อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

01/05/2566 09:22:50
2 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

27/04/2566 11:05:07
3 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

********************

                ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่ง ประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่าง ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารงานว่าง ซึ่งเป็นตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้

            ๑. ตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง

                 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

                 เลขที่ตำแหน่ง ๕๖-๐๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑

24/04/2566 10:26:28
4 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 

           ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯเพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา

07/04/2566 16:10:54
5 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

02/02/2566 10:58:29
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

           ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

             ตามที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มีประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยให้บุคคลทั่วไปผู้มีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าวที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

               บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลปลาโหล จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ราย นางสาววรกร ภูเวียงแก้ว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

27/01/2566 11:40:44
7 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2566

 

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี ๒๕๖๖

          ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล จะดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อเป็นกำลังเสริม หรือกำลังสำรองช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกิจกรรมของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ และข้อ เทศบาลตำบลปลาโหล จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน(อปพร.) ในสังกัด ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน รายละเอียดดังต่อไปนี้

          ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

                    ๑.๑ มีสัญชาติไทย

                    ๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

                    ๑.๓ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

                    ๑.๔ เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    ๑.๕ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

                    ๑.๖ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

                    ๑.๗ ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียทางศีลธรรม ในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม

          ๒. สิทธิของผู้เป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.

                    ๒.๑ แต่งเครื่องแต่งกาย และประดับเครื่องหมาย อปพร.

                    ๒.๒ ใช้วิทยุสื่อสารของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

                    ๒.๓ ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบ และกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อื่นตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หรือพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๓. วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร

                    ผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครฯ สามารถขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครตั้งแต่ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ( ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

18/01/2566 15:18:09
8 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                   ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

                 ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ตามอัตรากำลัง ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕- ๒๕๖๖) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลปลาโหล ดังนี้

                  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา

                  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น ตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

                  (๑) มีสัญชาติไทย

                  (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปี

                  (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                  (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล

                  (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                  (๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

                  (๗)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลทุโทษ

                  (๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                  (๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)

                  ๓. การรับสมัคร

                  กำหนดรับสมัครระหว่าง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ วัน เวลา ราชการ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

06/01/2566 10:37:08
9 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

18/11/2565 12:53:41
10 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

14/11/2565 17:58:54
11 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

             ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างๆเพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการหนักงานเทศบาล จังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ดังต่อไปนี้

           ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

           ๑.๑ สำนักปลัดเทศยาล

               ๑.๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

              - ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

             ๑.๑.๒ พนักงานจ้างทั่วไป

            - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

            ๑.๒ กองการศึกษา

                         ๑.๒.๑ พนักงานจ้างทั่วไป

            - ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ อัตรา

          ๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

            ๑.๓.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

            - ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา

28/10/2565 12:19:22
12 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครู

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่งครู

            ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ. ๑ จำนวน ๒ อัตรา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล และศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดตามที่แนบไฟล์

 

11/10/2565 15:12:47
13 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

02/08/2565 13:46:05
14 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

              ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               

01/07/2565 12:04:25
15 การกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14/06/2565 13:53:35
16 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14/06/2565 13:44:43
17 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14/06/2565 13:43:05
18 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล รื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล รื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

05/04/2565 16:33:26
19 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

 

 
 


      ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล

เรื่อง  การรับโอนพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

-----------------------------------

                       ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง  ๓  อัตรา 

                        อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการ พ.ศ.๒๕๖) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และหนังสือจังหวัดสกลนคร   ที่  สน  ๐๐๒๓.๒/๒๐๘๒๑  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  จึงประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

                       ๑. ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

๑.๑.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)           จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)    จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

          จำนวน  ๑ อัตรา

                       ๒. คุณสมบัติการรับโอน

                              ​​พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

                       ๓. เอกสารประกอบการรับโอน

                            ๓.๑  คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอน

                            ๓.๒ สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล

                            ๓.๓  เอกสาร  หลักฐานอื่นๆ เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา ฯลฯ

                     ๔. การยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน

ให้ต้นสังกัดของผู้ขอโอน  ดำเนินการสอบถามและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเทศบาลตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕  และหากพ้นกำหนดดังกล่าว   เทศบาลตำบลปลาโหล   จะถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๒ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑   ต่อไป

 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

                                                              (นายดำเนิน  สอนไชยา)

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 

 

 

24/03/2565 10:21:20
20 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565โดยรับสมัครตั้งวันที่ 17 – 24 มกราคม 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหล ได้กำหนดให้พนักงานจ้างสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น นี้ คณะกรรมกาดำเนินกาสรรหาและเลือกสรร ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม ตามบัญชีรายชื่อไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

03/02/2565 14:58:07
21 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1. นายสุรพงศ์  จันทวงศ์

 

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

1. นายศักดา อินทรพาณิชย์

 

 

28/01/2565 11:52:49
22 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

           ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (ครั้งที่ 2)

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 (1 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์

12/01/2565 10:40:26
23 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1.1 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง

1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศที่ไฟล์แนบ

10/01/2565 10:05:06
24 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

03/12/2564 12:58:54
25 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

26/11/2564 11:01:05
26 เทศบาลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

            เทศบาลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

            ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

 

กองช่าง

1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

 

08/11/2564 11:53:27
27 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสารสมัครบริบาลท้องถิ่น"  ตำแหน่งรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  4 อัตรา 

02/11/2564 11:01:07
28 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

21/09/2564 10:07:27
29 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ในสังกัดทราบ หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้ส่งคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 10:59:40
30 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

18/12/2563 15:19:07
31 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

14/07/2563 14:27:08
32 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 

24/01/2562 09:34:05
33 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

 

20/04/2561 12:25:36
34 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

18/04/2561 15:02:56
35 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

18/04/2561 14:59:28
36 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

04/04/2561 08:03:48
37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

23/01/2561 10:00:11
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18/01/2561 16:37:31
39 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21/12/2560 10:30:29