14:56:13
377 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

วันที่ 9 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ลงพืันที่และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 90% แล้ว

20/01/2564 14:28:22
378 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายทองเพชร ภูชะธง จำนวน 9,000 บาท หมุ่ที่ 3 บ้านดอนยานาง และนายหนูทัศ ผิวบุญเรือง จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายทองเพชร ภูชะธง จำนวน 9,000 บาท หมุ่ที่ 3 บ้านดอนยานาง และนายหนูทัศ ผิวบุญเรือง จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ ในวันที่ 11 มกราคม 2564

20/01/2564 14:26:01
379 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว-บ้านหนองหวาย

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ลงพืันที่และตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว-บ้านหนองหวาย โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 40% แล้ว

20/01/2564 13:52:04
380 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 8 มกราคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1698 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 960 คน รับเงินสดเป็นเงิน 576,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 540 คน รับเงินสดเป็นเงิน 378,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน รับเงินสดเป็นเงิน 146,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน รับเงินสดเป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,115,600 บาท
20/01/2564 11:28:04
381 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างวัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างวัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

20/01/2564 11:26:43
382 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

20/01/2564 11:25:20
383 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

06/01/2564 14:56:40
384 โครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

29/12/2563 15:44:27
385 โครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายทางบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายทางบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ โดยโครงการการด้งกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

29/12/2563 15:42:38
386 ครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างบ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่1 - บ้านตาลเนิ้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างบ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่1 - บ้านตาลเนิ้ง ถนนคศล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 236 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้่างเฉลี่ย 0.50 เมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 274,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 40 % แล้ว

14/12/2563 14:21:14
387 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1701คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 961 คน รับเงินสดเป็นเงิน 576,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 378,700 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 183 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 146,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,117,700 บาท
14/12/2563 11:10:32
388 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับประกาศนียบัตร อปท.ดีเด่นด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)​ ระดับ A ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับประกาศนียบัตร อปท.ดีเด่นด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)​ ระดับ A ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

14/12/2563 10:44:06
389 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1713 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 963 คน รับเงินสดเป็นเงิน 577,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 545 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 381,500 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 186 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 148,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,127,100 บาท
10/11/2563 15:50:19
390 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อวิไล สุขสร้อย โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน 12000 บาทล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงิน 6000 บาท ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 41 ม.16 บ้านผักตบ

21/10/2563 14:13:25
391 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

21/10/2563 14:12:04
392 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรณรงค์สุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 19 กันยายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรณรงค์สุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 19 กันยายน 2563

23/09/2563 09:51:44
393 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน

คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน ม.10 บ้านปลาโหลน้อย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

17/09/2563 15:34:37
394 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 - บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 - บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยโครงการดังกล่าวความก้าวหน้าโครงการ​ 70% มีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

16/09/2563 16:40:29
395 ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 1 และ ซ่อมระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติหมู่ที่ 7

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 1 และ ซ่อมระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติหมู่ที่ 7

16/09/2563 16:33:15
396 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 16

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 16

16/09/2563 16:29:42
397 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP) ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล

31/07/2563 15:52:47
398 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางถาวร อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

29/07/2563 16:22:51
399 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฯ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงได้ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

25/07/2563 14:15:04
400 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:51:38
401 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:50:55
402 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสองบาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสองบาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:49:54
403 วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี นายคำเขื่อง ร่มเกษม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย ณ ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ

25/07/2563 13:39:48
404 วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา รองปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา รองปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

25/07/2563 13:37:59
405 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

25/07/2563 13:36:29
406 มอบเทียนเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทุกวัดในเขตเทศบาล

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมอบเทียนเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทุกวัดในเขตเทศบาล ในการนี้ท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานถวายเทียน และมีท่านกำนันอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ กำนันตำบลปลาโหล รับมอบเทียน โดยทำพิธีถวายเทียน ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

10/07/2563 17:05:02
407 วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,724 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1034 คน รับเงินสดเป็นเงิน 620,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 500 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 350,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 172 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 137,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,126,000 บาท

10/07/2563 17:01:37
408 ขอต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง พร้อมคณะ และยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง พร้อมคณะ และยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลปลาโหล

03/07/2563 14:44:10
409 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายคุณพ่อประหยัด อาษาสร้อย บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

07/06/2563 12:40:40
410 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

03/06/2563 13:29:36
411 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 /บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 /บ้าานดงเชียงเครือ หมูที่ 9/ บ้านงิ้ว หมูที่ 2

13/04/2563 15:51:47
412 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,732 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1024 คน เป็นเงิน 614,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 509คน เป็นเงิน 356,300 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 178 คน เป็นเงิน 142,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน เป็นเงิน 21,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,100 บาท

13/04/2563 11:50:17
413 คณะกรรมการออกตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 9 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะกรรมการออกตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

13/04/2563 11:47:08
414 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณลุงนิพนธ์ กองพิมาย บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณลุงนิพนธ์ กองพิมาย บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท

13/04/2563 11:37:48
415 กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณยายปันบุตรสะอาด บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยาง โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท

13/04/2563 11:29:43
416 ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับอสม. และผู้นำชุมขน ได้ออกปฏิบัติงานฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

13/04/2563 11:25:20
417 ได้ออกปฏิบัติงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องการและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องการและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

08/04/2563 16:29:14
418 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ยี่สูญ สุวรรณเจริญ

กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ยี่สูญ สุวรรณเจริญ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

08/04/2563 16:28:06
419 มอบเครื่องวัดอุณภูมิและ แอลกอฮอล์เจลให้ รพสตทั้ง 3 แห่ง และหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านผ่านประธาน อสม.หรือตัวแทน ที่ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต. บ้านปลาโหล รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 7 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลปลาโหล พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบเครื่องวัดอุณภูมิและ แอลกอฮอล์เจลให้ รพสตทั้ง 3 แห่ง และหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านผ่านประธาน อสม.หรือตัวแทน ที่ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต. บ้านปลาโหล รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

08/04/2563 16:23:06
420 รับแจ้งเหตุไฟไหม้จากประชาชนบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้จากประชาชนบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 รับแจ้งเวลา 15.10 น. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหลสามารถควบคุมเพลิงได้เวลา 16.20 น.

08/04/2563 16:21:22
421 ครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านหนองท่ม หมูที่ 12

วันที่ 1 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านหนองท่ม หมูที่ 12 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท

08/04/2563 16:17:52
422 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประยงค์ พะตะเพ็ง

กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประยงค์ พะตะเพ็ง โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

08/04/2563 16:12:22
423 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15

วันที่ 27 มีนาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท และกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการโดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้า​ 60 % แล้ว

31/03/2563 16:54:02
424 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องทำงาน

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องทำงานเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ทำความสะอาด ดำเนินการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริกา

31/03/2563 16:51:29
425 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

 

         
         
         
         
           
28/01/2563 10:06:34
426 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายจีระศักดิ์ ฮามวงศ์

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายจีระศักดิ์ ฮามวงศ์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบ 5,500 บาท ณ ณ บ้านเลขที่ 217 ม.12 บ้านหนองท่ม ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น

13/01/2563 16:20:37
427 เงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางอำพร ใครอามาตย์

กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางอำพร ใครอามาตย์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบ 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 12 บ้านหนองท่ม ในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

13/01/2563 16:08:05
428 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกิจการ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกิจการ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3

13/01/2563 16:06:34
429 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม

วันที่่ 26 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8 - อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 90 % แล้ว

 

13/01/2563 16:04:53
430 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานเสริมผิวทางลาดยางถนนสาย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานเสริมผิวทางลาดยางถนนสาย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

27/12/2562 11:29:22
431 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจปั้มน้ำมันพีที เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจปั้มน้ำมันพีที เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

27/12/2562 11:25:14
432 ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และ อปพร. ร่วมกับจิตอาสา ร่วมปรับภูมิทัศน์ ริมถนน จากโค้งบ้านปลาโหล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

27/12/2562 11:00:52
433 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

11/12/2562 15:47:42
434 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองช่างได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายคสล.​ ห้วยแข้​ โดยโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองช่างได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายคสล.​ ห้วยแข้​ โดยโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว

11/12/2562 15:45:07
435 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

11/12/2562 15:41:28
436 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 7

11/12/2562 15:36:13
437 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายนิรัตน์ นาคะอินทร์จำนวน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบเงิน 12,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก 5000 บาท ณ บ้านเลขที่ 201 ม.16 บ้านผักตบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.

11/12/2562 15:33:18
438 เข้ารับรางวัลในฐานะที่หน่วยงานได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากผลคะแนน ITA ประจำปี 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับรางวัลในฐานะที่หน่วยงานได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากผลคะแนน ITA ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลปลาโหล ได้คะแนน 88.59 อยู่ในระดับ A

11/12/2562 15:30:43
439 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณรอบคู คลอง ศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ

11/12/2562 15:23:18
440 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,904 คน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,904 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1023 คน เป็นเงิน 613,800 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 82 คน เป็นเงิน 49,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 555 คน เป็นเงิน 388,500 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 7,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 197 คน เป็นเงิน 157,900 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 8,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,250,600 บาท

11/12/2562 15:21:10
441 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

11/12/2562 15:19:32
442 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/12/2562 15:14:39
443 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญคง ไพคำนาม จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญคง ไพคำนาม จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

26/11/2562 14:51:08
444 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนบ้านผักตบ-ห้วยกุดค้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้กำลังดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนบ้านผักตบ-ห้วยกุดค้า เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:48:43
445 ดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา-บ้านคำน้ำเย็น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้กำลังดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา-บ้านคำน้ำเย็น มีความคืบหน้าโครงการ 90% แล้ว

26/11/2562 14:45:14
446 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:37:10
447 โครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ณ หนองปลาโหล หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ณ หนองปลาโหล หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย (โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) และ เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่กระทงเคลื่อนที่ออกจากบริเวณ เทศบาลตำบลปลาโหล มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพังโคน - วาริชภูมิ เลี้ยวไปตามถนนปลาโหล - นาแยง เข้าสู่บริเวณหนองปลาโหล และมีการการประกวดนางนพมาศ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:28:49
448 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,896 คน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,896 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1023 คน เป็นเงิน 613,800 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 70 คน เป็นเงิน 42,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 557 คน เป็นเงิน 389,900 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 7,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 199 คน เป็นเงิน 159,200 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 10 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน เป็นเงิน 26,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,246,600 บาท

26/11/2562 14:27:04
449 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโคกศาลา-หนองเม็ก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโคกศาลา-หนองเม็ก เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:25:37
450 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

26/11/2562 14:17:41
451 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

26/11/2562 14:15:39
452 ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ ้สายทางบ้านไฮ่-หนองกว้าง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ ้สายทางบ้านไฮ่-หนองกว้าง เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:14:21
453 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล สายบ้านปลาโหลน้อย-หน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล สายบ้านปลาโหลน้อย-หน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:12:42
454 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:10:43
455 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 60% แล้ว

26/11/2562 14:09:15
456 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย

26/11/2562 14:07:43
457 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 50% แล้ว

26/11/2562 14:06:41
458 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

26/11/2562 14:04:58
459 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 35% แล้ว

26/11/2562 14:03:45
460 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30% แล้ว

26/11/2562 14:01:04
461 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

26/11/2562 13:58:30
462 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่แปลง พันคำภา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่แปลง พันคำภา โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 137 ม.7 บ้านผักตบ เวลา 10.30 น.

26/11/2562 13:53:40
463 เพลิงไหม้ยุ้งเก็บฟางอาหารสัตว์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยุ้งเก็บฟางอาหารสัตว์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นยุ้งเก็บฟางของนายสมปอง บุญเรือง ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้เข้าควบคุมเพลิง และดับเพลิงไว้ได้เรียบร้อย เวลาประมาณ 14.20 น. และขอขอบคุณรถดับเพลิงเทศบาลตำบลพังโคนที่ร่วมดำเนินการดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย

05/11/2562 16:20:04
464 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

05/11/2562 16:18:34
465 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านปลาโหลวัดป่ารัตนโสภณ- แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านปลาโหลวัดป่ารัตนโสภณ- แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

05/11/2562 16:14:22
466 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

05/11/2562 16:07:56
467 โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ตำบลปลาโหลสายทาง บ้านโคกศาลาหมู่ที่8- บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่13

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ตำบลปลาโหลสายทาง บ้านโคกศาลาหมู่ที่8- บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่13 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 100 %

05/11/2562 16:06:46
468 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางคำมอญ วงค์จันทร์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางคำมอญ วงค์จันทร์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 20 ม.10 บ้านปลาโหลน้อย เวลา 11.00 น. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

05/11/2562 16:04:57
469 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมกันบริเวณหนองแบนสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

05/11/2562 16:02:50
470 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

21/10/2562 16:22:34
471 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ นาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ นาบ่อ หมู่ที่ 6

21/10/2562 16:21:23
472 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดรามวิทยาลัย และวัดป่ารัตนโสภณ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

21/10/2562 16:17:35
473 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปารวรรณศึกษา
3. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหนองแบนสวนสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

21/10/2562 16:14:35
474 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ราย นายสุกัน ทองสันทัศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ราย นายสุกัน ทองสันทัศ

21/10/2562 15:52:14
475 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดอนยานาง หมู่ที่ 3

21/10/2562 15:50:51
476 ร่วมขบวนพิธีรำสู่ขวัญเมืองสกล ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าบริเวรปะรำพิธี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมขบวนพิธีรำสู่ขวัญเมืองสกล ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าบริเวรปะรำพิธี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร”

17/10/2562 15:58:10
477 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ราย นายเป พาสน่ห์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 16 บ้านผักตบ จำนวนเงิน 10,000 บาท

17/10/2562 15:57:06
478 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

17/10/2562 15:56:00
479 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

17/10/2562 15:54:53
480 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงลูกรังสายวัดป่ารัตนโสภณ-แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงลูกรังสายวัดป่ารัตนโสภณ-แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

17/10/2562 15:54:00
481 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

17/10/2562 15:43:20
482 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

17/10/2562 15:42:03
483 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,892 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,892 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1022 คน เป็นเงิน 613,200 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 61 คน เป็นเงิน 36,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 560 คน เป็นเงิน 392,000 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 9 คน เป็นเงิน 6,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 205 คน เป็นเงิน 164,000 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 10 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,245,100 บาท

17/10/2562 15:40:12
484 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

17/10/2562 15:38:53
485 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

17/10/2562 15:37:08
486 อตรวจการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล - หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล - หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถนน คสล ดังกล่าว สามารถใช้งานได้สะดวกและสัญจรไปมาได้ตามปกติ

17/10/2562 15:20:03
487 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

18/09/2562 14:06:10
488 วันที่ 18 กันยายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตั้งโคมถนนส่องสว่างถนนสาย วัดป่าบ้านปลาโหล บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 18 กันยายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตั้งโคมถนนส่องสว่างถนนสาย วัดป่าบ้านปลาโหล บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

18/09/2562 14:01:23
489 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถนน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 สามารถใช้งานได้สะดวกและสัญจรไปมาได้ตามปกติ

18/09/2562 13:54:58
490 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ต

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท สายหน้าบ้านนายสุพรรณ นาคะอินทร์ -หน้าบ้านนายสมเดช นายเชียงใต้ โดยร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดมี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 157 เมตร ลึก 0.37 เมตร

18/09/2562 13:53:51
491 วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,863 คน

วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,863 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1075 คน เป็นเงิน 645,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 512 คน เป็นเงิน 358,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 191 คน เป็นเงิน 152,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,216,300 บาท

06/09/2562 16:27:48
492 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญ เหล่าเจริญ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 58 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญ เหล่าเจริญ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 58 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

06/09/2562 16:20:25
493 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

06/09/2562 15:30:42
494 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 20 สิงหาคม 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลาโหล หมู่ที่ 4

06/09/2562 14:30:28
495 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

06/09/2562 14:27:51
496 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

06/09/2562 14:23:41
497 ประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNacc)

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายสุวัฒน์ หิรนรมย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนางรุ่งทิวา ไชยจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNacc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

19/08/2562 10:21:01
498 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง และสวนสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ
4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

19/08/2562 10:20:19
499 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

02/08/2562 14:31:21
500 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

02/08/2562 14:30:21
501 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ( LPA ) และมีอปท.วารชิภูมิ ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ( LPA ) และมีอปท.วารชิภูมิ ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารสำนักงาน ชั้น 2

02/08/2562 14:28:43
502 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13- บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโห

ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13- บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 286,000 บาท และได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 100% แล้ว

02/08/2562 14:25:35
503 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ากิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

02/08/2562 13:46:48
504 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่จันลี ใครอามาตย์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่จันลี ใครอามาตย์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท บาท ณ บ้านเลขที่ 13 ม.12 บ้านหนองท่ม

25/07/2562 15:45:21
505 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องก้ันไข้เลือดออก ณ ผักตบ หมู่ 7

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องก้ันไข้เลือดออก ณ ผักตบ หมู่ 7 เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

25/07/2562 15:44:03
506 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

25/07/2562 13:35:46
507 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมถนนต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมถนนต่อไป

25/07/2562 13:33:42
508 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

25/07/2562 13:32:52
509 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

25/07/2562 13:31:37
510 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

25/07/2562 13:28:36
511 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 100% แล้ว

25/07/2562 13:27:08
512 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญมา ปัจส

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญมา ปัจสา โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 159 หมู่ 16 บ้านผักตบ

11/07/2562 16:18:52
513 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนาของประชาชน บ้านปลาโหล หมู่ 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนาของประชาชน บ้านปลาโหล หมู่ 4

11/07/2562 16:04:09
514 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

04/07/2562 14:54:33
515 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลปลาโหล

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกลคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27/06/2562 16:27:39
516 โครงการรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

26/06/2562 13:06:28
517 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,851 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1102 คน เป็นเงิน 661,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 528 คน เป็นเงิน 369,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 202 คน เป็นเงิน 161,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,211,400 บาท

26/06/2562 13:04:49
518 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

26/06/2562 13:02:05
519 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

06/06/2562 11:26:30
520 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สระแก้ววารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

06/06/2562 11:23:18
521 ทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญหล้า รัตนไตร จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ

29/05/2562 14:38:07
522 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่อาศัยอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จำนวน 1. ราย คือ นางสาวเดือนเพ็ญ ถัดถานาลัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่อาศัยอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จำนวน 1. ราย คือ นางสาวเดือนเพ็ญ ถัดถานาลัย

29/05/2562 14:37:05
523 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

08/05/2562 11:39:43
524 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

08/05/2562 11:37:31
525 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,848 คน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,848 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1095 คน เป็นเงิน 647,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 531 คน เป็นเงิน 371,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 203 คน เป็นเงิน 162,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,210,100 บาท

08/05/2562 11:36:04
526 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

08/05/2562 11:34:48
527 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านไฮ่ ม.5 บ้านโนนอุดม ม.14

วันที่ 30 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านไฮ่ ม.5 บ้านโนนอุดม ม.14

08/05/2562 11:33:00
528 วันที่ 29 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านหนองท่ม หมู่ 12

วันที่ 29 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านหนองท่ม หมู่ 12

08/05/2562 11:31:03
529 ร่วมพิธีปลูก "ต้นไม้มงคล" พระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใ

วันที่ 29 เมษายน 2562 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีปลูก "ต้นไม้มงคล" พระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

08/05/2562 11:28:02
530 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่ไสว สุขสร้อย

กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่ไสว สุขสร้อย ม.7 บ้านผักตบ ในวันที่ 28 เมษายน 2562

08/05/2562 11:26:55
531 วันที่ 26 เมษายน 2562 ประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกให้กับครบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต นายพูลสวัสดิ์ พานโฮม

วันที่ 26 เมษายน 2562 ประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกให้กับครบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต นายพูลสวัสดิ์ พานโฮม จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 42 ม.10 บ้านปลาโหลน้อย

08/05/2562 11:25:58
532 วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลปลาโหล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลปลาโหล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) จำนวน 4 ราย
1. นางทองใส สอนไชยา ม.1 บ้านพังฮอ
2. นายพิชิต จันทรา. ม.1 บ้านพังฮอ
3. นายปาน ปุ่งคำน้อย. ม.8 บ้านโคกศาลา
4. นางหนูพิน อุปพงษ์. ม.8 บ้านโคกศาลา

08/05/2562 11:16:37
533 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณห้วยยาง หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

08/05/2562 11:13:51
534 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 21 เมษายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 50% แล้ว

22/04/2562 16:07:32
535 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล

วันที่ 20 เมษายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 215,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30% แล้ว

22/04/2562 16:06:12
536 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยมอบเอกสารแนะนำการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และอวยพรให้การเดินทางด้วยความปลอดภัย

วันที่ 17 เมษายน 2562. เวลา 17.00 น. จุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับจิตอาสา และนายอำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยมอบเอกสารแนะนำการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และอวยพรให้การเดินทางด้วยความปลอดภัย

18/04/2562 10:26:47
537 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายบุญทัน แก่นท้าว จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น

18/04/2562 10:24:43
538 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 ได้ตรวจเยี่ยมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมด่านตรวจดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

นที่ 12 เมษายน 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 ได้ตรวจเยี่ยมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมด่านตรวจดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล และเยี่ยมชมหาดสวนหินดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

18/04/2562 10:22:30
539 ร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอธิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอธิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

10/04/2562 15:29:18
540 วันที่ 2 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,833 คน

วันที่ 2 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,833 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1079 คน เป็นเงิน 647,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 532 คน เป็นเงิน 372,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 203 คน เป็นเงิน 162,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,201,200 บาท

03/04/2562 15:01:04
541 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

22/03/2562 15:55:25
542 กองสวัสดิการสังคม และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 21 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบาลี ผิวบุญเรือง จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

22/03/2562 15:54:22
543 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย ด.ช.อภิชาติ โคตรโพธิ์

วันที่ 14 มีนาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย ด.ช.อภิชาติ โคตรโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

14/03/2562 15:58:17
544 ไฟไหม้ประทุขึ้นอีกที่ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ประทุขึ้นอีกที่ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าและลามทุ่งเข้ามา พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลจึงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ก่อนไฟลุกลามเข้าสวนยางพาราของประชาชน

14/03/2562 15:56:57
545 ไฟไหม้ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 05.10 น. เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14 ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าและลามทุ่งเข้ามา พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลจึงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ก่อนไฟลุกลามเข้าสวนยางพาราของประชาชน

14/03/2562 15:54:53
546 วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์พลศึกษาประจำตำบล/หมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์พลศึกษาประจำตำบล/หมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

14/03/2562 15:53:10
547 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 273,000 บาท

14/03/2562 15:01:54
548 เพลิงไหม้ด้านหลังวัดป่าบ้านปลาโหลถึงด้านหลังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านหลังวัดป่าบ้านปลาโหลถึงด้านหลังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลเวลาประมาณ 19.00. น. จึงได้เข้าไปดับเพลิงและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลาประมาณ 21.00 น. เพลิงไหม้กินวงกว้างประมาณ 100. ไร่

14/03/2562 15:00:07
549 ไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ หนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ หนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 เวลา 12.00. น. พนักงานเทศบาลและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการดับไฟ เพลิงสงบลงแล้ว

14/03/2562 14:58:02
550 ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สวนยางบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สวนยางบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 เบื้องต้นเสียหายเล็กน้อย

14/03/2562 14:50:36
551 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้สวนยางพารา บ้านโคกศาลา หมุ่ที่ 8 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงออกระงับเหตุไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 8 จนไฟดับเรียบร้อย

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้สวนยางพารา บ้านโคกศาลา หมุ่ที่ 8 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงออกระงับเหตุไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 8 จนไฟดับเรียบร้อย

14/03/2562 14:48:13
552 ไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ ตรงข้ามเทศบาลตำบปลาโหล

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ ตรงข้ามเทศบาลตำบปลาโหล เวลา 17.00. น. เวรประจำวัน พนักงานเทศบาลและเจ้าพนักงานป้องกันเข้าดำเนินการดับไฟ เพลิงสงบเวลา 19.00 น.

05/03/2562 15:05:14
553 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิก รายนายวงค์ ริยะสาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิก รายนายวงค์ ริยะสาร จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:24:09
554 โครงการวางท่อลอดถนนห้วยศาลา บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการวางท่อลอดถนนห้วยศาลา บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามแบบ โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 70 % แล้ว

05/03/2562 14:22:33
555 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

05/03/2562 14:21:36
556 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

05/03/2562 14:12:26
557 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ณ บริเวณถนนเส้นกิโลที่ 8 บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง และขอขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา และเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ที่ได้ช่วยระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่มครั้งนี้ด้วย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 15.10 น. ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ณ บริเวณถนนเส้นกิโลที่ 8 บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง และขอขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา และเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ที่ได้ช่วยระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่มครั้งนี้ด้วย

08/02/2562 10:43:17
558 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตำบลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

30/01/2562 11:02:34
559 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย และบ้านโคกศาลา

วันที่ 22 มกราคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย และบ้านโคกศาลา

23/01/2562 16:12:55
560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:10:08
561 ไหม้กองฟางภายในบ้านนายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีชา บ้านเลขที่ 150. ม.8 โคกศาลา สาเหตุจาก สะเก็ดไฟจากการเชื่อม

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้กองฟางภายในบ้านนายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีชา บ้านเลขที่ 150. ม.8 โคกศาลา สาเหตุจาก สะเก็ดไฟจากการเชื่อม โดนที่เก็บกองฟาง ที่อยู่ภายในบริเวณใกล้เคียง. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนเคลื่อนย้ายเศษวัสดุออกจากบริเวณเกิดเพลิง เรียบร้อยเวลา 14.30. น

23/01/2562 16:01:01
562 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 15 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุรพัฒน์ พูฒธรรม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศมนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 2. ราย คือ 1.นายมนู สัตถาผล 47000 บาท 2. นายสวัสดิ์ชัย สัตถาผล 11280. บาท

23/01/2562 15:59:47
563 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท และประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนากิจครอบครัวสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้กับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 81 ม.7 บ้านผักตบ

23/01/2562 15:58:18
564 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท และประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนากิจครอบครัวสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้กับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 81 ม.7 บ้านผักตบ

23/01/2562 15:54:51
565 วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

23/01/2562 15:52:50
566 วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

23/01/2562 15:51:42
567 กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นั้นเพื่อให้การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

09/01/2562 16:28:38
568 ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยผู้ประสพอัคคีภัย

วันที่ 8 มกราคม 2562 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร พร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลปลาโหล และ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยผู้ประสพอัคคีภัย 2 ราย คือ นายมนู สัตถาผล และนายสวัสดิชัย สัตถาผล ซึ่งวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 02.40 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนายมนู สัตถาผล บ้านเลขที่ 223 ม.4 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เหตุสงบเวลาประมาณ 04.00 น. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน คือ
1.นายมนู สัตถาผล บ้านเลขที่ 223 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เสียหายทั้งหลัง ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 726,000 บาท
2.นายสวัสดิชัย สัตถาผล บ้านเลขที่ 224 ม.4 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เสียหายบางส่วน ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 20,000 บาท

09/01/2562 16:27:16
569 วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดรั้วโรงเรียน “Open House เปิดประตู...สู่รั้ว M.W.” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดรั้วโรงเรียน “Open House เปิดประตู...สู่รั้ว M.W.” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/01/2562 15:23:51
570 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางคำมี พาเสน่ห์ อายุ 82 ปี บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางคำมี พาเสน่ห์ อายุ 82 ปี บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท ณ บ้านดงคำโพธิ์

04/01/2562 14:54:13
571 วันที่ 4 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,820 คน

วันที่ 4 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,820 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1058 คน เป็นเงิน 634,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 537 คน เป็นเงิน 375,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 206 คน เป็นเงิน 164,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,194,500 บาท

04/01/2562 14:43:47
572 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

28/12/2561 15:54:48
573 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นาวิชัย ฟองชล

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นาวิชัย ฟองชล โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท ณ บ้านดงคำโพธิ์

28/12/2561 15:46:09
574 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ได้กิจกรรมปีใหม่ ศพด.ไฮ่ปลาโหล โดยภาคเช้า มีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียน และตอนบ่ายจับของขวัญปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กิจกรรมปีใหม่ ศพด.ไฮ่ปลาโหล โดยภาคเช้า มีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียน และตอนบ่ายจับของขวัญปีใหม่

28/12/2561 15:44:02
575 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบตึก ปรับภูมิทัศน์

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. ในการนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบตึก ปรับภูมิทัศน์ และตัดหญ้าเก็บขยะรอบบริเวณเทศบาล เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ

24/12/2561 15:47:27
576 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

24/12/2561 15:45:02
577 วันที่ 20 ธันวาคม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อจันทร์ เหมะธุลิน จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 23 ม.3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 20 ธันวาคม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อจันทร์ เหมะธุลิน จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 23 ม.3 บ้านดอนยานาง

24/12/2561 15:36:07
578 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 5

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 5

17/12/2561 15:02:25
579 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางนิวาส พาเสน่ห์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางนิวาส พาเสน่ห์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 196 ม.16 บ้านผักตบ

13/12/2561 16:29:22
580 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท

13/12/2561 16:26:45
581 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมมอบเงินสว้สดิการสมาชิกฌาปณกิจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล คณะกรรมการขยะหมู่บ้านหนองท่ม บ้านผักตบ 16

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมมอบเงินสว้สดิการสมาชิกฌาปณกิจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล คณะกรรมการขยะหมู่บ้านหนองท่ม บ้านผักตบ 16 รายละ 5,500 บาท

13/12/2561 16:12:11
582 ไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิด เศษไฟกระเด็นตกหลังคาบ้านที่มีใบไม้แห้งและข้ามถนนบริเวณหญ้าแห้งไฟข้ามถนนจะลงทุ่งบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 จึงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้สายเชื่อมระหว่างสายแรงสูง ไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิด เศษไฟกระเด็นตกหลังคาบ้านที่มีใบไม้แห้งและข้ามถนนบริเวณหญ้าแห้งไฟข้ามถนนจะลงทุ่งบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 จึงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว

11/12/2561 15:36:40
583 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายธวัช จันทะโคตร จำนวน 10000 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น ณ บ้านเลขที่ 152 ม 7 บ้านผักตบ

11/12/2561 15:35:41
584 ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาของชาวบ้านนาบ่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ลุกลามทุ่งนา บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 จึงได้ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาของชาวบ้านนาบ่อเรียบร้อยแล้ว

11/12/2561 15:19:08
585 โครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 25% แล้ว

11/12/2561 13:10:55
586 พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

06/12/2561 16:27:18
587 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1049 คน เป็นเงิน 629,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 539 คน เป็นเงิน 377,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,192,300 บาท

06/12/2561 14:40:00
588 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

19/11/2561 15:11:01
589 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:58:32
590 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

              วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:56:47
591 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

08/11/2561 11:29:03
592 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร" ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

08/11/2561 11:12:54
593 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1045 คน เป็นเงิน 627,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน เป็นเงิน 378,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,191,300 บาท

01/11/2561 16:39:09
594 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ /หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย / หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

01/11/2561 16:37:33
595 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 30 % แล้ว

01/11/2561 16:36:25
596 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

01/11/2561 16:34:41
597 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

01/11/2561 16:32:14
598 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

01/11/2561 16:29:41
599 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

01/11/2561 16:28:14
600 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 33 วรรค 3

26/10/2561 10:16:02
601 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

24/10/2561 16:37:18
602 พิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

24/10/2561 16:35:23
603 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช"

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช" โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการประกาศและส่งเสริมกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนวาริชภูมิ 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และการปลูก ใช้ ผลิต จำหน่ายสมุนไพรในระดับครัวเรือน ชุมชน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะมีร่วมแรงร่วมใจในการลดปัญหาความสูญเสียที่ป้องกันได้เพื่อคนวาริชภูมิ โดยกำหนดจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ บริเวณเวทีชั่วคราว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

19/10/2561 11:16:32
604 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น - 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี และเวลา 09.00 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปาวรรณศึกษา โดยนายอำเภอวาริชภูมิวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับแรก และผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอวาริชภูมิ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ

16/10/2561 11:06:24
605 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/10/2561 19:13:00
606 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.

10/10/2561 19:10:32
607 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:31:04
608 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:29:56
609 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

08/10/2561 10:28:35
610 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

04/10/2561 15:58:09
611 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1041 คน เป็นเงิน 624,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 543 คน เป็นเงิน 380,100 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 228 คน เป็นเงิน 182,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,206,100 บาท

04/10/2561 15:56:49
612 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

04/10/2561 15:55:40
613 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

07/09/2561 16:17:25
614 วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

07/09/2561 16:13:53
615 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

07/09/2561 16:12:21
616 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

07/09/2561 10:27:05
617 วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13

วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13 ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ มีท่านคุณ พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

06/09/2561 15:04:55
618 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน
วันที่ 4 กันยายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1006 คน เป็นเงิน 603,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 501 คน เป็นเงิน 350,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน เป็นเงิน 145,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,113,900 บาท
06/09/2561 10:57:03
619 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

31/08/2561 11:54:54
620 ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สถานที่ท่องเที่ยวบ้านดงคำโพธิ์ ในการนี้ท่านรองศักดา อินทรพานิชย์ ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ท่านละยอม ทัศมี ที่ปรึกษา ท่านปรีดา เจริญชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับขณะด้วย

31/08/2561 11:51:32
621 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

29/08/2561 10:33:36
622 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

22/08/2561 10:48:25
623 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/08/2561 16:37:10
624 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมสอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

20/08/2561 16:35:27
625 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในพิธี

14/08/2561 14:45:47
626 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:19:06
627 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการร