อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลปลาโหล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่ตำบลปลาโหล ได้เข้าปฏิบัติงานในเขตตำบลปลาโหล ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้ นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วย

23/02/2564 11:23:19
2 โครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย

ในระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดอบรมโครงการมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ปลอดโรค ปลอดภัย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ประกอบด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร และเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล และบริโภคอาคารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน ในการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการร้านค้า/ร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร เข้าอบรม จำนวน 200 คน

23/02/2564 11:22:12
3 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำปลาโหล ณ ศูนย์สาธิตการตลาด หมู่ 7 บ้านผักตบ

23/02/2564 11:20:37
4 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตเทศบาลตำปลาโหล ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านหนองท่ม และ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ

23/02/2564 11:19:22
5 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่บุญถิน งึมชา ม.6 จำนวน 10,000 บาท และคุณแม่ประแจ่ม บัวภาคำ ม.6 จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

23/02/2564 11:18:09
6 ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังและติดตามเร่งรัดการ

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงาน "คลินิกสุจริต" จังหวัดสกลนคร นำโดย นายคมสันต์ ล่องวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังและติดตามเร่งรัดการให้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2564 เวลา 13.30.-18.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

23/02/2564 11:17:06
7 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล (รับสมัครเป็นวันที่ห้า) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

23/02/2564 11:15:18
8 ลงพื้นที่งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนอุดม-บ้านนาบ่อและได้ดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านโนนอุดม-บ้านนาบ่อ ความคืบหน้าโครงการดังกล่าว 95% แล้ว

23/02/2564 11:14:11
9 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเพลิงไหม้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ้านเพลิงไหม้ บ้านหนองท่ม หมู่ 1 เพื่อดำเนินงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

23/02/2564 11:12:37
10 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศาบาลตำบลปลาโหล

23/02/2564 11:10:17
11 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสุพันธ์ นาคะอินทร์ จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 68 ม.7 บ้านผักตบ

23/02/2564 11:06:34
12 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ทำการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศาบาลตำบลปลาโหล ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

11/02/2564 15:06:44
13 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน

วันที่ 21 มกราคม 2564 รถเกรดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

04/02/2564 14:44:58
14 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประดิษฐ์ อุษาพรหม จำนวน 12,000 บาท

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประดิษฐ์ อุษาพรหม จำนวน 12,000 บาท ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านเลขที่ 77 ม.14 บ้านโนนอุดม

21/01/2564 13:32:57
15 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 21 มกราคม 2564 รถเกรดเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนนสายบ้านโค้งป่ากล้วย-เขิ่อนน้ำอูน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

21/01/2564 13:30:57
16 ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิท-19 ในโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ รพสต.บ้านดงคำโพธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิท-19

ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิท-19 ในโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ รพสต.บ้านดงคำโพธิ์ และศาลาเอนกประสงค์ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิท-19

21/01/2564 11:24:34
17 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 20 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านพังฮอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม

20/01/2564 15:01:11
18 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 19 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดและพ่นน้ำย่าฆ่าเชื่อไวรัสโควิด-19 เชื่อเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ให้กับโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล

20/01/2564 14:59:26
19 ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกปฏิบัติงานปรับปรุงผิวหน้าถนนบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

20/01/2564 14:58:00
20 ส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมให้แก่ นางศรีใคร แก้วพิมพา หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และนายจันทร์เส็ง โมราราช หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันนี้ 15 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล ร่วมส่งมอบเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยืมให้แก่ นางศรีใคร แก้วพิมพา หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และนายจันทร์เส็ง โมราราช หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ โดยงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนบริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลปลาโหล

20/01/2564 14:56:13
21 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

วันที่ 9 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ลงพืันที่และตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 90% แล้ว

20/01/2564 14:28:22
22 มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายทองเพชร ภูชะธง จำนวน 9,000 บาท หมุ่ที่ 3 บ้านดอนยานาง และนายหนูทัศ ผิวบุญเรือง จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายทองเพชร ภูชะธง จำนวน 9,000 บาท หมุ่ที่ 3 บ้านดอนยานาง และนายหนูทัศ ผิวบุญเรือง จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ ในวันที่ 11 มกราคม 2564

20/01/2564 14:26:01
23 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว-บ้านหนองหวาย

วันที่ 8 มกราคม 2564 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ลงพืันที่และตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านงิ้ว-บ้านหนองหวาย โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 40% แล้ว

20/01/2564 13:52:04
24 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 8 มกราคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1698 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 960 คน รับเงินสดเป็นเงิน 576,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 540 คน รับเงินสดเป็นเงิน 378,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน รับเงินสดเป็นเงิน 146,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน รับเงินสดเป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,115,600 บาท
20/01/2564 11:28:04
25 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างวัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างวัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

20/01/2564 11:26:43
26 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

20/01/2564 11:25:20
27 ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 6 มกราคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ อสม.หมู่บ้าน ได้ออกปฏิบัติงานทำความสะอาดล้างตลาดบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด -19

06/01/2564 14:56:40
28 โครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทาง AC สายทางหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4 โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

29/12/2563 15:44:27
29 โครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายทางบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการเสริมผิวทางลาดยาง สายทางบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ โดยโครงการการด้งกล่าวมีความก้าวหน้าโครงการ 80% แล้ว

29/12/2563 15:42:38
30 ครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างบ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่1 - บ้านตาลเนิ้ง

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างบ้าน บ้านพังฮอ หมู่ที่1 - บ้านตาลเนิ้ง ถนนคศล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 236 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 944.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางกว้่างเฉลี่ย 0.50 เมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 274,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 40 % แล้ว

14/12/2563 14:21:14
31 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1701คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 961 คน รับเงินสดเป็นเงิน 576,600 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 378,700 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 183 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 146,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 16 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 16,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,117,700 บาท
14/12/2563 11:10:32
32 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับประกาศนียบัตร อปท.ดีเด่นด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ICT)​ ระดับ A ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับประกาศนียบัตร อปท.ดีเด่นด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ICT)​ ระดับ A ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

14/12/2563 10:44:06
33 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1713 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 963 คน รับเงินสดเป็นเงิน 577,800 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 545 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 381,500 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 186 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 148,800 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,127,100 บาท
10/11/2563 15:50:19
34 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อวิไล สุขสร้อย โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน 12000 บาทล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงิน 6000 บาท ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 41 ม.16 บ้านผักตบ

21/10/2563 14:13:25
35 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

21/10/2563 14:12:04
36 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรณรงค์สุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 19 กันยายน 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการรณรงค์สุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 19 กันยายน 2563

23/09/2563 09:51:44
37 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน

คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายนิรัตน์ เหมะธุลิน ม.10 บ้านปลาโหลน้อย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563

17/09/2563 15:34:37
38 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 - บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 - บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยโครงการดังกล่าวความก้าวหน้าโครงการ​ 70% มีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

16/09/2563 16:40:29
39 ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 1 และ ซ่อมระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติหมู่ที่ 7

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 1 และ ซ่อมระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติหมู่ที่ 7

16/09/2563 16:33:15
40 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 16

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 16

16/09/2563 16:29:42
41 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LAP) ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล

31/07/2563 15:52:47
42 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางถาวร อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

29/07/2563 16:22:51
43 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ฯ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงได้ให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

25/07/2563 14:15:04
44 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น (กองการศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:51:38
45 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:50:55
46 ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสองบาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลปลาโหล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กสองบาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25/07/2563 13:49:54
47 วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมี นายคำเขื่อง ร่มเกษม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย ณ ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านผักตบ

25/07/2563 13:39:48
48 วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา รองปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

วันที่ 23 กรกฏาคม 253 ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สภาชิกสภา รองปลัดเทศบาล และข้าราชการ พนักงานงาน ครู เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารวมประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย

25/07/2563 13:37:59
49 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ตามโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยแก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

25/07/2563 13:36:29
50 มอบเทียนเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทุกวัดในเขตเทศบาล

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมอบเทียนเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ถวายเทียนเข้าพรรษาให้กับทุกวัดในเขตเทศบาล ในการนี้ท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานถวายเทียน และมีท่านกำนันอภิสิทธิ์ ยศสมพงษ์ กำนันตำบลปลาโหล รับมอบเทียน โดยทำพิธีถวายเทียน ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

10/07/2563 17:05:02
51 วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,724 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1034 คน รับเงินสดเป็นเงิน 620,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 500 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 350,000 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 172 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 137,600 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน รับเงินสดเเป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,126,000 บาท

10/07/2563 17:01:37
52 ขอต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง พร้อมคณะ และยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ขอต้อนรับ นายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง พร้อมคณะ และยินดีต้อนรับ นางสาวเปรมฤดี ศิริขันธ์ มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง ระดับต้น เทศบาลตำบลปลาโหล

03/07/2563 14:44:10
53 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบสวัสดิการกองบุญสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายคุณพ่อประหยัด อาษาสร้อย บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

07/06/2563 12:40:40
54 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อม คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

03/06/2563 13:29:36
55 ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 13 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับ อสม. และผู้นำชุมชน ได้ออกปฏิบัติงานพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 /บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 /บ้าานดงเชียงเครือ หมูที่ 9/ บ้านงิ้ว หมูที่ 2

13/04/2563 15:51:47
56 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 เมษายน 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,732 คน แบ่งเป็น
- ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1024 คน เป็นเงิน 614,400 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 509คน เป็นเงิน 356,300 บาท
- ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 178 คน เป็นเงิน 142,400 บาท
- ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 21 คน เป็นเงิน 21,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,100 บาท

13/04/2563 11:50:17
57 คณะกรรมการออกตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 9 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะกรรมการออกตรวจงานโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

13/04/2563 11:47:08
58 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณลุงนิพนธ์ กองพิมาย บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณลุงนิพนธ์ กองพิมาย บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท

13/04/2563 11:37:48
59 กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 11.00 น. กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณยายปันบุตรสะอาด บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยาง โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท

13/04/2563 11:29:43
60 ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน

ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับอสม. และผู้นำชุมขน ได้ออกปฏิบัติงานฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหมู่บ้าน ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

13/04/2563 11:25:20
61 ได้ออกปฏิบัติงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องการและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหล นำโดยนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกปฏิบัติงาน ฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องการและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

08/04/2563 16:29:14
62 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ยี่สูญ สุวรรณเจริญ

กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณแม่ยี่สูญ สุวรรณเจริญ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 10,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

08/04/2563 16:28:06
63 มอบเครื่องวัดอุณภูมิและ แอลกอฮอล์เจลให้ รพสตทั้ง 3 แห่ง และหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านผ่านประธาน อสม.หรือตัวแทน ที่ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต. บ้านปลาโหล รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 7 เมษายน 2563 คณะผู้บริหารเทศบาลปลาโหล พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกมอบเครื่องวัดอุณภูมิและ แอลกอฮอล์เจลให้ รพสตทั้ง 3 แห่ง และหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านผ่านประธาน อสม.หรือตัวแทน ที่ รพ.สต.บ้านหนองท่ม รพ.สต. บ้านปลาโหล รพ.สต. บ้านดงคำโพธิ์

08/04/2563 16:23:06
64 รับแจ้งเหตุไฟไหม้จากประชาชนบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้จากประชาชนบ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 รับแจ้งเวลา 15.10 น. และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหลสามารถควบคุมเพลิงได้เวลา 16.20 น.

08/04/2563 16:21:22
65 ครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านหนองท่ม หมูที่ 12

วันที่ 1 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านหนองท่ม หมูที่ 12 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท

08/04/2563 16:17:52
66 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประยงค์ พะตะเพ็ง

กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อประยงค์ พะตะเพ็ง โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินจำนวน 12,000 บาท กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหลมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

08/04/2563 16:12:22
67 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15

วันที่ 27 มีนาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร​ บ้านโค้งป่ากล้วย หมูที่ 15 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท และกองช่างได้ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการโดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้า​ 60 % แล้ว

31/03/2563 16:54:02
68 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องทำงาน

ในระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและห้องทำงานเพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยพนักงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ทำความสะอาด ดำเนินการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาใช้บริกา

31/03/2563 16:51:29
69 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล

 

         
         
         
         
           
28/01/2563 10:06:34
70 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายจีระศักดิ์ ฮามวงศ์

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายจีระศักดิ์ ฮามวงศ์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบ 5,500 บาท ณ ณ บ้านเลขที่ 217 ม.12 บ้านหนองท่ม ในวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น

13/01/2563 16:20:37
71 เงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางอำพร ใครอามาตย์

กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางอำพร ใครอามาตย์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 12,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบ 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 12 บ้านหนองท่ม ในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

13/01/2563 16:08:05
72 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกิจการ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกิจการ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 3

13/01/2563 16:06:34
73 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม

วันที่่ 26 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8 - อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 90 % แล้ว

 

13/01/2563 16:04:53
74 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานเสริมผิวทางลาดยางถนนสาย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานเสริมผิวทางลาดยางถนนสาย หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

27/12/2562 11:29:22
75 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจปั้มน้ำมันพีที เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้ออกตรวจปั้มน้ำมันพีที เพื่อต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

27/12/2562 11:25:14
76 ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และ อปพร. ร่วมกับจิตอาสา ร่วมปรับภูมิทัศน์ ริมถนน จากโค้งบ้านปลาโหล ถึงหน้าโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

27/12/2562 11:00:52
77 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

11/12/2562 15:47:42
78 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองช่างได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายคสล.​ ห้วยแข้​ โดยโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองช่างได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายคสล.​ ห้วยแข้​ โดยโครงการดังกล่าว มีความก้าวหน้า 10 เปอร์เซ็นต์แล้ว

11/12/2562 15:45:07
79 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ประจำปีการศึกษา 2562 ในภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

11/12/2562 15:41:28
80 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาได้จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ หมู่ที่ 7

11/12/2562 15:36:13
81 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายนิรัตน์ นาคะอินทร์จำนวน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบเงิน 12,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงินสวัสดิการฌาปนกิจครอบครัวสมาชิก 5000 บาท ณ บ้านเลขที่ 201 ม.16 บ้านผักตบ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.

11/12/2562 15:33:18
82 เข้ารับรางวัลในฐานะที่หน่วยงานได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากผลคะแนน ITA ประจำปี 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับรางวัลในฐานะที่หน่วยงานได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากผลคะแนน ITA ประจำปี 2562 ของเทศบาลตำบลปลาโหล ได้คะแนน 88.59 อยู่ในระดับ A

11/12/2562 15:30:43
83 งานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วย เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณรอบคู คลอง ศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ

11/12/2562 15:23:18
84 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,904 คน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,904 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1023 คน เป็นเงิน 613,800 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 82 คน เป็นเงิน 49,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 555 คน เป็นเงิน 388,500 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 7,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 197 คน เป็นเงิน 157,900 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 8,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,250,600 บาท

11/12/2562 15:21:10
85 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

11/12/2562 15:19:32
86 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/12/2562 15:14:39
87 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญคง ไพคำนาม จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญคง ไพคำนาม จำนวน 12,000 บาท หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

26/11/2562 14:51:08
88 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนบ้านผักตบ-ห้วยกุดค้า

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้กำลังดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายข้างโรงเรียนบ้านผักตบ-ห้วยกุดค้า เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:48:43
89 ดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา-บ้านคำน้ำเย็น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้กำลังดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา-บ้านคำน้ำเย็น มีความคืบหน้าโครงการ 90% แล้ว

26/11/2562 14:45:14
90 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช พ.ศ. 2562 และได้ดำเนินการส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:37:10
91 โครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ณ หนองปลาโหล หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ณ หนองปลาโหล หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีอันดีงามของไทย (โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ละท้องถิ่น) และ เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่กระทงเคลื่อนที่ออกจากบริเวณ เทศบาลตำบลปลาโหล มุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพังโคน - วาริชภูมิ เลี้ยวไปตามถนนปลาโหล - นาแยง เข้าสู่บริเวณหนองปลาโหล และมีการการประกวดนางนพมาศ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:28:49
92 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,896 คน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,896 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1023 คน เป็นเงิน 613,800 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 70 คน เป็นเงิน 42,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 557 คน เป็นเงิน 389,900 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 11 คน เป็นเงิน 7,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 199 คน เป็นเงิน 159,200 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 10 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 26 คน เป็นเงิน 26,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,246,600 บาท

26/11/2562 14:27:04
93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโคกศาลา-หนองเม็ก

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายโคกศาลา-หนองเม็ก เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:25:37
94 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า)

26/11/2562 14:17:41
95 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

26/11/2562 14:15:39
96 ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ ้สายทางบ้านไฮ่-หนองกว้าง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ ้สายทางบ้านไฮ่-หนองกว้าง เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:14:21
97 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล สายบ้านปลาโหลน้อย-หน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล สายบ้านปลาโหลน้อย-หน้าโรงเรียนบ้านโคกศาลา เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:12:42
98 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย เพื่อให้สามารถใช้ถนนสัญจรไปมาได้เป็นปกติและสะดวกต่อใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

26/11/2562 14:10:43
99 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 60% แล้ว

26/11/2562 14:09:15
100 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินงานซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล​ สายทางบ้านพรสวรรค์-บ้านโค้งป่ากล้วย

26/11/2562 14:07:43
101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 50% แล้ว

26/11/2562 14:06:41
102 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

26/11/2562 14:04:58
103 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 35% แล้ว

26/11/2562 14:03:45
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านปลาโหล กม.8 หมู่ที 4 - แยกโคกศาลา ดงเชียงเครือบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล มีงบประมาณก่อสร้่าง 400,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30% แล้ว

26/11/2562 14:01:04
105 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

26/11/2562 13:58:30
106 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่แปลง พันคำภา

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่แปลง พันคำภา โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 137 ม.7 บ้านผักตบ เวลา 10.30 น.

26/11/2562 13:53:40
107 เพลิงไหม้ยุ้งเก็บฟางอาหารสัตว์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 12.20 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยุ้งเก็บฟางอาหารสัตว์ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นยุ้งเก็บฟางของนายสมปอง บุญเรือง ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้เข้าควบคุมเพลิง และดับเพลิงไว้ได้เรียบร้อย เวลาประมาณ 14.20 น. และขอขอบคุณรถดับเพลิงเทศบาลตำบลพังโคนที่ร่วมดำเนินการดับเพลิงในครั้งนี้ด้วย

05/11/2562 16:20:04
108 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม

05/11/2562 16:18:34
109 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านปลาโหลวัดป่ารัตนโสภณ- แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายบ้านปลาโหลวัดป่ารัตนโสภณ- แยกบ้านโคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ โดยโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

05/11/2562 16:14:22
110 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

05/11/2562 16:07:56
111 โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ตำบลปลาโหลสายทาง บ้านโคกศาลาหมู่ที่8- บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่13

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการจัดซื้อลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในพื้นที่ตำบลปลาโหลสายทาง บ้านโคกศาลาหมู่ที่8- บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่13 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 100 %

05/11/2562 16:06:46
112 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางคำมอญ วงค์จันทร์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางคำมอญ วงค์จันทร์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 20 ม.10 บ้านปลาโหลน้อย เวลา 11.00 น. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

05/11/2562 16:04:57
113 พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. ทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
3.กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รวมกันบริเวณหนองแบนสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

05/11/2562 16:02:50
114 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

21/10/2562 16:22:34
115 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ นาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ นาบ่อ หมู่ที่ 6

21/10/2562 16:21:23
116 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดรามวิทยาลัย และวัดป่ารัตนโสภณ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

21/10/2562 16:17:35
117 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปารวรรณศึกษา
3. กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ บริเวณหนองแบนสวนสาธารณประโยชน์
4. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

21/10/2562 16:14:35
118 วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ราย นายสุกัน ทองสันทัศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าระงับเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 98 บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ราย นายสุกัน ทองสันทัศ

21/10/2562 15:52:14
119 ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดอนยานาง หมู่ที่ 3

21/10/2562 15:50:51
120 ร่วมขบวนพิธีรำสู่ขวัญเมืองสกล ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าบริเวรปะรำพิธี

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมขบวนพิธีรำสู่ขวัญเมืองสกล ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ หน้าบริเวรปะรำพิธี ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร”

17/10/2562 15:58:10
121 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ราย นายเป พาสน่ห์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 16 บ้านผักตบ จำนวนเงิน 10,000 บาท

17/10/2562 15:57:06
122 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

17/10/2562 15:56:00
123 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

17/10/2562 15:54:53
124 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงลูกรังสายวัดป่ารัตนโสภณ-แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงลูกรังสายวัดป่ารัตนโสภณ-แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ เพื่อปรับปรุงถนนให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น

17/10/2562 15:54:00
125 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

17/10/2562 15:43:20
126 สำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลง ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

17/10/2562 15:42:03
127 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,892 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,892 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี รับเงินสด จำนวน 1022 คน เป็นเงิน 613,200 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 61 คน เป็นเงิน 36,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี รับเงินสด จำนวน 560 คน เป็นเงิน 392,000 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 9 คน เป็นเงิน 6,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี รับเงินสด จำนวน 205 คน เป็นเงิน 164,000 บาท และโอนเงินเข้าบัญชี 10 คน เป็นเงิน 8,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เป็นเงิน 25,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,245,100 บาท

17/10/2562 15:40:12
128 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

17/10/2562 15:38:53
129 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

17/10/2562 15:37:08
130 อตรวจการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล - หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล - หมู่ 6 บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถนน คสล ดังกล่าว สามารถใช้งานได้สะดวกและสัญจรไปมาได้ตามปกติ

17/10/2562 15:20:03
131 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงาน การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

18/09/2562 14:06:10
132 วันที่ 18 กันยายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตั้งโคมถนนส่องสว่างถนนสาย วัดป่าบ้านปลาโหล บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 18 กันยายน 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ลงพื้นที่ติดตั้งโคมถนนส่องสว่างถนนสาย วัดป่าบ้านปลาโหล บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

18/09/2562 14:01:23
133 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจการซ่อมแซมถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้ถนน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 สามารถใช้งานได้สะดวกและสัญจรไปมาได้ตามปกติ

18/09/2562 13:54:58
134 ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ต

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะทำงานกองช่าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท สายหน้าบ้านนายสุพรรณ นาคะอินทร์ -หน้าบ้านนายสมเดช นายเชียงใต้ โดยร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดมี ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 157 เมตร ลึก 0.37 เมตร

18/09/2562 13:53:51
135 วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,863 คน

วันที่ 3 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,863 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1075 คน เป็นเงิน 645,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 512 คน เป็นเงิน 358,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 191 คน เป็นเงิน 152,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,216,300 บาท

06/09/2562 16:27:48
136 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญ เหล่าเจริญ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 58 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญ เหล่าเจริญ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 58 ม.11 บ้านดงคำโพธิ์

06/09/2562 16:20:25
137 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

06/09/2562 15:30:42
138 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันที่ 20 สิงหาคม 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลาโหล หมู่ที่ 4

06/09/2562 14:30:28
139 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

06/09/2562 14:27:51
140 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

06/09/2562 14:23:41
141 ประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNacc)

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายสุวัฒน์ หิรนรมย์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ และนางรุ่งทิวา ไชยจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNacc) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

19/08/2562 10:21:01
142 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสระแก้ววารีราม
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง และสวนสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอวาริชภูมิ
4. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

19/08/2562 10:20:19
143 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

02/08/2562 14:31:21
144 วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

02/08/2562 14:30:21
145 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ( LPA ) และมีอปท.วารชิภูมิ ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ( LPA ) และมีอปท.วารชิภูมิ ทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อาคารสำนักงาน ชั้น 2

02/08/2562 14:28:43
146 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13- บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโห

ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13- บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 286,000 บาท และได้ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 100% แล้ว

02/08/2562 14:25:35
147 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ากิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

02/08/2562 13:46:48
148 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่จันลี ใครอามาตย์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่จันลี ใครอามาตย์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท บาท ณ บ้านเลขที่ 13 ม.12 บ้านหนองท่ม

25/07/2562 15:45:21
149 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องก้ันไข้เลือดออก ณ ผักตบ หมู่ 7

วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพ่นหมอกควันเพื่อป้องก้ันไข้เลือดออก ณ ผักตบ หมู่ 7 เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก

25/07/2562 15:44:03
150 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

25/07/2562 13:35:46
151 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมถนนต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนที่ชำรุด ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 เพื่อทำการซ่อมแซมถนนต่อไป

25/07/2562 13:33:42
152 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

25/07/2562 13:32:52
153 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

25/07/2562 13:31:37
154 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9

25/07/2562 13:28:36
155 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพรสรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 100% แล้ว

25/07/2562 13:27:08
156 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญมา ปัจส

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณพ่อบุญมา ปัจสา โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบเงิน จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 159 หมู่ 16 บ้านผักตบ

11/07/2562 16:18:52
157 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนาของประชาชน บ้านปลาโหล หมู่ 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ดำเนินการว่างท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งนาของประชาชน บ้านปลาโหล หมู่ 4

11/07/2562 16:04:09
158 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจติดตามดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร

04/07/2562 14:54:33
159 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลปลาโหล

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนครร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกลคุ้มครองเด็กในระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

27/06/2562 16:27:39
160 โครงการรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

26/06/2562 13:06:28
161 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,851 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1102 คน เป็นเงิน 661,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 528 คน เป็นเงิน 369,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 202 คน เป็นเงิน 161,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,211,400 บาท

26/06/2562 13:04:49
162 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

26/06/2562 13:02:05
163 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

06/06/2562 11:26:30
164 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.30 น. นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สระแก้ววารีราม ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

06/06/2562 11:23:18
165 ทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบุญหล้า รัตนไตร จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ

29/05/2562 14:38:07
166 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่อาศัยอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จำนวน 1. ราย คือ นางสาวเดือนเพ็ญ ถัดถานาลัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ที่อาศัยอยู่บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จำนวน 1. ราย คือ นางสาวเดือนเพ็ญ ถัดถานาลัย

29/05/2562 14:37:05
167 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

08/05/2562 11:39:43
168 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ.ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี

08/05/2562 11:37:31
169 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,848 คน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,848 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1095 คน เป็นเงิน 647,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 531 คน เป็นเงิน 371,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 203 คน เป็นเงิน 162,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,210,100 บาท

08/05/2562 11:36:04
170 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

08/05/2562 11:34:48
171 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านไฮ่ ม.5 บ้านโนนอุดม ม.14

วันที่ 30 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านไฮ่ ม.5 บ้านโนนอุดม ม.14

08/05/2562 11:33:00
172 วันที่ 29 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านหนองท่ม หมู่ 12

วันที่ 29 เมษายน 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ บ้านหนองท่ม หมู่ 12

08/05/2562 11:31:03
173 ร่วมพิธีปลูก "ต้นไม้มงคล" พระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ใ

วันที่ 29 เมษายน 2562 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีปลูก "ต้นไม้มงคล" พระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

08/05/2562 11:28:02
174 กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่ไสว สุขสร้อย

กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหลและกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย คุณแม่ไสว สุขสร้อย ม.7 บ้านผักตบ ในวันที่ 28 เมษายน 2562

08/05/2562 11:26:55
175 วันที่ 26 เมษายน 2562 ประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกให้กับครบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต นายพูลสวัสดิ์ พานโฮม

วันที่ 26 เมษายน 2562 ประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกให้กับครบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต นายพูลสวัสดิ์ พานโฮม จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 42 ม.10 บ้านปลาโหลน้อย

08/05/2562 11:25:58
176 วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลปลาโหล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย)

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการเทศบาลตำบลปลาโหล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย(วาตภัย) จำนวน 4 ราย
1. นางทองใส สอนไชยา ม.1 บ้านพังฮอ
2. นายพิชิต จันทรา. ม.1 บ้านพังฮอ
3. นายปาน ปุ่งคำน้อย. ม.8 บ้านโคกศาลา
4. นางหนูพิน อุปพงษ์. ม.8 บ้านโคกศาลา

08/05/2562 11:16:37
177 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 26 เมษายน 2562 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณห้วยยาง หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

08/05/2562 11:13:51
178 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 21 เมษายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 50% แล้ว

22/04/2562 16:07:32
179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล

วันที่ 20 เมษายน 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 215,000 บาท และได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 30% แล้ว

22/04/2562 16:06:12
180 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยมอบเอกสารแนะนำการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และอวยพรให้การเดินทางด้วยความปลอดภัย

วันที่ 17 เมษายน 2562. เวลา 17.00 น. จุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับจิตอาสา และนายอำเภอวาริชภูมิ ดำเนินการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยพร้อมด้วยมอบเอกสารแนะนำการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี และอวยพรให้การเดินทางด้วยความปลอดภัย

18/04/2562 10:26:47
181 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายบุญทัน แก่นท้าว จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ในวันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น

18/04/2562 10:24:43
182 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 ได้ตรวจเยี่ยมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมด่านตรวจดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

นที่ 12 เมษายน 2562 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 7 ได้ตรวจเยี่ยมอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยตรวจเยี่ยมด่านตรวจดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล และเยี่ยมชมหาดสวนหินดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

18/04/2562 10:22:30
183 ร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอธิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานพระราชพิธีทำน้ำอธิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 6 – 9 เมษายน 2562 โดยวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำ ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

10/04/2562 15:29:18
184 วันที่ 2 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,833 คน

วันที่ 2 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,833 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1079 คน เป็นเงิน 647,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 532 คน เป็นเงิน 372,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 203 คน เป็นเงิน 162,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,201,200 บาท

03/04/2562 15:01:04
185 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ

วันที่ 22 มีนาคม 2562 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และรับชำระค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

22/03/2562 15:55:25
186 กองสวัสดิการสังคม และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 21 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นางบาลี ผิวบุญเรือง จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

22/03/2562 15:54:22
187 ดำเนินการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บริเวณ โค้งบ้านปลาโหล หมู่ 4

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล ดำเนินการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ บริเวณ โค้งบ้านปลาโหล หมู่ 4

22/03/2562 15:52:32
188 วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนาบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 จึงได้ออกดำเนินงานดับไฟลามทุ่งจนไฟสงบ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 16.30 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนาบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 จึงได้ออกดำเนินงานดับไฟลามทุ่งจนไฟสงบ

22/03/2562 15:51:11
189 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย ด.ช.อภิชาติ โคตรโพธิ์

วันที่ 14 มีนาคม 2562 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย ด.ช.อภิชาติ โคตรโพธิ์ จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

14/03/2562 15:58:17
190 ไฟไหม้ประทุขึ้นอีกที่ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ประทุขึ้นอีกที่ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14 ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าและลามทุ่งเข้ามา พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลจึงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ก่อนไฟลุกลามเข้าสวนยางพาราของประชาชน

14/03/2562 15:56:57
191 ไฟไหม้ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 05.10 น. เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ก่อไผ่บริเวณสวนยางพารา บ้านไฮ่โนนอุดม หมู่ที่ 14 ซึ่งเกิดจากไฟไหม้ป่าและลามทุ่งเข้ามา พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลจึงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ก่อนไฟลุกลามเข้าสวนยางพาราของประชาชน

14/03/2562 15:54:53
192 วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์พลศึกษาประจำตำบล/หมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์พลศึกษาประจำตำบล/หมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

14/03/2562 15:53:10
193 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 273,000 บาท

14/03/2562 15:01:54
194 เพลิงไหม้ด้านหลังวัดป่าบ้านปลาโหลถึงด้านหลังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านหลังวัดป่าบ้านปลาโหลถึงด้านหลังโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลเวลาประมาณ 19.00. น. จึงได้เข้าไปดับเพลิงและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เวลาประมาณ 21.00 น. เพลิงไหม้กินวงกว้างประมาณ 100. ไร่

14/03/2562 15:00:07
195 ไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ หนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ หนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 เวลา 12.00. น. พนักงานเทศบาลและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการดับไฟ เพลิงสงบลงแล้ว

14/03/2562 14:58:02
196 ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สวนยางบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สวนยางบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 เบื้องต้นเสียหายเล็กน้อย

14/03/2562 14:50:36
197 วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้สวนยางพารา บ้านโคกศาลา หมุ่ที่ 8 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงออกระงับเหตุไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 8 จนไฟดับเรียบร้อย

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้สวนยางพารา บ้านโคกศาลา หมุ่ที่ 8 เทศบาลตำบลปลาโหลจึงออกระงับเหตุไฟไหม้สวนยาง หมู่ที่ 8 จนไฟดับเรียบร้อย

14/03/2562 14:48:13
198 ไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ ตรงข้ามเทศบาลตำบปลาโหล

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้รับแจ้งไฟไหม้ป่าและลามทุ่งบริเวณ ตรงข้ามเทศบาลตำบปลาโหล เวลา 17.00. น. เวรประจำวัน พนักงานเทศบาลและเจ้าพนักงานป้องกันเข้าดำเนินการดับไฟ เพลิงสงบเวลา 19.00 น.

05/03/2562 15:05:14
199 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิก รายนายวงค์ ริยะสาร

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิก รายนายวงค์ ริยะสาร จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:24:09
200 โครงการวางท่อลอดถนนห้วยศาลา บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการวางท่อลอดถนนห้วยศาลา บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามแบบ โดยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 70 % แล้ว

05/03/2562 14:22:33
201 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

05/03/2562 14:21:36
202 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

05/03/2562 14:12:26
203 ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ณ บริเวณถนนเส้นกิโลที่ 8 บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง และขอขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา และเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ที่ได้ช่วยระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่มครั้งนี้ด้วย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 15.10 น. ประชาชนแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ลามทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ณ บริเวณถนนเส้นกิโลที่ 8 บ้านโคกศาลา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงออกระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่ง และขอขอบคุณเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา และเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ที่ได้ช่วยระงับเหตุไฟไหม้ลามทุ่มครั้งนี้ด้วย

08/02/2562 10:43:17
204 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 30 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยเทศบาลตำบลมีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

30/01/2562 11:02:34
205 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย และบ้านโคกศาลา

วันที่ 22 มกราคม 2562 กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านดงคำโพธิ์ บ้านโค้งป่ากล้วย และบ้านโคกศาลา

23/01/2562 16:12:55
206 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:10:08
207 ไหม้กองฟางภายในบ้านนายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีชา บ้านเลขที่ 150. ม.8 โคกศาลา สาเหตุจาก สะเก็ดไฟจากการเชื่อม

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 13.30 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้กองฟางภายในบ้านนายวีรศักดิ์ วงศ์ศรีชา บ้านเลขที่ 150. ม.8 โคกศาลา สาเหตุจาก สะเก็ดไฟจากการเชื่อม โดนที่เก็บกองฟาง ที่อยู่ภายในบริเวณใกล้เคียง. เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับชาวบ้านในชุมชนเคลื่อนย้ายเศษวัสดุออกจากบริเวณเกิดเพลิง เรียบร้อยเวลา 14.30. น

23/01/2562 16:01:01
208 เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย)

วันที่ 15 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายคำเขื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุรพัฒน์ พูฒธรรม ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศมนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 2. ราย คือ 1.นายมนู สัตถาผล 47000 บาท 2. นายสวัสดิ์ชัย สัตถาผล 11280. บาท

23/01/2562 15:59:47
209 ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท และประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนากิจครอบครัวสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้กับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 81 ม.7 บ้านผักตบ

23/01/2562 15:58:18
210 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 นายศักดา อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 10,000 บาท และประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปนากิจครอบครัวสมาชิกของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้กับครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต คุณพ่อสมยศ พาเสน่ย์ จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านเลขที่ 81 ม.7 บ้านผักตบ

23/01/2562 15:54:51
211 วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสพอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

23/01/2562 15:52:50
212 วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย

23/01/2562 15:51:42
213 กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ในวันที่ 9 มกราคม 2562 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือนร่วมดำเนินการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2562 และสิ้นสุดในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นั้นเพื่อให้การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”

09/01/2562 16:28:38
214 ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยผู้ประสพอัคคีภัย

วันที่ 8 มกราคม 2562 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสกลนคร พร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลปลาโหล และ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยผู้ประสพอัคคีภัย 2 ราย คือ นายมนู สัตถาผล และนายสวัสดิชัย สัตถาผล ซึ่งวันที่ 6 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 02.40 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนายมนู สัตถาผล บ้านเลขที่ 223 ม.4 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เหตุสงบเวลาประมาณ 04.00 น. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน คือ
1.นายมนู สัตถาผล บ้านเลขที่ 223 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เสียหายทั้งหลัง ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 726,000 บาท
2.นายสวัสดิชัย สัตถาผล บ้านเลขที่ 224 ม.4 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เสียหายบางส่วน ประมาณความเสียหายเบื้องต้น 20,000 บาท

09/01/2562 16:27:16
215 วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดรั้วโรงเรียน “Open House เปิดประตู...สู่รั้ว M.W.” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดรั้วโรงเรียน “Open House เปิดประตู...สู่รั้ว M.W.” ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/01/2562 15:23:51
216 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางคำมี พาเสน่ห์ อายุ 82 ปี บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 4 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางคำมี พาเสน่ห์ อายุ 82 ปี บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท ณ บ้านดงคำโพธิ์

04/01/2562 14:54:13
217 วันที่ 4 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,820 คน

วันที่ 4 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,820 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1058 คน เป็นเงิน 634,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 537 คน เป็นเงิน 375,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 206 คน เป็นเงิน 164,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,194,500 บาท

04/01/2562 14:43:47
218 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

28/12/2561 15:54:48
219 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นาวิชัย ฟองชล

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลและกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นาวิชัย ฟองชล โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท ณ บ้านดงคำโพธิ์

28/12/2561 15:46:09
220 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ได้กิจกรรมปีใหม่ ศพด.ไฮ่ปลาโหล โดยภาคเช้า มีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียน และตอนบ่ายจับของขวัญปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กิจกรรมปีใหม่ ศพด.ไฮ่ปลาโหล โดยภาคเช้า มีการเล่นกิจกรรมของเด็กนักเรียน และตอนบ่ายจับของขวัญปีใหม่

28/12/2561 15:44:02
221 ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบตึก ปรับภูมิทัศน์

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรม 5 ส. ในการนี้ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดจัดระเบียบห้องทำงาน ทำความสะอาดบริเวณรอบตึก ปรับภูมิทัศน์ และตัดหญ้าเก็บขยะรอบบริเวณเทศบาล เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบ

24/12/2561 15:47:27
222 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และสำรวจความพร้อมการรับโอนครุภัณฑ์ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การเรียน ICT ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

24/12/2561 15:45:02
223 วันที่ 20 ธันวาคม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อจันทร์ เหมะธุลิน จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 23 ม.3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 20 ธันวาคม กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายคุณพ่อจันทร์ เหมะธุลิน จำนวน 12,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 23 ม.3 บ้านดอนยานาง

24/12/2561 15:36:07
224 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 5

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 และโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ 5

17/12/2561 15:02:25
225 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางนิวาส พาเสน่ห์

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางนิวาส พาเสน่ห์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 196 ม.16 บ้านผักตบ

13/12/2561 16:29:22
226 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท

13/12/2561 16:26:45
227 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมมอบเงินสว้สดิการสมาชิกฌาปณกิจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล คณะกรรมการขยะหมู่บ้านหนองท่ม บ้านผักตบ 16

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ออกร่วมกิจกรรมมอบเงินสว้สดิการสมาชิกฌาปณกิจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหล คณะกรรมการขยะหมู่บ้านหนองท่ม บ้านผักตบ 16 รายละ 5,500 บาท

13/12/2561 16:12:11
228 ไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิด เศษไฟกระเด็นตกหลังคาบ้านที่มีใบไม้แห้งและข้ามถนนบริเวณหญ้าแห้งไฟข้ามถนนจะลงทุ่งบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 จึงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้สายเชื่อมระหว่างสายแรงสูง ไฟลัดวงจรหม้อแปลงระเบิด เศษไฟกระเด็นตกหลังคาบ้านที่มีใบไม้แห้งและข้ามถนนบริเวณหญ้าแห้งไฟข้ามถนนจะลงทุ่งบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 จึงดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้ว

11/12/2561 15:36:40
229 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ในกรณีที่เสียชีวิตให้กับญาติ ของสมาชิกที่เสียชีวิต ราย นายธวัช จันทะโคตร จำนวน 10000 บาท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น ณ บ้านเลขที่ 152 ม 7 บ้านผักตบ

11/12/2561 15:35:41
230 ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาของชาวบ้านนาบ่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ลุกลามทุ่งนา บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 จึงได้ออกระงับเหตุไฟไหม้ทุ่งนาของชาวบ้านนาบ่อเรียบร้อยแล้ว

11/12/2561 15:19:08
231 โครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อจายน้ำปะปา บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 25% แล้ว

11/12/2561 13:10:55
232 พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ

06/12/2561 16:27:18
233 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,814 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1049 คน เป็นเงิน 629,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 539 คน เป็นเงิน 377,300 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,192,300 บาท

06/12/2561 14:40:00
234 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางบุญมา หาศรีคำ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 36 ม.12 บ้านหนองท่ม

19/11/2561 15:11:01
235 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:58:32
236 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

              วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผัก เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยได้ประชุมเพื่อพิจารณา
1. การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ระเบียบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. โครงการพัฒนาด้านการศึกษากองการศึกษา
4. งบประมาณค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปีงบประมาณ 2562
5. แนวทางการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดในภาคเรียนที่ 2/2561

19/11/2561 14:56:47
237 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

08/11/2561 11:29:03
238 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ จัดโครงการการตามยุทธศาสตร์กรมพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม "บูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร" ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

08/11/2561 11:12:54
239 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,813 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1045 คน เป็นเงิน 627,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 541 คน เป็นเงิน 378,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 207 คน เป็นเงิน 165,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน เป็นเงิน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,191,300 บาท

01/11/2561 16:39:09
240 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ /หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย / หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

01/11/2561 16:37:33
241 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 - บ้านตาลเนิ้ง ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท มีความก้าวหน้าของโครงการ 30 % แล้ว

01/11/2561 16:36:25
242 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมุ่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมูที่ 10 - บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาาท

01/11/2561 16:34:41
243 วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ /หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม /หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

01/11/2561 16:32:14
244 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านผักตบ หมู่ 7 และ หมู่ที่ 16

01/11/2561 16:29:41
245 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ /หมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม/ หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

01/11/2561 16:28:14
246 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 33 วรรค 3

26/10/2561 10:16:02
247 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

24/10/2561 16:37:18
248 พิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหลได้ร่วมพิธีสู่ขวัญเมืองและขอขมาแม่น้ำหนองหาร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)

24/10/2561 16:35:23
249 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช"

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้่าร่วมงานมหกรรม "วาริชภูมิ 3 ดี สู่วิถีเมืองพฤษเวช" โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการประกาศและส่งเสริมกิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตคนวาริชภูมิ 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี และการปลูก ใช้ ผลิต จำหน่ายสมุนไพรในระดับครัวเรือน ชุมชน ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้จะมีร่วมแรงร่วมใจในการลดปัญหาความสูญเสียที่ป้องกันได้เพื่อคนวาริชภูมิ โดยกำหนดจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน ณ บริเวณเวทีชั่วคราว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

19/10/2561 11:16:32
250 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม

ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น - 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี และเวลา 09.00 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนปาวรรณศึกษา โดยนายอำเภอวาริชภูมิวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับแรก และผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอวาริชภูมิ วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ

16/10/2561 11:06:24
251 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำยางมะตอยกลบหลุมถนนเป็นหลุมบ่อ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด ในเขตตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

10/10/2561 19:13:00
252 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่่เสียชีวิต รายนางสนม หล้าอามาตย์ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น.

10/10/2561 19:10:32
253 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางปลาโหล-ถนนโคกศาลาดงเชียงเครือ เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:31:04
254 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล เพื่อให้ถนนใช้งานได้ปกติและสะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชน

08/10/2561 10:29:56
255 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการสาธาณะที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านพรสวรรค์ บ้านหมู่ที่ 13

08/10/2561 10:28:35
256 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกศาลา -คุ้มดง(หนองเม็ก)

04/10/2561 15:58:09
257 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,831 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1041 คน เป็นเงิน 624,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 543 คน เป็นเงิน 380,100 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 228 คน เป็นเงิน 182,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,206,100 บาท

04/10/2561 15:56:49
258 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังสายพรสวรรค์ถึงบ้านเจริญสุข

04/10/2561 15:55:40
259 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 - บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

07/09/2561 16:17:25
260 วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วม มอบสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,500 บาท ณ บ้านไฮ่ หมูที่ 5

07/09/2561 16:13:53
261 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาลพร้อมคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่

07/09/2561 16:12:21
262 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

07/09/2561 10:27:05
263 วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13

วันที่ 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการธรรมสัญจร หมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าสู่ทุกอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 10/ ปีที่ 13 ณ วัดศรีโพธิ์คำ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ มีท่านคุณ พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

06/09/2561 15:04:55
264 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน
วันที่ 4 กันยายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,703 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1006 คน เป็นเงิน 603,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 501 คน เป็นเงิน 350,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 182 คน เป็นเงิน 145,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,113,900 บาท
06/09/2561 10:57:03
265 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

31/08/2561 11:54:54
266 ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมต้อนรับคณะจากช่อง 9 อสมท. มาทำสารคดีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สถานที่ท่องเที่ยวบ้านดงคำโพธิ์ ในการนี้ท่านรองศักดา อินทรพานิชย์ ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ท่านละยอม ทัศมี ที่ปรึกษา ท่านปรีดา เจริญชัย ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมต้อนรับขณะด้วย

31/08/2561 11:51:32
267 ควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 80% แล้ว

29/08/2561 10:33:36
268 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมูที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

22/08/2561 10:48:25
269 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านดงคำโพธิ์หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/08/2561 16:37:10
270 ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์สงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมสอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบล จำนวน 12 ราย

20/08/2561 16:35:27
271 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ ได้แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในพิธี

14/08/2561 14:45:47
272 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:19:06
273 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:17:38
274 มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต

วันที่ 11 เมษายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตของกองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล ให้ญาติผู้เสียเสียชีวิต รายละ จำนวน 5,000 บาท ณ บ้านปลาโหล หมู่ 4 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

08/08/2561 15:19:03
275 มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางศรีบุญเรือง สาขามุละ

วันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ได้มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางศรีบุญเรือง สาขามุละ จำนวน 10,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล เวลา 11.00 น.

08/08/2561 14:30:24
276 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหลที่ปฏิบัติหน้าที่มีดังนี้
1. นางสาวจุไรรัตน์ พุฒธรรม
2. นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
3.นางอรุณรัตน์ ขันละ
4. จ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
5. นางทัศนีย์ มงคลรัตน์
6. นางมะลินดา จันทร์หล้า
7. นายธวัชชัย นาเชียงใต้

11/04/2561 16:10:29
277 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมเข้างานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันที่ 6 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมเข้างานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ ในการนี้ ท่านนายอำเภอบรรลือ ส้มฤทธิ์จินตนา เป็นประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธี นายอำเภอบรรลือ ส้มฤทธิ์จินตนา พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน ได้ไปกราบสักการะเจ้าปู่มเหสักข์ด้วย

11/04/2561 16:06:29
278 วันที่ 3 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 3 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,731 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1015 คน เป็นเงิน 609,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 511 คน เป็นเงิน 357,700 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 187 คน เป็นเงิน 149,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,134,300 บาท

11/04/2561 11:26:27
279 วันที่ 30 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันทำสะอาดและจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาบตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561- 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบล

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันทำสะอาดและจัดสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาบตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561- 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล

30/03/2561 16:28:36
280 วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ และ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิทุกแห่ง ณ แยกบ้านคำบิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติเหตุหมู่ ร่วมกับโรงพยาบาลวาริชภูมิ สาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ สถานีตำรวจภูธรคำบ่อ และ อปท.ในเขตอำเภอวาริชภูมิทุกแห่ง ณ แยกบ้านคำบิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิและพื้นที่ข้างเคียง และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์

30/03/2561 16:26:56
281 วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้า ริมถนนทางเข้าเขื่อนน้ำอูนจะลุกลามเข้าบ้านประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 12.45 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ ป่าหญ้า ริมถนนทางเข้าเขื่อนน้ำอูนจะลุกลามเข้าบ้านประชาชน เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกระงับเหตุ ร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา เพลิงสงบ เวลาประมาณ 13.20 น.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดับไฟ มีดังนี้
จ.อ.ประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
นายสุวิทย์ นาคอินทร์
นายวีระยุทธ สุทธิอาจ
นายนฤชิต. สอนไชยา

30/03/2561 15:38:59
282 วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ให้กับ นายประพันธ์ แสนอามาตรย์ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมมอบเงินให้กับผู้ประสบภัย กรณีวาตภัย ให้กับ นายประพันธ์ แสนอามาตรย์ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

30/03/2561 15:28:07
283 วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตบ

30/03/2561 15:26:48
284 วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนา บริเวณบ้านปลาโหลน้อยและบ้านงิ้ว งานป้องกันบรรเทาและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้ออกดับไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟลามทุ่งต่อไป

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ลามทุ่งนา บริเวณบ้านปลาโหลน้อยและบ้านงิ้ว งานป้องกันบรรเทาและบรรเทาสารธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล จึงได้ออกดับไฟไหม้ เพื่อไม่ให้ไฟลามทุ่งต่อไป

27/03/2561 16:34:26
285 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:33:10
286 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:31:53
287 ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล

27/03/2561 16:31:21
288 วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.22 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน บริเวณหลังวัดพระธาตุศรีมงคล เป็นบ้านนายนิ่ม สุทธิอาจ งานป้องกันเทศบาลตำบลปลาโหล โดย จอ.ประสิทธิ์,นายสุทธิพงษ์ ,นายวีระยุทธ ได้ออกร่วมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 22.10 น.

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 21.22 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้าน บริเวณหลังวัดพระธาตุศรีมงคล เป็นบ้านนายนิ่ม สุทธิอาจ งานป้องกันเทศบาลตำบลปลาโหล โดย จอ.ประสิทธิ์,นายสุทธิพงษ์ ,นายวีระยุทธ ได้ออกร่วมระงับเหตุ เพลิงสงบเวลา 22.10 น.

27/03/2561 16:28:03
289 วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายวันทา เถาว์ชาลี จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 124 บ้านไฮ่ เวลา 10.30

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายวันทา เถาว์ชาลี จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 124 บ้านไฮ่ เวลา 10.30

27/03/2561 16:26:23
290 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมโคกศาลา หมู่ที

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมโคกศาลา หมู่ที่ 8

27/03/2561 16:25:19
291 ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

13/03/2561 15:12:30
292 เข้าเดินรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถึง บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมเข้าเดินรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ถึง บ้านดงเชียงเครือ หมู่ 9

13/03/2561 10:02:35
293 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 8 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

08/03/2561 16:17:38
294 นายปรีดา เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากลุ่มน้ำภาคอิสาน 18 จังหวัด ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงคำโพธิ์

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายปรีดา เจริญไชย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากลุ่มน้ำภาคอิสาน 18 จังหวัด ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

08/03/2561 16:12:52
295 วันนี้ 7 มี.ค. 2561 คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอวาริชภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุนำเสนอคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพือพิจารณาประสานน่วยงานที่รับผิด

วันนี้ 7 มี.ค. 2561 คณะอนุกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอวาริชภูมิ ได้ดำเนินการสำรวจ และวิเคราะห์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในเขตพื้นที่ ตำบลคำบ่อ ตำบลค้อเขียว เพื่อรวบรวมข้อมูลในการป้องกันอุบัติเหตุนำเสนอคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพือพิจารณาประสานน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

08/03/2561 16:11:25
296 ประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ คณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่มาติดตามการจัดเวทีประชาคม ในครั้งนี้ด้

วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ คณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับท่านพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ที่มาติดตามการจัดเวทีประชาคม ในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11

08/03/2561 16:08:27
297 ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากนายทองอยู่ ฝ่ายขันธ์ แจ้งว่า ร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล

วันที่ 5 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จากนายทองอยู่ ฝ่ายขันธ์ แจ้งว่า ร่องน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล ได้เกิดการตื้นเขินทำให้น้ำเสียจากชุมชนไม่สามารถระบายไปที่อื่นได้ทำน้ำเสียเกิดท่วมขังส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวช้าน และทำให้เกิดน้ำท่วมหมู่บ้านในหน้าฝน ดังนี้ จึงขอร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้เทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านนาบ่อต่อไป

08/03/2561 16:04:42
298 วันที่ 6 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

วันที่ 6 มีนาคม 61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 และบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

08/03/2561 16:02:07
299 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2, บ้านดอนยานาง หมู่ 3, บ้านไฮ่ หมู่ 5

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2, บ้านดอนยานาง หมู่ 3, บ้านไฮ่ หมู่ 5

08/03/2561 16:00:54
300 เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร "

วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ในการนี้ ทีมขับเคลื่อนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลปลาโหล ได้ต้อนรับการมาติดตามการจัดเวทีประชาคม จากตัวแทนสถิติจังหวัดสกลนคร ,ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ และสัสดีอำเภอวาริชภูมิ ที่มาเข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ 10

08/03/2561 15:58:53
301 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

02/03/2561 15:10:52
302 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่ เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนคร ณ ทีว่าการอำเภอวาริชภูมิ

02/03/2561 15:04:22
303 โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

27/02/2561 16:07:37
304 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

3.สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

5.ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม

23/02/2561 11:33:22
305 ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ 3

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ 3

23/02/2561 11:30:52
306 ร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จัดเวทีครั้งที่ 1 "ปรับทุกข์ ผูกมิตร " ณ ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว หมู่ 2

23/02/2561 11:29:19
307 ร่วมประชาคมไทยนิยมตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ 1

วันที่ 21 มกราคม 2561 นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชาคมไทยนิยมตำบลปลาโหล ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ 1

23/02/2561 11:28:10
308 ออกติดตามการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของกรรมการชุดใหม่ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยนายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดออกติดตามการจัดซื้อขยะรีไซเคิลของกรรมการชุดใหม่ ณ บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

23/02/2561 11:25:40
309 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 16

23/02/2561 11:24:35
310 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

23/02/2561 11:20:13
311 รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดบ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ณ วัดบ้านดงคำโพธิ์ พร้อมร่วมกิจกรรมบุญประทายข้าวเปลือก

16/02/2561 10:39:16
312 กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนายประเสริฐ ทัศมี บ้านดอนยานาง จำนวน 12,000 บาท

16/02/2561 10:26:43
313 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายทรัพย์ทวี สุขสร้อย จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านผักตบ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิตรายนายทรัพย์ทวี สุขสร้อย จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 114 บ้านผักตบ

06/02/2561 15:58:24
314 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดงคำโพธ์ หมู่ 11

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ดงคำโพธ์ หมู่ 11

06/02/2561 15:56:44
315 มอบพวงหรีดกับครอบครัวอดีต สท.ทรัพย์ทวี สุขสร้อย บ.ผักตบ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด /ผอ.กอง /หน.สำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกันมอบพวงหรีดกับครอบครัวอดีต สท.ทรัพย์ทวี สุขสร้อย บ.ผักตบ

06/02/2561 15:54:58
316 ทำโครงการ 1 ตำบลซ๋อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการ 1 ตำบลซ๋อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 รายนายถาวร เจนสิทธิ์ บ้านเลขที่ 38 หมูที่ 7 บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

06/02/2561 11:28:52
317 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,741 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,741 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1022 คน เป็นเงิน 613,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 512 คน เป็นเงิน 358,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 189 คน เป็นเงิน 151,200 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,140,800 บาท

01/02/2561 14:29:03
318 ร่วมปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านมัจฉากาชาด จังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเวรประจำร้านมัจฉากาชาดของอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 18 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมปฏิบัติหน้าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำร้านมัจฉากาชาด จังหวัดสกลนคร โดยจังหวัดสกลนครกำหนดเวรประจำร้านมัจฉากาชาดของอำเภอวาริชภูมิ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น-24.00 น. ในการที่เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดส่งเจ้าที่ อปพร. เทศบาลตำบลปลาโหลเข้าร่วมรักษาความปลอดภัยภายในงานกาชาดจังหวัดสกลนครด้วย

22/01/2561 16:36:16
319 มอบเงินสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต รายคุณยายสมจิตร นาเชียงใต้ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 18 มกราคม 2561 เทศบาลปลาโหล โดย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต รายคุณยายสมจิตร นาเชียงใต้ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

22/01/2561 16:30:58
320 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 10 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

22/01/2561 16:22:31
321 พระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ได้มามอบกระปุกออมสินจำนวน 114 อัน

วันที่ 10 มกราคม 2561 ท่านพระครูสังฆรักษ์นฤบดินทร์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม ได้มามอบกระปุกออมสินจำนวน 114 อัน ข้าวสารจำนวน 9 ถุง ขนมจำนวน 9 ห่อใหญ่ และมาม่าจำนวน 3 ลัง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์ ของเทศบาลตำบลปลาโหล

22/01/2561 16:20:59
322 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 และ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 และ บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

22/01/2561 16:18:19
323 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม

วันที่ 5 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,750 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1025 คน เป็นเงิน 615,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 515 คน เป็นเงิน 360,500 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 192 คน เป็นเงิน 153,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,147,100 บาท

22/01/2561 16:16:03
324 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

วันที่ 9 มกราคม 2561 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

22/01/2561 16:14:24
325 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณยายทิ้ง อัคราช

วันที่ 8 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณยายทิ้ง อัคราช จำนวนเงิน 8000 บาท บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

22/01/2561 16:13:15
326 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณพ่อบุญรอด พรหมศิริ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณพ่อบุญรอด พรหมศิริ ม.11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน จำนวน 8,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาท

22/01/2561 16:11:20
327 วันที่ 3 มกราคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลููกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลููกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าเยี่ยมจุดตรวจหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 16:20:42
328 เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

03/01/2561 16:18:32
329 เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

วันที่ 3 มกราคม 2561 นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมอวยพรและขอพร จากนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561

03/01/2561 16:16:22
330 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 15:10:05
331 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล จิตอาสา สมาชิก และ อปพร. ร่วมดำเนินการทำความสะอาดกวาดฝุ่นและเก็บขยะบริเวณริมถนนช่วงหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล จิตอาสา สมาชิก และ อปพร. ร่วมดำเนินการทำความสะอาดกวาดฝุ่นและเก็บขยะบริเวณริมถนนช่วงหน้าเทศบาลตำบลปลาโหล

03/01/2561 15:08:52
332 มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสัญญา จำปาทิ จำนวน 8,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 445 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ได้มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกที่เสียชีวิต รายนางสัญญา จำปาทิ จำนวน 8,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 445 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ

03/01/2561 15:07:51
333 ตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันเพชรสุพรรณบริการ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อออกใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสถานที่ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันเพชรสุพรรณบริการ บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 เพื่อออกใบอนุญาตประกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2560

03/01/2561 15:06:36
334 จัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

03/01/2561 15:05:22
335 รจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล ,บ้านปลาโหลน้อย, บ้านโคกศาลา, บ้านไฮ่ , บ้านพังฮอ, บ้านหนองท่ม

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ณ บ้านปลาโหล ,บ้านปลาโหลน้อย, บ้านโคกศาลา, บ้านไฮ่ , บ้านพังฮอ, บ้านหนองท่ม

03/01/2561 15:00:52
336 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ผักตบ หมู่ 7

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ ผักตบ หมู่ 7

03/01/2561 14:58:55
337 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 มีวัตถุเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

08/12/2560 15:14:45
338 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั้งยังร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

08/12/2560 15:05:00
339 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

08/12/2560 15:02:09
340 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,754 คน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,754 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1028 คน เป็นเงิน 616,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 515 คน เป็นเงิน 360,500 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 193 คน เป็นเงิน 154,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,149,700 บาท

07/12/2560 15:45:45
341 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตับ หมู่ 7 และ หมู่ 16

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ บ้านผักตับ หมู่ 7 และ หมู่ 16

07/12/2560 15:44:12
342 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ วันทีี 7 ธันวาคม 2560

วันทีี 7 ธันวาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และท่านดำเนิน สอนไชยา ประธานศูนย์๚ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560

07/12/2560 15:42:12
343 จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล ในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกทั้งยังร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

07/12/2560 15:40:43
344 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และ หมู่ 14 บ้านโนนอุดมณ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และ หมู่ 14 บ้านโนนอุดมณ์

07/12/2560 15:36:36
345 มอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะ ร่วมมอบเงินสวัสดิการฌาปณกิจครอบครัวสมาชิก กองทุนธนาคารขยะตำบลปลาโหล จำนวนเงิน 5,000 บาท กรณีเสียชีวิต ให้กับครอบครัวคุณพ่อเกิ่ง อรัญทอง บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

07/12/2560 15:35:05
346 มอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลพร้อมคณะ ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ให้กับครอบครัวคุณพ่อเกิ่ง อรัญทอง ม.8 บ.โคกศาล

07/12/2560 15:33:30
347 รับการตรวจประเมินมหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากเทศบาลตำบปลาโหล

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้รับการตรวจประเมินมหาวิทยาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากเทศบาลตำบปลาโหล ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

07/12/2560 15:30:49
348 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านไฮ่ หมู่ 5 และบ้านโนนอุดม หมู่ 14 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

09/11/2560 15:15:07
349 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ่บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 เวลา 16.00 น.

09/11/2560 15:13:39
350 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านผักตบ หมู่ 7 และผักตบ หมู่ 16

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย บ้านผักตบ หมู่ 7 และผักตบ หมู่ 16 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

08/11/2560 15:40:50
351 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

08/11/2560 15:39:17
352 มอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณแม่เครือวัลย์ เหมะธุลิน บ้านปลาโหล หมู่ 4

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล, กองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้ครอบครัวคุณแม่เครือวัลย์ เหมะธุลิน บ้านปลาโหล หมู่ 4 โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 9,000 บาท และธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 บาท

08/11/2560 15:35:40
353 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ณ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

07/11/2560 15:44:21
354 ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางรำเพ็ญ อินทรพานิชย์

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางรำเพ็ญ อินทรพานิชย์ จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม เวลา 11.00 น.

07/11/2560 15:27:46
355 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านปลาโหล หมูที่ 4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านปลาโหล หมูที่ 4

07/11/2560 11:32:16
356 ร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้นำเยาวชน ในเขตอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 5 คน ไปร่วมโครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร

07/11/2560 11:29:07
357 ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ที่บ้านพังฮอ หมู่ 1 และบ้านหนองท่ม หมู่ 12

06/11/2560 11:24:23
358 ร่วมประชุมพร้อมประชาชน ชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมประชุมพร้อมประชาชน ชาวบ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 เพื่อแก้ไขปัญหาแนวทางการจัดการขยะในหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 16

03/11/2560 15:24:32
359 วันที่ 3 พฤศจิายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 3 พฤศจิายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,759 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1030 คน เป็นเงิน 618,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 516 คน เป็นเงิน 361,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 195 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน เป็นเงิน 18,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,153,200 บาท

03/11/2560 15:21:36
360 ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระแก้ววารีราม อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

03/11/2560 15:19:30
361 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติต่างๆ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

24/10/2560 15:48:58
362 ร่วมมือช่วยกันในการวางดาวเรืองริมถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ หน้าศาลาจังหวัดสกลนคร

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมมือช่วยกันในการวางดาวเรืองริมถนนสกลนคร-กาฬสินธุ์ หน้าศาลาจังหวัดสกลนคร

17/10/2560 15:03:31
363 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 กองช่างร่วมกับสำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

09/10/2560 15:59:57
364 ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 8 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างถนน คศล. ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

09/10/2560 15:58:54
365 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านงิ้ว บ้านนาแยง แยกลงทุ่งนา

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านงิ้ว บ้านนาแยง แยกลงทุ่งนา

09/10/2560 15:57:58
366 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงโพธิ์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดงโพธิ์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

09/10/2560 15:54:55
367 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,763 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 1031 คน เป็นเงิน 618,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 518 คน เป็นเงิน 362,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 195 คน เป็นเงิน 156,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 19 คน เป็นเงิน 19,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,156,200 บาท

09/10/2560 15:28:04
368 ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา กิจกรรมการปรับสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ศึกษาวิจัยความสำเร็จของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน) มาตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

09/10/2560 15:26:41
369 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

วันที่ 29 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่ นายสิงห์ทอง ก้อนธิงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

29/09/2560 17:26:54
370 ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 - หมู่่ 10

วันที่ 29 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ 4 - หมู่่ 10 ความก้าวหน้าโครงการ 80%

29/09/2560 17:24:05
371 ซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

วันที่ 29 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือดงดำโพธิ์ ความก้าวหน้าโครงการ 60%

29/09/2560 17:23:00
372 ซ่อมแซมถนนสายปลาโหล (กิโล 8) - แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ

วันที่ 21 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ซ่อมแซมถนนสายปลาโหล (กิโล 8) - แยกโคกศาลา,ดงเชียงเครือ

21/09/2560 16:23:16
373 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 21 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ และหมู่ 14 บ้านโนนอุดม

21/09/2560 16:22:27
374 เข้าร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 19 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

21/09/2560 16:21:14
375 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

วันที่ 11 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ 10 บ้านปลาโหลน้อย

11/09/2560 16:13:55
376 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

วันที่ 6 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:08:44
377 วันที่ 6 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายปลาโหล (วัดป่า) - บ้านไฮ

วันที่ 6 กันยายน 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำสายปลาโหล (วัดป่า) - บ้านไฮ

11/09/2560 15:57:49
378 มอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายยนายทุ่น แก้วพิมผา

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล คณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล และกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายยนายทุ่น แก้วพิมผา บ้านเลขที่ 25 บ้านดอนยานาง จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 9,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 5,000 บาท

11/09/2560 15:34:16
379 วันที่ 5 กันยายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 5 กันยายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,632 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 980 คน เป็นเงิน 588,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 467 คน เป็นเงิน 326,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 171 คน เป็นเงิน 136,800 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,065,700 บาท

11/09/2560 15:32:25
380 ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

01/09/2560 16:42:04
381 ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล-นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ สัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติ

01/09/2560 11:03:58
382 ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ ที่ชำรุด

วันที่ 31 สิงหาคม 2560  เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการซ่อมแซมคอสะพานห้วยปลาหาง  ถนนสายปลาโหล - นาบ่อพังฮอ  ที่ชำรุด จึงขอปิดเส้นทางดังกล่าว  ประมาณ 2-3 วัน เพื่อทำการซ่อมแซมคอสะพานให้ใช้การได้เป็นปกติ  จึงขออภัยในความไม่สะดวก นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

31/08/2560 15:14:23
383 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ”

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล  นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาล  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสกลนคร ”ประจำเดือนสิงหาคม ณ โรงเรียนตาดโผนไผ่ บ้านตาดโผนไผ่ หมู่ 18 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคมนี้ มีนายธวัช ศิริวัธนนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ เปิดงาน โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง จำนวนนับพัน

25/08/2560 11:50:09
384 ออกตรวจร้านรับซื้อยางพาราที่บ้านผักตบ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ออกตรวจร้านรับซื้อยางพาราที่บ้านผักตบเพื่อออกใบอนุญาตเหตุอันตรายต่อสุขภาพและจดทะเบียนพานิชย์ที่บ้านผักตบ หมูที่ 7

16/08/2560 14:07:27
385 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 15 บ้านโค้งป่ากล้วย

15/08/2560 11:10:29
386 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล

วันที่ 14 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหลขึ้นมา เพื่อเสริมสร้างบทบาทและกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหลได้หมดวาระลง เพื่อให้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลปลาโหล เกิดความต่อเนื่องจึงต้องมีการคัดเลือกคณะบริหารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง

15/08/2560 10:39:03
387 มอบเงินสวัสดิการใหักับญาติผู้เสียชีวิต จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะ

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล และนายสุรชัย พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินใหักับญาติผู้เสียชีวิต รายนายอภิชาติ ฮวดพรหม จากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จำนวน 9,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะ จำนวน 5,000 บาท

15/08/2560 10:23:49
388 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 8 บ้านโคกศาลา

11/08/2560 15:45:42
389 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และหมู่16 บ้านผักตบ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ และหมู่16 บ้านผักตบ

10/08/2560 15:02:50
390 ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

10/08/2560 10:54:17
391 ซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

วันที่ 9 สิงหาคม  2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ออกซ่อมแซมไฟฟ้าบริการที่ชำรุด ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ที่  2 บ้านงิ้ว  และหมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

09/08/2560 13:48:10
392 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

09/08/2560 11:19:11
393 เข้าร่วมงานส่งมอบผลงานเครื่องจักร กิจกรรมประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ประจำปี 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมงานส่งมอบผลงานเครื่องจักร กิจกรรมประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ประจำปี 2560 หน่วยงานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสุน กรมส่งเสริมอุตสหกรรม

08/08/2560 16:35:40
394 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชาวเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พี่น้องกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ชาวเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ พี่น้องกรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

08/08/2560 16:34:30
395 ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับตัวแทน จิตอาสา ช่วยนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคคุณวิเชียร นนทะชัย พร้อมครอบครัว คุณนริช โภคลี่ พร้อมครอบครัว และการรวมน้ำใจชาว ชลบุรี-ปราจีนบุรี พี่น้องในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล และข้าวสาร อาหารแห้งที่รับบริจาคจากประชาชน นำส่งไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม

08/08/2560 16:32:55
396 ซ่อมแซมถนนและจัดทำทางเข้าบ้านพักนายเรืองเดช พิลาวรรณ ที่ถูกน้ำท่วม

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ได้มอบหมายทึมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมคณะกรรมการหมู่บ้านดงคำโพธิ์ ซ่อมแซมถนนและจัดทำทางเข้าบ้านพักนายเรืองเดช พิลาวรรณ ที่ถูกน้ำท่วมเสร็จเรียบร้อยบรรเทาความเดือดร้อน

04/08/2560 11:52:00
397 ดำเนินการปรับพื้นที่ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดซึ่งเกิดจากอุทกภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดซึ่งเกิดจากอุทกภัยน้ำท่วมเป็นการเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนสัญจรไปมาได้

03/08/2560 15:14:38
398 การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,635 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 981 คน เป็นเงิน 588,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 468 คน เป็นเงิน 327,600 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 172 คน เป็นเงิน 137,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,067,800 บาท

02/08/2560 16:35:18
399 ออกตรวจเรื่องร้องเรียน

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมกับ นายสุวัฒน์ หิรนรมย์ นิติกร สำนักปลัดเทศบาล และผู้นำชุมชน ได้ออกตรวจเรื่องร้องเรียนเสียงดังจากรถไอศครีมที่บ้านพังฮอ / ตรวจการจัดการเรื่องเสียง / กลิ่นจากฟาร์มเป็ด /และเสียงจากโรงสีที่บ้านดงเชียงเครือ

02/08/2560 16:33:10
400 งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

31/07/2560 11:28:21
401 ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบล นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหล ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560

31/07/2560 11:07:20
402 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิตรายนางพร อินทร์ชลบาล ณ บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 1 เวลา 11.00 น. โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000

24/07/2560 11:45:44
403 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการให้กับญาติของสมาชิกผู้เสียชีวิต รายนางตองไทย ยันตะพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 3 เวลา 11.30 น. โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000

24/07/2560 11:44:31
404 มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านพังฮอ ม.1

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านพังฮอ ม.1 รายนายเกิด อัคราช โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

07/07/2560 15:47:34
405 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,640 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 982 คน เป็นเงิน 589,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 470 คน เป็นเงิน 329,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 174 คน เป็นเงิน 139,200 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,071,400 บาท

04/07/2560 15:54:55
406 จัดส่งมอบถังขยะอันตรายพร้อมป้ายรณรงค์ให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ พรหมอุดม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดส่งมอบถังขยะอันตรายพร้อมป้ายรณรงค์ให้แก่นายณรงค์ศักดิ์ พรหมอุดม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนยานาง

29/06/2560 15:37:31
407 กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด "กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด" (26 มิถุนายน 2560) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

29/06/2560 15:32:37
408 ร่วมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับเขต

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับเขต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลาโหล

26/06/2560 15:39:27
409 โครงการักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ หนองสาธารณะหนองแวง บ้านหนองท่ม โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มะค่าโมง สักทอง ประดู่ ไม้ยาง ปล่อยปลานิล และรับแจกกล้าหญ้าแฝก

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ หนองสาธารณะหนองแวง บ้านหนองท่ม โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ มะค่าโมง สักทอง ประดู่ ไม้ยาง ปล่อยปลานิล และรับแจกกล้าหญ้าแฝก การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อให้พื้นที่ป่าและแหล่งน้ำฟื้นคืนสู่สภาพเดิม มีความสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ

09/06/2560 16:27:48
410 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตบ้านดงคำโพธิ์

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลร่วมมอบสวัสดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตบ้านดงคำโพธิ์ รายละ 5,000 บาท

07/06/2560 14:36:49
411 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต บ้านผักตบ ม.7 รายนายคง พาเสน่ห์ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลมอบ 8,000 บาท และ กองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ เวลา 11.30 น

02/06/2560 15:23:03
412 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,643 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 982 คน เป็นเงิน 589,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 470 คน เป็นเงิน 329,000 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 177 คน เป็นเงิน 141,600 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,073,800 บาท

01/06/2560 14:51:13
413 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบ 8,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

31/05/2560 16:08:41
414 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบ 8,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

31/05/2560 16:08:38
415 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางกาดำ กวานเชียงเหนือ โดยกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบ 8,000 บาท และกองทุนธนาคารขยะเทศบาลตำบลปลาโหล มอบ 5,000 บาทในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ เวลา 11.00 น.

31/05/2560 16:08:05
416 งานปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ช่วยเหลือล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนบ้านนาบ่อ หมู่ 6 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

งานปกป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ช่วยเหลือล้างท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนบ้านนาบ่อ หมู่ 6 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

26/05/2560 16:15:35
417 มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกกองบุญ ฯ กรณีนอนโรงพยาบาลและกรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินให้กับญาติของสมาชิกกองบุญ ฯ กรณีนอนโรงพยาบาล จำนวน 1,500 บาท และกรณีเสียชีวิต จำนวน 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 9,500 บาท รายนางอนงค์ บ่อคุ้ม ณ บ้านเลขที่ 16 บัานโค้งป่ากล้วย ในเวลา 11.30 น.

24/05/2560 16:07:55
418 มอบเงินสวัสดิการแต่งงานให้กับสมาชิกกองบุญ ฯ รายนางสาวขนิษฐา ชาทองยศ บ้านโค้งป่ากล้วย จำนวน 1,500 บาท

ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการแต่งงานให้กับสมาชิกกองบุญ ฯ รายนางสาวขนิษฐา ชาทองยศ บ้านโค้งป่ากล้วย จำนวน 1,500 บาท

24/05/2560 16:05:37
419 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายคำเชื่อง ร่มเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

24/05/2560 16:04:05
420 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2 รายนายบัญชา อาจโยธา จำนวน 5,323 บาท

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2 รายนายบัญชา อาจโยธา จำนวน 5,323 บาท

24/05/2560 16:03:18
421 มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต นายไทยแลนด์ บัวภาคำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต นายไทยแลนด์ บัวภาคำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6

24/05/2560 16:02:07
422 บริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกบริการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ ณ บ้านนาบ่อ หมู่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

11/05/2560 10:31:20
423 รับการตรวจประเมินคุณภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากคณะกรรมการระดับจังหวัดผลการประเมินได้ระดับเกียรติบัตร

ในวันที่่ 2 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล รับการตรวจประเมินคุณภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากคณะกรรมการระดับจังหวัดผลการประเมินได้ระดับเกียรติบัตร โดยจังหวัดสกลนคร ได้ทั้งหมด 3 แห่งจาก ทต ที่ส่งทั้งหมด 32 แห่ง

02/05/2560 15:25:17
424 ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย บ.ดงคำโพธิ์ ม.1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย บ.ดงคำโพธิ์ ม.1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

02/05/2560 14:51:09
425 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมถังขยะ ณ บ้านไฮ่โนนอุดม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมถังขยะ ณ บ้านไฮ่โนนอุดม ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

02/05/2560 11:20:18
426 กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ ณ บ้านผักตบ ม.16 - ม.7 ในวันที่ 28 เมษายน 2560

กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมถังขยะ ณ บ้านผักตบ ม.16 - ม.7 ในวันที่ 28 เมษายน 2560

02/05/2560 11:16:20
427 มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต

คณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนายธันวา อาจโยธา จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 2 บ้านงิ้ว

02/05/2560 11:14:32
428 งานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท (วันภูไทรำลึก )

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท (วันภูไทรำลึก ) ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

12/04/2560 15:45:25
429 งานงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลกครั้งที่ 8) ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

12/04/2560 15:43:51
430 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมว ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ 11

30/03/2560 16:43:22
431 ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

24/03/2560 16:24:10
432 ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

24/03/2560 16:23:05
433 ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

24/03/2560 16:21:56
434 ฝึกซ้อมแผนกู้ชีพ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการช่วยเหลือชีวิตของประชาชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้ฝึกซ้อมแผนกู้ชีพ เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการช่วยเหลือชีวิตของประชาชน โดยทำการฝึกซ้อมในวันที่ 21 มีนาคม 2560

21/03/2560 15:25:44
435 ร่วมกิจกรรมถ่ายทำสารคดีกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

ในวันที่  21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายทำสารคดีกลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารจากปลาบ้านดงคำโพธิ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

21/03/2560 14:55:17
436 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:09:54
437 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:08:38
438 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:07:30
439 ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

20/03/2560 15:05:02
440 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย (วาตภัย) บ้านดงเชียงเครือ

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย (วาตภัย) บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. พ.ต.ท.พล ฮามวงศ์ จำนวน 1,512 บาท
2. นางกุหลาบแก้ว พุทธรรม จำนวน 3,000 บาท

17/03/2560 15:20:04
441 งานแสดงมุทิตาจิต

เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้แก่ นายสุพัฒน์ โฮมวงศ์ ที่เกษียณอายุ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

17/03/2560 13:50:45
442 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 2,000 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

17/03/2560 13:47:47
443 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก

กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบอัคคีภัย รายนางหนูพิน บุรีนอก บ้านดงคำโพธิ์ จำนวน 1,500 บาท ในวันที่ 17 มีนาคม 2560

17/03/2560 13:46:59
444 เทศบาลตำบลปลาโหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการธนาคารขยะตำบลปลาโหลมอบสว้สดิการครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

17/03/2560 13:46:13
445 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมมอบเงินกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของสมาชิกราย นางบุญนำ  สัตถาผล จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 น.

15/03/2560 16:14:51
446 ได้นำเงินมามอบช่วยเหลือนางหนูพิน บุรีนอก ผู้ประสบอัคคีภัย

ท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์ จินตนา มูลนิธิสกลนคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้นำเงินมามอบช่วยเหลือนางหนูพิน บุรีนอก ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

15/03/2560 15:15:25
447 ออกตรวจติดตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแร่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร  ออกตรวจติดตามกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร

15/03/2560 14:45:49
448 มอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลจำนวน 8 ราย

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมมอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลจำนวน 8 ราย ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

14/03/2560 11:05:11
449 มอบส่งมอบไส้เดือนให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนตำบลปลาโหล 16 คน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบส่งมอบไส้เดือนให้สมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนตำบลปลาโหล 16 คน ในที่ 10 มีนาคม 2560

13/03/2560 10:13:52
450 เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับธนาคารขยะตำบลปลาโหลออกมอบสวัสดิฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับธนาคารขยะตำบลปลาโหลออกมอบสวัสดิฌาปณกิจครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 5,000 บาท ในวันที่ 10 มีนาคม 2560

13/03/2560 10:12:44
451 ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่. 4

นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างระบบประปา บ้านปลาโหล หมู่. 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

13/03/2560 10:10:57
452 โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและปฏิบัติธรรม

ท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณรและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ วัดราษฎร์นิยม

09/03/2560 16:46:04
453 ตรวจงานการก่อสร้างการเตรียมปูผิว แอสฟัลส์ หน้าวัด บ้านนาบ่อ หมู่ 6

ท่านนายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมท่านนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ตรวจงานการก่อสร้างการเตรียมปูผิว แอสฟัลส์ หน้าวัด บ้านนาบ่อ หมู่ 6 ในวันที่ 7 มีนาคม 2560

07/03/2560 12:01:12
454 มอบเงินสวัสดิการฯ ของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีสมาชิกเสียชีวิต รายนายวันนี ละศรีจันทร์ ม.3 จำนวนเงิน 11,000 บาท

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้มอบเงินสวัสดิการฯ ของกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล กรณีสมาชิกเสียชีวิต  รายนายวันนี   ละศรีจันทร์  ม.3  จำนวนเงิน  11,000  บาท ในวันที่ 6 มีนาคม 2560

07/03/2560 09:16:46
455 ตรวจงานการก่อสร้างถนนการเกษตร ม.8 ม.13

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนนการเกษตร ม.8 ม.13  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:31:31
456 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ไฮ่ วัดตาดไฮ่

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ไฮ่ วัดตาดไฮ่  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:30:22
457 ตรวจงานการถนน คสล.บ้านงิ้ว ปลาโหลน้อย

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.บ้านงิ้ว ปลาโหลน้อย ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:28:32
458 ตรวจงานการถนน คสล.ดงเชียงเครือ โคกศาลา

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ดงเชียงเครือ โคกศาลา  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:25:20
459 ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ดงคำโพธิ์

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ตรวจงานการก่อสร้างถนน คสล.ดงคำโพธิ์  ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:22:05
460 กรมชลประทาน ลอกห้วยปลาหาง ถึงช่วง ถนน ปลาโหลน้อย บ้านงิ้ว

นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมนายณรงค์ศักดิ์ มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง ตรวจงานของกรมชลประทานในการลอกห้วยปลาหาง ถึงช่วง ถนน ปลาโหลน้อย บ้านงิ้ว  ในที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 16:18:51
461 มอบเบี้ยยังชีพผู้อายุ ประจำเดือนมีนาคม 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 1 มีนาคม 2560 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,657 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 988 คน เป็นเงิน 592,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 477 คน เป็นเงิน 333,900 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 178 คน เป็นเงิน 142,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 14 คน เป็นเงิน 14,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,083,100 บาท

01/03/2560 16:05:58
462 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการสาธารณสุขและปศุสัตว์เคลื่อนที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ออกให้บริการสาธารณสุขและปศุสัตว์เคลื่อนที่ บ้านไฮ่ โนนอุดม ในวันที่ 1 มีนาคม 2560

01/03/2560 15:28:29
463 สร้างบ้านภูไท (งานภูไทโลก ครั้งที่ 8)

เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินการสร้างบ้านภูไท จำนวน 2 หลัง

01/03/2560 15:20:58
464 กิจกรรมหน้าเสาธงและการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8)

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ได้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้แต่งกายด้วยชุดภูไทเป็นประจำทุกวันศุกร์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท (วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 8) ซึ่งจะจัดในวันที่ 4-6 เมษายน 2560

01/03/2560 11:30:29
465 กิจกรรมหน้าเสาธง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธง โดยร่วมกัน ร้องเพลงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวัน

01/12/2559 11:42:19
466 รวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ โดยร่วมกันเข้าแถวยืนตรงกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

22/11/2559 15:43:52
467 มอบผ้าห่ม

เทศบาลตำบลปลาโหล ไดัมอบผ้าห่ม จาก ไทยเบรฟฯ ในวันที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลปลาโหล บ้านละ 14 ผืน  ท่าน นายอำเเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา ประธานในการมอบผ้าห่ม

22/11/2559 15:14:27
468 วันปิยะมหาราช 2559

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

23/10/2559 12:16:26
469 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ หมูที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/10/2559 15:28:30
470 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ หมูที่ 3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

20/10/2559 15:28:11
471 พระเสด็ผู้สู่สวรรคาลัย

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปลาโหล

14/10/2559 11:58:59
472 มอบเบี้ยยังชีพผู้อายุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,616 คน แบ่งเป็น
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 949 คน เป็นเงิน 569,400 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 446 คน เป็นเงิน 312,200 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 163 คน เป็นเงิน 130,400 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 13 คน เป็นเงิน 13,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,025,000 บาท

17/08/2559 16:10:34
473 วันจักรี 2559

นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

02/05/2559 11:09:31
474 โครงการแก้มลิง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้มลิง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

02/05/2559 10:59:50
475 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ทำการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้มารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,594 คน แบ่งเป็น 
ผู้มีอายุช่วง 60-69 ปี จำนวน 953 คน เป็นเงิน 571,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 70-79 ปี จำนวน 454 คน เป็นเงิน 317,800 บาท
ผู้มีอายุช่วง 80-89 ปี จำนวน 170 คน เป็นเงิน 136,000 บาท
ผู้มีอายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 17 คน เป็นเงิน 17,000 บาท
รวมเป็นเงินที่มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 1,042,600 บาท

03/02/2559 11:21:37
476 ประชุมกับคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้ง 16 หมู่บ้าน

วันที่ 28  ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 น. ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ร่วมประชุมกับคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล ทั้ง 16 หมู่บ้าน เกี่ยวกับการดำเนินการธนาคารขยะตำบลปลาโหล. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

 

29/12/2558 10:36:16
477 วันปิยมหาราช

นายกเทศบาลตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกภา พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลโหล ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ

04/11/2558 14:33:53
478 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ประจำปี 2558 กิจกรรม "เยาวชน...สีขาว...ปลอดยาเสพติด" ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่่ผ่านมา

22/10/2558 14:06:44
479 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลพบประชาชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลพบประชาชน ในวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ ผ่านมา ณ บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 14

22/10/2558 13:50:43