อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 โครงการภูไทรำลึก 6 เมษายน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2567 ที่บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวภูไทวาริชภูมิ งานประเพณีภูไทรำลึก เป็นงานประเพณีของชาวภูไทวาริชภูมิ ที่ถือปฏิบัติกันมา เป็นประจำทุกปีซึ่งชาวภูไทมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น วัฒนธรรมการแต่งกายถิ่นภูไท วัฒนธรรม การนับถือหลักเมือง แต่ละปีจะมีการจัดงานภูไทรำลึก ซึ่งเป็นการนมัสการเจ้าปู่มเหสักข์ ในงานจัดให้มีการฟ้อนรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์ ในงานจัดให้มีการฟ้อนรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์ และผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งตัวในชุดภูไทหรือภูไทประยุกต์ ส่วนลูกหลานชาววาริชภูมิย้ายถิ่นฐานหรือไปทำงานต่างจังหวัด จะทราบว่ามีงานประเพณีจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นการแสดงถึงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวภูไทวาริชภูมิ 

11/04/2567 16:30:53
2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลได้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดีมี จิตสาธารณะมีความเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล และผู้นำองค์กรตำบลปลาโหลในการพัฒนานวัตวิถีและกลุ่มอาชีพภายในตำบลสู่วิสาหกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลปลาโหลกับหน่วยงานและกลุ่มองค์กรที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีและหลักการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

5. เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความเข้าใจในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กรกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมกันแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดวิธีการปฏิบัติงาน

ในการนี้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและการพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

2. ฝึกอบรมและสัมมนานอกสถานที่ ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2567

11/04/2567 14:29:05
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
 
ในระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง และเพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 รวมจำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
02/04/2567 14:19:04
4 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567

23/03/2567 11:30:14
5 โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดโรคปลอดภัย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารปลอดโรคปลอดภัย โดยมีนายกดำเนิน สอนไชยา เป็นประธานเปิดอบรม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ห้วหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการอบรมฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบกิจการจำนวน 43 ราย ผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 95 ราย รวมผู้เข้าอบรม จำนวน 138 ราย

21/03/2567 14:56:34
6 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธี และมีนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดโครงการในครั้งนี้มีเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 3 ศูนย์ คณะครู ผู้ปกครองคณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญารู้จักกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก คณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน
19/02/2567 15:34:21
7 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

              ทีมงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่/ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY #โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก็าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่ของชุมชน หมู่บ้านใน เขตเทศบาลตำบลปลาโหล

ภาพ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลปลาโหล

01/02/2567 11:11:47
8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน

ในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และ อสม. หมู่บ้านละ จำนวน 13 คน รวมจำนวน 208 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมที่หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้อบรม ออกสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านของตนเองทุกหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล

16/01/2567 14:39:22
9 โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ขึ้น ในระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดทำทำโครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ขึ้น ในระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2567 เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล และลดการความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

16/01/2567 14:34:12
10 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
                    ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองกล้าแสดงออก รู้จักหน้าที่ มีคุณธรรมมีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถ ของแต่ละบุคคล โดยมีประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเทศตำบลปลาโหล ได้จัดหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนี้
                   1. กิจกรรมบ้านลม กิจกรรมกระโดดสปริงบอร์ด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก คือ
                   - พัฒนาการด้านร่างกาย
                   - พัฒนาการด้านสติปัญญา
                   - พัฒนาการด้านอารมณ์
                   - พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
                   2. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกเหมาะสมตามวัยและความสามารถของตนเอง
                   3. กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตนตามกฎกติกา มารยาท ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออำนวย
                   4. กิจกรรมระบายสีปูนพาสเตอร์ เพื่อส่งเสริมจินตนาการฝึกทักษะการใช้มือและสายตาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ รอบตัวโดยใช้กิจกรรมการวาดรูประบายสีตามจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
                   5. กิจกรรมบิงโก เพื่อกระตุ้น การคิด และความจำ การทำงานของแขนและมือ รวมถึงการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และความคล่องแคล่วในการใช้งาน กระตุ้นทักษะการสื่อสารและการพูด นอกจากนี้ทำให้อารมณ์แจ่มใส สนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีการพูดคุยเข้าสังคม
                   6. กิจกรรมห่วงหรรษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การทรงตัวและฝึกสมาธิโดยการเลือกของเล่นและกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิให้เด็กมีความตั้งใจจดจ่อซึ่งจะมีส่วนช่วยให้มีพัฒนาการด้านสมอง โดยการฝึกให้เด็กเล่นของเล่นทีละอย่างจะช่วยให้เด็กมีสมาธิกับการเล่น
                   7. กิจกรรมแตะฟุตบอลเข้าประตู เพื่อส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ให้เด็กได้พัฒนาความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ฝึกสมาธิ เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตนตามกฏกติกา มารยาท ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออำนวย
                   8. กิจกรรมทิ้งขยะให้ลงถุง เพื่อส่งเสริมการฝึกนิสัยของตัวเราเองให้เป็นคนรักความสะอาด เรียบร้อย เป็นการช่วยลดปัญหาความสกปรกของขยะ และมลภาวะในอากาศช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนไปในตัว ส่งเสริมความสามัคคี ฝึกความพร้อมเพรียงในการทำงานเป็นทีม ความว่องไว การทรงตัว และการออกกำลังกายแขน และขา
16/01/2567 13:37:52
11 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมรำบวงสรวง ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่บริเวณหนองปลาโหล ประกวดร้องเพลง และลอยกระทงร่วมกัน ที่สาธารณะหนองปลาโหล หมู่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/01/2567 11:32:54
12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
ในวันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและเยาวชน นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 61 คน โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับรู้และรับทราบถึงประเภท และ โทษของยาเสพติด
เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้วิธีการในการหลีกเลี่ยงที่จะต้องใช้สารเสพติด
- เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนในพื้นที่ ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด และสามารถดำเนินชีวิตสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุน นโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อประชาสัมพันธ์ผลกระทบต่อสังคม ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เยาวชนได้รับทราบ
15/09/2566 15:22:43
13 โครงการอบรมการขาดสารไอโอดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 8 กันยายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมการขาดสารไอโอดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และมีกลุ่มหมาย คือ ประชาชน กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ ร้านค้า/ผู้ประกอบการร้านอาหารในหมู่บ้าน จำนวน 80 คน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน
2. เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และทรกในครรภ์ได้รับสารไโอดีนให้เพียงพอป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการขาดสารไฮโอดีน
3. เพื่อให้ทารกแรกเกิด 0-7 ปี และกลุ่มเด็กวัยเรียน มีการเจริญเติบโตด้านร่างกายและมีพัฒนาการทางสมองที่ดีตามเกณฑ์ประเมินกรมอนามัย
4. เพื่อให้ประชาชน และร้านค้า ร้านอาหารได้รณรงค์และส่งเสริมการเลือกบริโภคและซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารไฮโอดีนนำมาประกอบอาหาร
5. เพื่อเป็นการป้องกันโรคคอพอกในผู้สูงอายุและผู้พิการ
08/09/2566 16:06:24
14 โครงการเข้าค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้จากสภาพจริง โดยมีเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล เด็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล และเจ้าหน้าที่ประจำฐานการเรียนรู้ จำนวน 165 คน
30/08/2566 15:59:12
15 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ทำกิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

30/08/2566 11:49:21
16 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอาย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาล ร่วมกับชาวบ้าน บ้านปลาโหล  ทำกิจกรรมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอาย

28/08/2566 14:55:24
17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางระภิพันธุ์ อินทรพานิชย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการในอบรม คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน
09/08/2566 10:26:11
18 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 แรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง (88) ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวพุทธ ที่ได้กระทำมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ถือว่าเป็นประเพณีที่ส่งเสริมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสืบสานงานศิลปะ การจัดโครงการในครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่ตลอดไป และเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรม และหลักธรรมทางศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 100 คน
- วัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 20 วัด และดังรายชื่อต่อไปนี้
1. บ้านพังฮอ หมู่ 1 วัดศรีวรารมณ์
2. บ้านงิ้ว หมู่ 2 วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
3. บ้านดอนยานาง หมู่ 3 วัดศรีมณีวรรณ สำนักสงฆ์ดอนยานาง
4. บ้านปลาโหล หมู่ 4 วัดป่ารัตนโสภณ วัดรามวิทยาลัย
5. บ้านนาบ่อ หมู่ 6 วัดราษฎร์นิยม
6. บ้านผักตบ หมู่ 7 , 16 วัดสว่างอารมณ์ วัดป่าโนนตูม
7. บ้านโคกศาลา หมู่ 8 วัดศรีโพธิ์คำ วัดป่าศรัทธาธรรม
8. บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9 วัดธาตุศรีสมพร วัดป่าดงเชียงเครือ
9. บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11 วัดดงคำโพธิ์ สำนักสงฆ์ตาดไฮ
10 .บ้านหนองท่ม หมู่ 12 วัดป่ามุจลินทร์
11. บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 วัดทองสัมฤทธิ์
03/08/2566 14:17:27
19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

                ในวันพุธที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล  โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นกล่าวรายงาน ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

                - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลเกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข              

               - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลมีการแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน ตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตยและโดยสันติวิธี            

               - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               - เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

                กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัคร  สาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล  จำนวน  80  คน

 

27/07/2566 11:18:52
20 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางเสา สุขสร้อย บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 16 บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เทศบาลปลาโหล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางเสา สุขสร้อย บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 16 บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล

26/07/2566 13:14:57
21 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลปลาได้ทำกิจกรรมการการพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดกับตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 และได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกบริการด้านสาธารณสุขตามโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ วัดโนนฤาษี บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

18/07/2566 16:24:42
22 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มจักสาน)
 
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มจักสาน) ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ จำนวน 15 คน และหมู่ที่ 16 บ้านผักตบ จำนวน 15 คน รวมจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ
ในการนี้ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
27/06/2566 15:45:32
23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า ในระหว่างวันที่ 8-30 กันยายน 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล 16 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้สุนัข-แมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

23/06/2566 11:04:14
24 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มจักสาน) ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มจักสาน) ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ จำนวน 15 คน และหมู่ที่ 16 บ้านผักตบ จำนวน 15 คน รวมจำนวน 30 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ
ในการนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
22/06/2566 14:20:13
25 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแลคนพิการและองค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดสกลนคร กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพอาชีพคนพิการ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ณ วัดโนนฤษี บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/05/2566 15:15:52
26 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2566

              วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2566 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรมปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

             เทศบาลตำบลปลาโหลได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  ลดปัญหาภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ และมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะรับมือโรคที่มีในวัยผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล  จำนวน  500  คน และมีวัตถุประสงค์จัดทำโครงการฯ ดังนี้

           1. เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ

           2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง

           3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ

28/04/2566 15:33:24
27 โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

25/04/2566 10:02:58
28 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะและการพัฒนากลุ่มอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะและการพัฒนากลุ่มอาชีพ สู่วิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานมุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาะระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 กิจกรรมการอบรม หลักการบริหารจัดการที่ดีและธรรมาภิบาล/ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกฎหมายที่ควรรู้/การบริหารจัดการขยะ
2. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 ดังนี้
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- ศึกษาดูงานเทศบาลเนินค้อ มหาวิทยาลัยบ้านนอก จังหวัดระยอง ในวันที่ 30 มีนาคม 2566
- ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ ณ บ่อขยะเกาะเสม็ด อบต.เพ และเข้าศึกษาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ และประวัติความเป็นมาของวัดระหารไร่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 70 คน
04/04/2566 11:14:07
29 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2566 โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพีธี และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

27/03/2566 15:34:40
30 โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ บ้านไฮ่ หมูที่ ๕ ศาลาประชาคมบ้านไฮ่/ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ศาลาประชาคมบ้านโนนอุดม / บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์/ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕ ศาลาประชาคมบ้านโค้งป่ากล้วย โดยจะดำเนินการจัดโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ระหว่างที่ ๘ - ๒๐ มีนาคม 2565 มีเป้าหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ประมาณ ๘๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อจัดประชุมประชาคมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมระดับท้องถิ่น
๓. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปลาโหล สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน มีความถูกต้องเหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และระหว่างเทศบาลตำบลปลาโหลกับหน่วยงานราชการอื่น
๕. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด
กำหนดการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปลาโหล
คณะทำงานชุดที่ ๑
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านไฮ่ หมูที่ ๕ ศาลาประชาคมบ้านไฮ่
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๑๔ ศาลาประชาคมบ้านโนนอุดม
คณะทำงานชุดที่ ๒
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ ๑๕ ศาลาประชาคมบ้านโค้งป่ากล้วย
คณะทำงานชุดที่ ๑
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านพรสวรรค์ หมูที่ ๑๓ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์
คณะทำงานชุดที่ ๒
วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหล
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ ๑๐ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย
คณะทำงานชุดที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านดอนยานาง หมูที่ ๓ วัดศรีมณีวรรณบ้านดอนยานาง
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว
คณะทำงานชุดที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านพังฮอ หมู่ที่ ๑ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านหนองท่ม หมู่ที่ ๑๒ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม
คณะทำงานชุดที่ ๑
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านดงเชียงเครือ หมูที่ ๙ ศาลาประชาคมบ้านดงเชียงเครือ
คณะทำงานชุดที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา บ้าน สถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. บ้านผักตบ หมู่ที่ ๗ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ
09/03/2566 14:36:06
31 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน”)  เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและชุมชนให้รู้จักสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง  และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีรัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตย  โดยการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  อีกทั้งยังทำให้เยาวชนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานเผยแพร่การออกเสียงเลือกตั้งในทุกระดับ  เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับทางโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่เด็กและเยาวชนในวัยเรียน”) ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  หมู่ที่  ๙ ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  มีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ  หมู่ที่ ๙  ตำบลปลาโหล  อำเภอ  วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑๕๐ คน โดยมีนายดำเนิน สอนไชยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายปรีดา เจริญชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน

09/03/2566 14:31:41
32 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลปลาโหล ในครั้งนี้มีเป้าหมายคือ สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาลตำบลปลาโหล ที่มีจิตอาสาปฏิบัติงาน ในศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคคลทั่วไป ที่มีจิตอาสาเข้ามาปฏิบัติงานให้แก่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลืองานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับประชาชนและทางราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและเป็นเครือข่ายในการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจิตสำนึกในหน้าที่ พร้อมที่จะเสียสละ พิทักษ์ รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนรวม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
21/02/2566 15:31:29
33 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2566

               ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายปรีดา เจริญชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมมีคณะผู้บริหาร หัวส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรม โครงการที่จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์

                 1.เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

                 2.เพื่อให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้  การรู้ชนะ  การรู้อภัย  การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

                 3.เพื่อฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา  และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม  ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม

                 4.เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

                 5.เพื่อฝึกให้เด็กมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย คือ ปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 3 ศูนย์ คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมงาน จำนวน 150 คน โดยได้มีแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล มีประเภทกีฬาที่จัดแข่งขัน  มีดังนี้

                 - วิ่งกระต่ายขาเดียว                                    ชาย  2  คน  หญิง  2  คน

                 - วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า                                  ชาย  3  คน  หญิง  3  คน

                 - เตะฟุตบอลเข้าประตู                                 ชาย  4  คน  หญิง  4  คน

                 - โยนบอลลงตะกร้า                                    ชาย  3  คน  หญิง  3  คน

                 - ตักน้ำใส่ขวด                                            ชาย  3  คน  หญิง  3  คน

15/02/2566 14:44:32
34 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองกล้าแสดงออก รู้จักหน้าที่ มีคุณธรรมมีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถ ของแต่ละบุคคล โดยมีประชาชน เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 800 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเทศตำบลปลาโหล ได้จัดหากิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนี้
1. กิจกรรมบ้านลม กิจกรรมกระโดดสปริงบอร์ด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใหญ่ การเคลื่อนไหวและความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ จึงจัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก คือ
(1) พัฒนาการด้านร่างกาย
(2) พัฒนาการด้านสติปัญญา
(3) พัฒนาการด้านอารมณ์
(4) พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
2. กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกเหมาะสมตามวัยและความสามารถของตนเอง โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา จำนวน 3 ศูนย์ ส่งกิจกรรมการแสดงของเด็กปฐมวัย
3. กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตนตาม กฎกติกา มารยาท ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออำนวย
4. กิจกรรมระบายสีปูนพาสเตอร์ เพื่อส่งเสริมจินตนาการฝึกทักษะการใช้มือและสายตาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ รอบตัวโดยใช้กิจกรรมการวาดรูประบายสีตามจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก
5. กิจกรรมบิงโก เพื่อ กระตุ้นการรู้ การคิด และความจำ การทำงานของแขนและมือ รวมถึงการเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และความคล่องแคล่วในการใช้งาน กระตุ้นทักษะการสื่อสารและการพูด นอกจากนี้ทำให้อารมณ์แจ่มใส สนุกสนาน ผ่อนคลาย และมีการพูดคุยเข้าสังคม
6. กิจกรรมห่วงหรรษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การทรงตัวและฝึกสมาธิโดยการเลือกของเล่นและกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิให้เด็กมีความตั้งใจจดจ่อซึ่งจะมีส่วนช่วยให้มีพัฒนาการด้านสมอง โดยการฝึกให้เด็กเล่นของเล่นทีละอย่างจะช่วยให้เด็กมีสมาธิกับการเล่น
18/01/2566 14:14:28
35 โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดทำทำโครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ขึ้น ในระหว่าง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล และลดการความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายของโครงการ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชน ที่ใช้รถใช้ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล และลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้
๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลปลาโหล
๒. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยง
๓. ให้ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ /ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
๔. ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายรณรงค์ การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
๕. ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ จุด (ริมถนนหมายเลข ๒๒๗ หน้าเทศบาลตำบลปลาโหล)
๖. กิจกรรมที่ดำเนินการ จำนวน ๔ กิจกรรม
๖.๑...ติดตั้งป้ายเตือนจุดเสี่ยง
๖.๒...กิจกรรมให้ความรู้ด้านภัยทางถนนให้กับประชาชน
๖.๓...กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
๖.๔...กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตามสื่อต่างๆ
10/01/2566 14:23:32
36 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬา "ท้องถิ่นสัมพันธ์" ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาวาริชสเตเดี้ยม (โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

10/01/2566 14:10:08
37 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 พ.อ.อ.พูนสุข ทะแพงพันธ์ ท่านนายอำเภอวาริชภูมิ ,นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและกำจัดอย่างถูกวิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ 7 ภายใต้กรอบการดำเนินงาน การลดปริมาณขยะ (ต้นทาง) การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางและกำหนดให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

23/12/2565 15:52:03
38 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566

23/12/2565 15:46:13
39 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล

23/12/2565 15:44:22
40 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว จำนวน 30 คน และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน ในการนี้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และ นายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านงิ้ว และในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านงิ้ว

23/12/2565 15:39:35
41 โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดทำโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ชุมชน เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการประเพณีลอยกระทง โดยมีพันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ และมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมรำบวงสรวง ทำพิธีขอขมาพระแม่คงคาที่บริเวณหนองปลาโหล และลอยกระทงร่วมกันกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และการประกวดธิดานพมาศ ที่สาธารณะหนองปลาโหล หมู่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/11/2565 13:21:41
42 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง เทศบาลตำบลปลาโหล ปี 2566

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง เทศบาลตำบลปลาโหล ปี 2566 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ โดยการเดิน วิ่ง จะทำให้ประชาชนลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรังต่างๆ ส่งผลให้มีสุขภาพกาย ใจที่ดีและลดความสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป จำนวน 600 คน ประชาชนที่สนใจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี โดยมี นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลประธานพิธีฯ พร้อมด้วย โหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.00 น.

07/11/2565 16:16:16
43 โครงการประชุมจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมการเปิดโครงการประชุมจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนซึ่งเป็นแผนงานด้านสุขภาพของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมเรียนรู้ ร่วมกำหนดทิศทาง กำหนดปัญหา โดยคำนึงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุม 80 คน ปัญหาที่พบในชุมชุมจำแนกได้ 6 ปัญหา ดังนี้
(1) โรคระบาดโรคติดต่อในชุมชน
(2) ยาเสพติดสุขภาพจิตชุมชน
(3) โรคเรื้อรัง
(4) แม่และเด็ก
(5) ร้านค้า(การคุ้มครองผู้บริโภค)
(6) โรคมะเร็ง
20/10/2565 11:15:54
44 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ
ในวันที่ 7 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ
เนื่องจากกระบวนการสร้างเสริมการเรียนทางด้านสมองของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยยึดหลักการเล่นเปลี่ยนโลก 3F ได้แก่ F : Family คือ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครู F : Free คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการ อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ตาวัย และ F : Fun คือ เด็กเล่นอย่างสนุกสนาน และการเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้ายสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม-จิต เพื่อให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตพร้อมก้าวสู่วัยทำงานที่คุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 38 คน ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยที่เข้ามารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ
09/09/2565 16:00:58
45 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล
ในวันที่ 6 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” และมี นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กิจกรรม “เล่นเปลี่ยนโลก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล
เนื่องจากกระบวนการสร้างเสริมการเรียนทางด้านสมองของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยยึดหลักการเล่นเปลี่ยนโลก 3F ได้แก่ F : Family คือ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ครู F : Free คือ การเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามความต้องการ อยากจะเล่น โดยมีมุมเล่น ลานเล่น สนามเด็กเล่น ที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน ให้เด็กเล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ตาวัย และ F : Fun คือ เด็กเล่นอย่างสนุกสนาน และการเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้ายสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม-จิต เพื่อให้สมองเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัย เจริญเติบโตพร้อมก้าวสู่วัยทำงานที่คุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 15 คน ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยที่เข้ามารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล
09/09/2565 15:55:23
46 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดหยากไย่)

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดหยากไย่) ซึ่งกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาวัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

01/09/2565 14:18:32
47 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดหยากไย่)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพทำไม้กวาดหยากไย่)  ในระหว่างวันที่ 30 – 31  สิงหาคม  2565  ณ ศาลาวัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน กลุ่มเป้าหมายในจัดอบรมโครงการฯ คือ ประชาชน หมู่ที่  5  บ้านไฮ่  จำนวน  25  คน  และหมู่ที่  14  บ้านโนนอุดม จำนวน  25  คน  รวมจำนวน  50  คน ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565

30/08/2565 16:48:44
48 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (ฝึกอาชีพตัดผมชาย) ประจำปีงบประมาณ
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (ฝึกอาชีพตัดผมชาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ และมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล และผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่เด็กและเยาวชน (ฝึกอาชีพตัดผมชาย) จำนวน 50 คน
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล
26/07/2565 15:54:12
49 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 19-20 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และศึกษาดูงานนอกสถานที่ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี/กลุ่ม OTOP ณ เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี /ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวรรณาแปรรูปผลิตภัณฑ์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี/ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล
การจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนากลุ่มอาชีพสู่วิสาหกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะพัฒนาระบบราชการในการบริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล และผู้นำองค์กรตำบลปลาโหลในการพัฒนากลุ่มอาชีพภายในตำบลสู่วิสาหกิจชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯในครั้งนี้
26/07/2565 15:51:53
50 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,299 คน
วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,299 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 734 คน รับเงินสดเป็นเงิน 440,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 421 คน รับเงินสดเป็นเงิน 294,700 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 131 คน รับเงินสดเป็นเงิน 104,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน รับเงินสดเป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 852,900
11/07/2565 09:53:27
51 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ”
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหลโดย กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ อ่างขามป้อม บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งด้านเกษตร การชลประธาน และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งจะต้องมีน้ำเป็นสิ่งหล่อเลี้ยง พร้อมทั้งการทรงทุ่งเทพระวรกายในการทรงงานเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและป่าไม้ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านปลาโหล คณะครู นักเรียน และชาวบ้านโคกศาลาที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ อ่างขามป้อม บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย
29/06/2565 15:13:05
52 โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยบักหัน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองช่าง ได้จัดทำโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยบักหัน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ ขุดลอกแก้มลิงห้วยบักหันขนาดกว้างเฉลี่ย 25 เมตร ยาวเฉลี่ย 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมตกแต่งคู หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,875 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาด ᴓ 1.20 x 1.0 เมตร จำนวน 7 ท่อน และในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 กองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยบักหัน มีความก้าวขุดไปเเล้วประมาณ 60%

28/06/2565 15:47:29
53 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มตัดผม)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มตัดผม) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผักตบหมู่ที่ 16 ระหว่างวันที่ วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ และเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไปและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าอบรม คือ ประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และ ประชาชน หมู่ที่ 16 บ้านผักตบ รวมจำนวน 40 คน
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2565
28/06/2565 14:49:38
54 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด

               ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2565 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและประชาชน ได้รับรู้และรับทราบถึงประเภทและโทษของยาเสพติด และเพื่อสร้างผู้นำในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนรวมถึงรู้วิธีการกำกับดูแลประชาชนในชุมชนให้หลีกเลี่ยงที่จะต้องใช้สารเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในอบรมคือผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน จำนวน 80 คน โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

                  ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเป็นโครงการ และมีนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

28/06/2565 09:29:17
55 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเศษผ้า)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเศษผ้า)ที่บ้านดงคำโพธิ์

31/05/2565 16:04:19
56 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเศษผ้า)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเศษผ้า) ในระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 20 คน และหมูที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย จำนวน 20 คน รวม จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
31/05/2565 15:52:53
57 ครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 20 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
02/05/2565 09:56:29
58 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดโนนฤาษี บ้านไฮ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
ในการนี้นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
02/05/2565 09:55:21
59 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 18 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
ในการนี้นายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
02/05/2565 09:54:12
60 โครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการตามโครงการป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บริเวณถนน หมายเลข 227 บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2565

18/04/2565 15:07:15
61 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ได้นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานพิธีในการเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรมปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/04/2565 14:58:19
62 โครงการวันภูไทรำลึก ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์

วันที่ 6 เมษายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันภูไทรำลึก ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์

07/04/2565 15:42:46
63 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับผู้นำชุมชน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับผู้นำชุมชน
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการใช้โปรแกรม Microsoft Office สำหรับผู้นำชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้บริการ Google Apps และการใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารได้ กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
 
 


 

02/03/2565 16:09:35
64 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม)
เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำขนม) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม คือ ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ และ ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน
22/02/2565 09:41:53
65 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “พลเมืองดี วิถี New normal @มัธยมวาริชภูมิ”)
วันที่ 28 มกราคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “พลเมืองดี วิถี New normal @มัธยมวาริชภูมิ”) เพื่อฝึกอบรมนักเรียนให้มีการปรับตัวให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล จำนวน 150 คน และได้มีการจัดกิจกรรมที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
31/01/2565 15:13:36
66 โครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565
เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีการสนับสนุนสิ่งของที่จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหลด้วย โดยมีผู้สนับสนุนดังนี้
1. นายเฉลิมพล ฤทธิดา นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายจักริน มหาราตนายช่างโยธาปฏิบัติงาน มอบมาม่า 1 ลัง และไข่ 1 แผงและกาแฟ 1ห่อ
2. อาจารย์เสงี่ยม อัฐประจง มอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล
3. นายสะอาด ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง มอบมาม่า 1 ห่อใหญ่ ให้กำลังใจจุดตรวจรอง ทต.ปลาโหล
4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ สนับสนุน กาแฟ 1 ห่อ และพุธทรา 2 ถุง
5. กุดบากรถยก สนับสนุน กาแฟ 2 ห่อ และ ปฏิทิน ปี 2565 จำนวน 2 ฉบับ
6. ชมรม อสม.อำเภอวาริชภูมิ สนับสนุน กาแฟ 1 ห่อ และน้ำดื่ม 2 แพ็ค
7. ทีมงาน ส.ส พัฒนา สัพโส มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้อยู่เวรยามจุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล
8. พ.ต.อ.จารุกิตติ์ ภัทรศิริกรพัฒน์ ผกก.สภ.วาริชภูมิ ตรวจเยี่ยมและมอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้อยู่เวรยามจุดตรวจรอง/จุดบริการประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล
และประชาชาชนผู้สนับสนุนอื่นๆ อีก ที่ไม่ได้เอ่ยนาม เทศบาลตำบลปลาโหลขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
31/01/2565 15:04:46
67 โครงการอบรมผู้ให้การดูแลผู่ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Cave Giver) ในหมู่บ้าน หลักสูตร ผู้ดูแลผู้ป่วย Care Giver 70 ชั่วโมง

ในระหว่างวันที 14-24 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมผู้ให้การดูแลผู่ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Cave Giver) ในหมู่บ้าน หลักสูตร ผู้ดูแลผู้ป่วย Care Giver 70 ชั่วโมงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ของหน่วยบริการและเครือข่ายโรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล โดยการมี ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมคือ อาสาสมัครสาธารสุข ในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน ได้จัดอบรม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล  

31/01/2565 14:17:23
68 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล)
เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในตำบลปลาโหล ทั้ง หญิง/ชาย ที่ประสงค์สมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน สถานที่จัดโครงการอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ โดยได้มีดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง สิ้นสุดโครงการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในเปิดโครงการในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และมีนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน
31/01/2565 13:55:25
69 โครงการอบรมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหลักสูตร ผู้ดูแลผู้ป่วย Care Giver

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในหมู่บ้านหลักสูตร ผู้ดูแลผู้ป่วย Care Giver จำนวน 70 ชม. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดโครงการอบรมดังกล่าว

21/01/2565 16:11:10
70 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 29 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอส ทรายอะเบทในแหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน ที่บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 และบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

11/10/2564 15:22:03
71 กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอส ทรายอะเบทในแหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน ที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 16 และบ้านผักตบหมู่ที่ 7

11/10/2564 15:20:36
72 โครงการมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 27 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอส ทรายอะเบทในแหล่งเก็บน้ำในหมู่บ้าน ที่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม บ้านดอนยานาง และบ้านโคกศาลา

28/09/2564 15:36:25
73 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชุม มีกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพราะพันธ์ยุง ใส่ทรายเคลือสารทีมีฟอสในหมู่บ้าน ที่บ้านปลาโหล ม.4 และบ้านปลาโหลน้อย ม.10

28/09/2564 15:33:59
74 โครงการรู้ทัน รู้เร็ว รอดปลอดภัย จากโรคหลอดเลือดสมอง

วันที่ 22 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร นำโดยนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมเปิดการอบรมโครงการรู้ทัน รู้เร็ว รอดปลอดภัย จากโรคหลอดเลือดสมอง ที่บ้านผักตบ ม. 16 ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม และโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่บ้านงิ้ว ม. 2 งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล

28/09/2564 15:30:14
75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เครือข่ายระดับตำบล

วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองท่ม ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) เครือข่ายระดับตำบล โดย การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม และมีรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

28/09/2564 15:09:32
76 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

วันที่ 20 กันยายน 2564 เทศตำบลปลาโหล โดย การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพีธีเปิดโครงการ และมีรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร หัวสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ที่บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ในครั้งนี้ด้วย

23/09/2564 09:12:31
77 โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยนายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกฯ นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมมอบป้ายครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด บ้านผักตบ ม.16 ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ และมีครัวเรือนที่เข้ารับมอบ 50 ครัวเรือน ที่ผ่านเกณฑ์ครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด

21/09/2564 10:14:40
78 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ปี 2564” ครั้งที่ 2

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางปัญญา จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดอบรม “โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ปี 2564” ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาของตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และได้มีการมอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ปกครองคนพิการทางปัญญา โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้มอบถุงยังชีพ

21/09/2564 10:11:16
79 โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ปี 2564” ครั้งที่ 2

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางปัญญา จังหวัดสกลนคร ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการ จัดอบรม “โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางสติปัญญา ปี 2564” ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาของตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และได้มีการมอบถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้ปกครองคนพิการทางปัญญา โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้มอบถุงยังชีพ

21/09/2564 10:11:15
80 ดำเนินการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง สายทางบ้านดงเชียงเครือ -บ้านดงคำโพธิ์ ความก้าวหน้าโครงการ 40%

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง สายทางบ้านดงเชียงเครือ -บ้านดงคำโพธิ์ ความก้าวหน้าโครงการ 40% แล้ว โดยมีนายมงคล สาขามุระ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นผู้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าวในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

21/09/2564 09:02:14
81 ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางย้านหนองบัว-หาดสวนหิน

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง สายทางย้านหนองบัว-หาดสวนหิน ความก้าวหน้าโครงการ 35% แล้ว โดยมีนายมงคล สาขามุระ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นผู้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างดังกล่าวในวันที่ 4 สิงหาคม 2564

18/08/2564 16:34:54
82 รก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนยานาง-บ้านหนองหญ้าปล้อง

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนยานาง-บ้านหนองหญ้าปล้อง การก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 40% แล้ว โดยมีนายมงคล สาขามุระ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นผู้ตรวจความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนยานาง-บ้านหนองหญ้าปล้องในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

18/08/2564 16:26:23
83 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล และได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30 % แล้ว มีงบประมาณ จำนวน 200,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมูที่ 4 ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนางหนูพร สัตถาผล - หน้าบ้านนายทรงสมัย ฟองชล ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,539.84 บาท คิดเพียง 200,000.00 บาท

18/08/2564 16:07:05
84 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเส้นพลาสติก)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากเส้นพลาสติก) ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา จำนวน 40 คน ในการนี้ท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล มาเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

15/07/2564 15:53:58
85 โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล และได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง โดยโครงการนี้ มีงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล วางท่อส่งน้ำ PVC. ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 ปลายบาน ขนาด 0 2 นิ้ว จำนวน 650 ท่อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,535.20 บาท คิดเพียง 200,000.00 บาท

08/06/2564 16:11:08
86 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล และได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 80 % แล้ว มีงบประมาณ จำนวน 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายสุวรรณ โถคำนาม - หน้าบ้านนางสาริกา ศรีณรงค์ศักดิ์ ถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,805.11 บาท คิดเพียง 200,000 บาท

04/06/2564 14:21:59
87 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 40 % แล้ว มีงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล สายที่ 1 สายห้วยกุดขี้ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว1,507.00 ม. ลงดินลูกรังจำนวน 588.00ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ สายที่ 2 สายรอบหนองพังฮอ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว646.00 ม. ลงดินลูกรังจำนวน 336.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รวมถนนทั้ง 2 สาย ลงดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 924.00 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,870.91 บาท คิดเพียง 200,000 บาท

04/06/2564 14:20:38
88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล และได้ลงพื้นที่ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 40 % แล้ว มีงบประมาณ จำนวน 200,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายสุวรรณ โถคำนาม - หน้าบ้านนางสาริกา ศรีณรงค์ศักดิ์ ถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,805.11 บาท คิดเพียง 200,000 บาท

04/06/2564 14:18:38
89 โครงการสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

วันที่ 2 มิถุนายน 25664 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 70 % แล้ว มีงบประมาณ จำนวน 200.000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล สายหน้าบ้านนายดูสิต สิงห์ทองชัย - หน้าสวน พ.ท.บุญรัง อินทรพานิชย์ ถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท1-01) ปรับปรุงและแก้ไขบางรายการพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,805.11 บาท คิดเพียง 200,000 บาท

02/06/2564 16:09:41
90 โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 2 เมษายน 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จทางด้านการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ในการนี้ นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน

17/05/2564 14:13:59
91 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมเจ้าพนักงานดำเนินการเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

11/05/2564 16:36:37
92 วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ทั้ง 16 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ทั้ง 16 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

11/05/2564 16:25:37
93 วันที่ 12 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “สืบสานถิ่นรุ่งเรือง เมืองภูไทวาริชภูมิ”)

วันที่ 12 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรม “สืบสานถิ่นรุ่งเรือง เมืองภูไทวาริชภูมิ”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในถิ่นฐานบ้านเกิด วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม รวมถึง ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จำนวน 150 คน ได้เข้าอบรมในโีครงการนี้ (กิจกรรม “สืบสานถิ่นรุ่งเรือง เมืองภูไทวาริชภูมิ”) ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11/05/2564 15:51:05
94 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชน โดยมีผู้เข้าอบรม 100 คนได้แก่ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ปลาโหล จำนวน 21 คน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ม.ต้น จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน

11/05/2564 15:46:17
95 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหลภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

11/05/2564 15:43:09
96 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกเห็ดขอนขาว) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกเห็ดขอนขาว) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน แลุะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่อยู่ในพื้นที่หมูู่ที่ 2 บ้านงิ้ว จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในการนี้นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว

29/03/2564 15:48:58
97 จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ณ บ้านงิ้ว หมูที่ 2 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2564 ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยนายพิทยา กุดหอม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลปลาโหล และจิตอาสา ให้การต้อนรับ คณะทำงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร

29/03/2564 15:42:03
98 โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลปลาโหล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลปลาโหล ได้เข้าปฏิบัติงานในเขตตำบลปลาโหล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วย

23/02/2564 11:23:19
99 โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย

ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมโครงการมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ประกอบด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล และบริโภคอาคารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการร้านค้า/ร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร เข้าอบรม จำนวน 200 คน

23/02/2564 11:22:12
100 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

29/12/2563 15:45:42
101 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

กองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัวในพื้นที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/12/2563 16:09:14
102 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ได้มีดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง สิ้นสุดโครงการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
10/11/2563 15:43:52
103 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำบ้านปลาโหล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำบ้านปลาโหล

02/11/2563 15:49:50
104 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2563 ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2563 ณ ลานแสดงสินค้า OTOP หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน

21/10/2563 13:51:47
105 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม การใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลปลาโหล และอบรมการใช้โปรแกรม KineMaster ผลิตสื่อดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์บน Youtube ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ ระบบสารสนเทศเทศบาลตำบลปลาโหล ได้แก่ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสร้างช่องสถานียูทูบ (Youtube Channel) ได้ และเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตัดต่อวีดีอย่างง่ายด้วยโปรแกรม KineMaster และอัพโหลดขึ้นบน Youtue ได้  ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบล และพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นางถาวร อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/09/2563 15:22:15
106 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมูที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

16/09/2563 16:44:28
107 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

16/09/2563 16:31:26
108 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 5 เดือนสิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมูที่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติ...

ดูเพิ่มเติม
16/09/2563 16:13:24
109 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

16/09/2563 15:50:15
110 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอาชีพจักสานจากเศษผ้า) ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคาบ้านโคกศาลา

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอาชีพจักสานจากเศษผ้า) ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคาบ้านโคกศาลา และได้จัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมี นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

16/09/2563 15:35:37
111 โครงการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด รุ่นที่ 3-5

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับสมาคมตาบอดจังหวัดสกลนคร และศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด รุ่นที่ 3-5 ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน และได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

16/09/2563 15:30:24
112 โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลื้ยงดูเด็ก

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลื้ยงดูเด็ก หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

31/07/2563 15:55:39
113 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากไม้ไผ่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ โดยจัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

25/07/2563 13:35:00
114 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสินค้า OTOP ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแปรรูปปลา บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสินค้า OTOP ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแปรรูปปลา บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมีการพัฒนาฝีมือ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ในการนีัวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

25/07/2563 13:32:25
115 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลเกิดความปรองดองและสมานฉันท์มีความรัก สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามนโนบายของรัฐบาล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

25/07/2563 12:58:10
116 โครงการอบรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ วันราษฎรนิยมบ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบปลาโหล เป็นประธานในพิธี แลนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

03/07/2563 14:46:35
117 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ ณ หนองสาธารณะบ้านปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาที่มาร่วมปลูกป่า

03/07/2563 14:41:12
118 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายแสง พรหมอุดม - บ้านนางไหม ละศรีจันทร์ ถนนคศล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 สายข้างบ้านนายประพาส เหมะธุลิน ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 5 % แล้ว

08/04/2563 16:27:03
119 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนายประพาส ฮามวงศ์ – หน้าบ้านนายอุดม ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.50 เมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 35 % แล้ว

08/04/2563 16:25:49
120 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมูที่ 12

วันที่ 6 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมูที่ 12 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงาน 90% ของงานทั้งหมดแล้ว

08/04/2563 16:24:32
121 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะ และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 3, 4 - 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาขยะและส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะให้ประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรด้านการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนำมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความเข้าใจในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กรกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมกันแบบบูรณาการ
5. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

27/03/2563 16:03:10
122 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ดฟาง)

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ดฟาง) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม คือ ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

27/03/2563 15:58:21
123 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

07/02/2563 16:44:04
124 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหลได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ภาคเอกชน และทุกส่วนราชการในพื้นที่ตำบลปลาโหล กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิเป็นประธานในพิธี และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นผู้กล่าวรายงาน

13/01/2563 16:11:57
125 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

13/01/2563 16:09:10
126 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม

วันที่่ 24 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8 - อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 60 % แล้ว

27/12/2562 11:23:24
127 วันที่่ 11 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยกุดค้า​ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่่ 11 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยกุดค้า​ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสองความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการขุดลอกห้วยกุดค้า​มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 5 % แล้ว

11/12/2562 16:06:03
128 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สูงอายุในตำบลปลาโหลสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:42:29
129 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่) ปีการศึกษา 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน&ท้องฟ้าจำลอง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

17/10/2562 15:22:30
130 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในวันที่ 18 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

18/09/2562 14:00:02
131 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การดำเนินโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้ความสำคัญกับประชาชนด้านการให้บริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พร้อมประสานหน่วยงานราชการอำเภอมาออกให้บริการด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชานในเขตการให้บริการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด มีการจัดกิจกรรมซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้บูรณาการ จัดกิจกรรม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การรณรงค์การคัดแยกขยะ และโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2562 13:57:56
132 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

18/09/2562 13:56:25
133 วันที่ 15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม โดยมีการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาศูนย์ อปพร. ภารกิจและอุดมการณ์ของ อปพร. และสรุป/มอบหมายภารกิจ

18/09/2562 13:51:44
134 วันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการฝึกการจัดการภัยจากอุบัติภัยทางถนนและอำนวยการความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือคนจมน้ำ ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ และการกู้ภัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

18/09/2562 13:49:32
135 โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 13-15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายที่ฝึกอบรมในครั้งนี้มี สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดฝึกทบทวนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2562 13:47:26
136 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองของเทศ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินและบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2562 11:21:24
137 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วยหมู่ 15

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วยหมู่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

06/09/2562 16:31:26
138 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

ในวันที่ 3 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

06/09/2562 16:29:37
139 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 16:26:28
140 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

06/09/2562 16:23:31
141 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) เป็นวันที่สาม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) เป็นวันที่สาม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ประชาชนที่เข้าฝึกอบรมสามารถทอเสื่อได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

06/09/2562 16:21:57
142 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านปลาโหลน้อย หมุ่ที่ 10

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านปลาโหลน้อย หมุ่ที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 15:20:09
143 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านนาบ่อ หมุ่ที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 15:12:01
144 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาโหลร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และมีทักษะจินตคณิต และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และเพื่อให้เด็กที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามวัยและพัฒนาการเต็มความสามารถ

06/09/2562 14:58:27
145 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาโหลร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดเพื่อให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และมีทักษะจินตคณิต และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และเพื่อให้เด็กที่

06/09/2562 14:50:17
146 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาโหลร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดเพื่อให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และมีทักษะจินตคณิต และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และเพื่อให้เด็กที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามวัยและพัฒนาการเต็มความสามารถ

06/09/2562 14:47:52
147 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 14:42:24
148 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

06/09/2562 14:32:49
149 “กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 มีการอบรมการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อการถนอมอาหาร

ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 มีการอบรมการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อการถนอมอาหาร ณ ศพอส.ปลาโหล และศูนย์ฝึกอาชีพ

19/08/2562 11:41:09
150 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย บ้านดงเชียงเครือ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม

19/08/2562 11:24:02
151 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านพังฮอ บ้านงิ้ว บ้านปลาโหล

ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านพังฮอ บ้านงิ้ว บ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

19/08/2562 10:23:29
152 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลปลาโหลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรตามมติคณะรัฐมนตรี
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงา

15/08/2562 14:33:59
153 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลปลาโหลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรตามมติคณะรัฐมนตรี
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงา

15/08/2562 14:33:54
154 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม“การใช้ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจแบบดิจิทัล และการหารายได้บน Youtube” ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม“การใช้ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจแบบดิจิทัล และการหารายได้บน Youtube” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ Social Media สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อหารายได้ให้ตนเองได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๓๒ คน นั้น ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

02/08/2562 13:48:55
155 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลและสภาเด็กและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์์

25/07/2562 13:30:14
156 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชน นักเรียนในเขตบริการของเทศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

12/07/2562 16:36:05
157 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลอาหารจากร้านอาหาร ร้านขายของชำ โดยมีประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้า ร้านชำอาสาสม้ครสาธารณสุขชุมชน สมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหล สมาชิกอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 380 ในพื้นที่ตำบลปลาโหล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/07/2562 15:57:20
158 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน “วางแผนดี ชีวีมีคุณค่า”)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน “วางแผนดี ชีวีมีคุณค่า”) ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

11/07/2562 15:51:09
159 โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดรามวิทยาลัย บ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้รับความรู้ในการหล่อเทียนพรรษา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/06/2562 11:50:46
160 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขามป้อม บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขามป้อม บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยิ่ง และน้อมนำหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรมโดยการปลูกต้นไม้และสร้างพื้นที่ป่า

26/06/2562 11:37:44
161 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรม/ประชุมประชาคมระดับตำบลทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

25/06/2562 15:42:14
162 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16, 21-25 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุดของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล / โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี /โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเรียนรู้การปลูกผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษในแบบฉบับเกษตรพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/ศึกษาชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 5 /ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญ/ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสนามไชย /ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลตาชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง/เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณสถาน ณ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

29/05/2562 14:41:46
163 โครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนังานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ชาวตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวิชาขบูชา ณ วัด พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน

29/05/2562 14:39:18
164 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตับ หมู่ที่ 7

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตับ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การดำเนินโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้ความสำคัญกับประชาชนด้านการให้บริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พร้อมประสานหน่วยงานราชการอำเภอมาออกให้บริการด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชานในเขตการให้บริการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และพร้อมนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล และได้กำหนดให้เทศบาล มีการจัดกิจกรรมซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้บูรณาการ จัดกิจกรรม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การรณรงค์การคัดแยกขยะ และโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อจัดหน่วยงานของเทศบาลออกให้บริการประชาชนในเขตบริการ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และประสานส่วนราชการอำเภอมาร่วมให้บริการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและการดำเนินงานปีงบประมาณปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
4. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานราชการได้ทราบถึงวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

24/04/2562 16:52:58
165 ครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอยางเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ในการนี้ นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/04/2562 16:04:19
166 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และเพื่อเป็นการบริการและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ตั้งจุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/อปพร. และดำเนินการรณรงค์ขับขับขี่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ตักเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แจกใบปลิวการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

18/04/2562 10:28:08
167 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

10/04/2562 15:34:51
168 ครงการจัดงานวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดงานวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
วันที่ 4 เมษายน 2562
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- การประกวดส้มตำลีลา
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
วันที่ 5 เมษายน 2562
-จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยการกุศล
- รำวงย้อนยุค
วันที่ 6 เมษายน 2562
- พิธีเปิดงาน “วันภูไทรำลึก” และสักการะเจ้าปู่มเหสักข์
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาดชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- กิจกรรมรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์
- ร่วมสังสรรค์กิจกรรม “พาแลง”

10/04/2562 15:31:38
169 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้พื้นที่ตำบลปลาโหลเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

03/04/2562 15:12:31
170 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

01/04/2562 10:37:44
171 โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล และในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาด้านสุขภาพ พลานามัย โดยใช้กิจกรรมการฝึกเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล

27/03/2562 15:13:24
172 โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลปลาโหลประจำปีการศึกษา 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์สำคัญที่่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตนเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และให้เด็กมีความมุนานะพยายามจะได้เป็นพลังต่อไปในอนาคต

14/03/2562 15:05:36
173 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

14/03/2562 14:53:14
174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน​ บ้านพรสวรรค์​ หมู่ที่​ 13

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน​ บ้านพรสวรรค์​ หมู่ที่​ 13 โดยมีความก้าวหน้าโครงการ​ 50% แล้ว

14/03/2562 14:51:54
175 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

05/03/2562 14:42:25
176 โครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน

ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน โดยได้มีการส่งมอบถังขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ให้ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้านตามโครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:41:02
177 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:38:06
178 โครงการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และจ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงค์ เจ้าพน้กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

05/03/2562 14:34:30
179 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพในชุมชน

05/03/2562 14:33:16
180 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

05/03/2562 14:18:55
181 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อให้เด็กให้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

05/03/2562 14:16:23
182 โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 และเก็บขยะถุงพลาสติก 2 ข้างทางถนนในเขตตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:13:32
183 จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานกองทุน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

15/02/2562 15:12:57
184 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สาม)

วันที่ 30 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สาม) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปลาโหลน้อย ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

31/01/2562 11:24:23
185 วันที่ 29 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สอง)

วันที่ 29 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สอง)

29/01/2562 11:51:31
186 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 29 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

29/01/2562 11:50:36
187 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

วันที่ 28 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้
กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 10 บ้านปลาโหลน้อย จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปลาโหลน้อย
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

29/01/2562 11:40:48
188 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 23 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

23/01/2562 16:14:29
189 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

วันที่ 20 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และมีความก้าวโครงการ 50 % แล้ว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:11:21
190 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และโครงการมีความก้าวหน้า 50%

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และโครงการมีความก้าวหน้า 50% โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:08:32
191 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

23/01/2562 16:07:19
192 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

วันที่ 18 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:06:22
193 เทศบาลตำบลปลาโหล. ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2662 ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน (วันที่ 2)

วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล. ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2662 ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน (วันที่ 2) ร่วมกับ คณะวิทยากรอำเภอวาริชภูมิ และฝ่ายปกครอง บริเวณบ้านไฮ่ หมู่ที่ 5. ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 145 คน

23/01/2562 16:04:36
194 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรม "ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรม "ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

23/01/2562 16:00:23
195 วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 การจัดโครงการในครังนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้
ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/01/2562 15:56:46
196 วันที่ 14 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 233,000 บาท

วันที่ 14 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 233,000 บาท

23/01/2562 15:55:43
197 ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 10 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 15:53:42
198 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม

วันที่ 9 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

09/01/2562 16:37:11
199 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

09/01/2562 16:29:23
200 วันที่ 8 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

วันที่ 8 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

09/01/2562 16:26:30
201 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

วันที่ 7 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

09/01/2562 16:21:57
202 โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 90 % แล้ว

28/12/2561 15:41:44
203 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม พร้อมร่วมทำกิจกรรม 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม พร้อมร่วมทำกิจกรรม 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม มีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างการทำกิจกรรมการลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในเขตตำบลปลาโหล
2. เพื่อให้ตลาด ร้านค้า ในหมู่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม
3. เพื่อให้เทศบาลตำบลปลาโหลและภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาชนเกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน

28/12/2561 15:40:25
204 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 50 % แล้ว

24/12/2561 15:43:54
205 โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 273,000 บาท

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 273,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 90 % แล้ว

24/12/2561 15:37:12
206 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

17/12/2561 15:04:09
207 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สุงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สุงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

14/11/2561 16:33:51
208 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561

ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในทุกกลุ่มสาระการเรียน
2. เพื่อยกระดับผลการประเมิน N T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3
3. เพื่อยกระดับผลการประเมิน O NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 10:30:30
209 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) โดยได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการ การดำเนินการตามโครงการฯ โดยเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับหน่วยงานราชการออกให้บริการดังนี้
- สำนักปลัด ให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎร์ และการจัดทำแผน
- กองคลัง ให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย
- กองช่าง ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง แบบแปรนงานก่อสร้างต่างๆ
- กองสวัสดิการสังคม ให้บริการให้คำปรึกษาด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- กองการศึกษา ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
- ปศุสัตว์อำเภอ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว บริการทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาและรักษาโรงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอวาริชภูมิ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
- สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
- เกษตรอำเภอวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่างๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอ ได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน
3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล หน่วยงานราชการอำเภอ และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 09:31:15
210 วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 รรม ประจำปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการของเท่ศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของ ชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

10/09/2561 16:19:13
211 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ผู้มาร่วมกิจกรรมส่งอุจจาระตรวจคัดกรอง จำนวน 50 ราย พร้อมอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อตรวจและบำบัดผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เจตคติที่ดี การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

07/09/2561 16:15:55
212 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 68 คน โดยมัวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงมะเร็งเต้านมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สตรีอายุ 30-60 และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80
3. สตรีที่ตรวจพบก้อนผิดปกติที่เต้านมได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

07/09/2561 16:14:52
213 วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กให้ปลอดภัย ปลอดโรค
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

06/09/2561 15:00:10
214 วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กให้ปลอดภัย ปลอดโรค
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

06/09/2561 14:58:38
215 โครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี

นที่ 31 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ประธานเปิดการอบรม

31/08/2561 11:58:37
216 โครงการส่งเสริมศักยภาพควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

31/08/2561 11:56:50
217 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

31/08/2561 11:52:42
218 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น "กิจกรรม ปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร/ กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร " ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

27/08/2561 10:17:55
219 พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย)

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อใ้ห้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ โดยจะจัดการฝึกอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

14/08/2561 14:25:44
220 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:21:04
221 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561 ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ตั้งจุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/อปพร. และดำเนินการรณรงค์ขับขับขี่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ตักเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แจกใบปลิวรณรงค์บริเวณจุดตรวจ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครด้วย

17/04/2561 10:39:21
222 วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล ในการนายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/04/2561 16:03:08
223 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าหมาย คือคนพิการ ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ครัวเรือน รายนางสมพิศ คนเพียร บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย
2. เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของคนพิการ
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ

11/04/2561 11:22:47
224 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา 3. เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมาย เป็นประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการการแข่งขันดังนี้ 1 ประเภทกีฬาหลัก ได้แก่ - กีฬาฟุตบอบลชาย - กีฬาวอลเลย์บอลหญิง - กีฬาเชปักตะกร้อชาย - กีฬาเปตอง (ชายคู่ - หญิงคู่) 2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน - วิ่งสามัคคีสามขา - กินวิบาก - พายเรือบก ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

02/04/2561 11:10:32
225 วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

30/03/2561 15:41:09
226 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 70% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 70% แล้ว

30/03/2561 15:25:49
227 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

27/03/2561 16:36:30
228 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

27/03/2561 16:35:27
229 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

27/03/2561 16:29:26
230 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

27/03/2561 16:27:22
231 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สาม ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สาม ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

14/03/2561 13:45:29
232 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

13/03/2561 15:14:14
233 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

13/03/2561 09:59:42
234 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) ภาคปฏิบัติเป็นที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) ภาคปฏิบัติเป็นที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

08/03/2561 16:16:20
235 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวตอไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

08/03/2561 16:06:21
236 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

08/03/2561 16:03:14
237 ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 35%

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 35% แล้ว

02/03/2561 15:16:50
238 ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13-บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13-บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

02/03/2561 15:14:23
239 โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ)

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

02/03/2561 15:12:59
240 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของกองในหน่วยงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และนาง นางรักคณา อินธิดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ศููนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

27/02/2561 16:09:26
241 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

23/02/2561 11:34:09
242 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/02/2561 11:22:31
243 ก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

23/02/2561 11:14:50
244 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

23/02/2561 11:13:27
245 ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

23/02/2561 11:12:27
246 รก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล ซึ่งกำลังนี้ดำเนินการตอกเสาเข็มระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

23/02/2561 11:10:56
247 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

16/02/2561 10:35:27
248 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล ซึ่งการปรับปรุงถนนดินลุกรัง ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 50% แล้ว

16/02/2561 10:33:56
249 ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 25% แล้ว

16/02/2561 10:28:17
250 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

ในวันที่ 31 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านปลอดขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกธนาคารขยะ ในการทำกิจกรรมการลดขยะและกำจัดขยะเหลือใช้ก่อนนำไปกำจัดปลายทางได้อย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้หมู่บ้านงิ้วเป็นหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบในการ ลด ละ เลิก สร้างขยะในชุมชน 3. เพื่อให้มีครัวเรือนปลอดขยะในหมู่บ้านงิ้วและมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน

31/01/2561 16:25:43
251 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทอสื่อ) ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทอสื่อ) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/01/2561 16:24:05
252 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่พันธ์ให้แก่ประชาชน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/01/2561 16:22:21
253 นวันที่ 22 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)

ในวันที่ 22 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่พันธ์ให้แก่ประชาชน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/01/2561 16:38:55
254 เทศบาลตำบลปลาโหลและคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหลและคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางสมจิต นาเชียงใต้ จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ เวลา 11.00 น.

22/01/2561 16:29:32
255 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง 2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง และ 3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้ ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/01/2561 16:24:38
256 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ )

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ ) โดยมีวึตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

07/12/2560 15:24:07
257 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน

วันที่ 18 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2560 ณ มัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้

21/09/2560 16:19:40
258 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กให้มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตไปตามวัย และวุฒิภาวะ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้เด็กได้ประพฤติดี คิดดี ทำดี มีจิตใจที่ดีงาม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีนักกีฬาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 114 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ 1. วิ่งกระต่ายขาเดียว 2. วิ่งผลัดสวมห่วง 3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า (ของจำนวน 3 ชิ้น) 4. เตะฟุตบอลเข้าประตู 5. ตักน้ำใส่ขวด 6. ลิงอุ้มแตง 7. เก้าอี้ดนตรี ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

12/09/2560 15:23:49
259 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 8 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:12:24
260 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 7 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:10:37
261 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560

ในระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปารวรรณศึกษา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

11/09/2560 16:02:46
262 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 “กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาเพื่อลดความขัดแย้งหรือความเห็นต่างทางการเมือง ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 15:59:11
263 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อายุ

วันที่ 6 กันยายน 2560 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อายุ โดยบ้านของนายเป พาเสน่ห์ บ้านผักตบ ม.16 ได้รับการคัดเลือกให้ทำการซ่อมบ้านและปรับสภาพแวดล้อม ให้เข้าอยู่อาศัยได้อย่างสะดวก

11/09/2560 15:35:45
264 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ เพื่อบริการประชาชนในกรณีไม่สามารถขอรับบริการของเทศบาลได้ และทราบถึงปัญหาต่างๆของประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการเพื่อตอบสนองนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับหน่วยงานของอำเภอภูมิ อาทิเช่น สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ในการช่วยเหลือบริการประชาชน  ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/08/2560 15:33:36
265 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะที่ใช้ในการการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธีและทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่กับชุมชนและครอบครัวอย่างมีความสุข

25/08/2560 11:05:39
266 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /การวิ่ง 3 กิโลเมตร / และการวิ่ง 5 กิโลเมตร

19/08/2560 14:01:07
267 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติแนวความคิดและจิตสำนึกแก่นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17/08/2560 11:34:53
268 ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

15/08/2560 16:20:35
269 ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด ความก้าวหน้าโครงการ 80% ของโครงการแล้ว

08/08/2560 16:31:03