อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

29/12/2563 15:45:42
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว

กองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ในระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี และครอบครัวในพื้นที่บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ

23/12/2563 16:09:14
3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล)
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล) โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ได้มีดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ตั้งแต่เริ่มโครงการ ถึง สิ้นสุดโครงการ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
10/11/2563 15:43:52
4 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำบ้านปลาโหล

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ หนองน้ำบ้านปลาโหล

02/11/2563 15:49:50
5 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร

วันที่ 25 กันยายน 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2563 ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2563 ณ ลานแสดงสินค้า OTOP หาดสวนหิน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่าง ๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน

21/10/2563 13:51:47
6 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม การใช้ระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลปลาโหล และอบรมการใช้โปรแกรม KineMaster ผลิตสื่อดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์บน Youtube ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ ระบบสารสนเทศเทศบาลตำบลปลาโหล ได้แก่ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ และระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสร้างช่องสถานียูทูบ (Youtube Channel) ได้ และเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถตัดต่อวีดีอย่างง่ายด้วยโปรแกรม KineMaster และอัพโหลดขึ้นบน Youtue ได้  ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบล และพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นางถาวร อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/09/2563 15:22:15
7 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมูที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

16/09/2563 16:44:28
8 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 6 เดือนสิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

16/09/2563 16:31:26
9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 5 เดือนสิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมูที่ 6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติ...

ดูเพิ่มเติม
16/09/2563 16:13:24
10 โครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการช่วยลดการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้าน บ้านพังฮอ หมูที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโรคเอดส์ให้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง และเพื่อลดและป้องกันหญิงตั้งครรถ์ติดเชื้อเอดส์แพร่เชื้อสู่ลูกในครรภ์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนรู้แนวทางปฏิบัติและแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์

16/09/2563 15:50:15
11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอาชีพจักสานจากเศษผ้า) ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคาบ้านโคกศาลา

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอาชีพจักสานจากเศษผ้า) ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคาบ้านโคกศาลา และได้จัดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมี นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

16/09/2563 15:35:37
12 โครงการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด รุ่นที่ 3-5

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับสมาคมตาบอดจังหวัดสกลนคร และศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอด รุ่นที่ 3-5 ระหว่างวันที่ 21 กรกฏาคม 2563 - 9 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน และได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

16/09/2563 15:30:24
13 โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลื้ยงดูเด็ก

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลื้ยงดูเด็ก หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

31/07/2563 15:55:39
14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากไม้ไผ่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ โดยจัดขึ้นตามนโยบายของเทศบาลตำบลปลาโหล ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

25/07/2563 13:35:00
15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสินค้า OTOP ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแปรรูปปลา บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2563

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสินค้า OTOP ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มแปรรูปปลา บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ในระหว่างวันที่ 22-24 กรกฏาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีมีการพัฒนาฝีมือ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ในการนีัวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

25/07/2563 13:32:25
16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหลเกิดความปรองดองและสมานฉันท์มีความรัก สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามนโนบายของรัฐบาล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

25/07/2563 12:58:10
17 โครงการอบรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อมเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ วันราษฎรนิยมบ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบปลาโหล เป็นประธานในพิธี แลนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

03/07/2563 14:46:35
18 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ ณ หนองสาธารณะบ้านปลาโหล ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานเปิดงาน และมีหัวหน้าส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาที่มาร่วมปลูกป่า

03/07/2563 14:41:12
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

วันที่ 4 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 สายบ้านนายแสง พรหมอุดม - บ้านนางไหม ละศรีจันทร์ ถนนคศล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 สายข้างบ้านนายประพาส เหมะธุลิน ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 5 % แล้ว

08/04/2563 16:27:03
20 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นและตรวจการดำเนินงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล สายข้างบ้านนายประพาส ฮามวงศ์ – หน้าบ้านนายอุดม ก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 0.50 เมตร มีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้าง 35 % แล้ว

08/04/2563 16:25:49
21 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมูที่ 12

วันที่ 6 เมษายน 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมูที่ 12 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณดำเนินงาน 200,000 บาท และได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงาน 90% ของงานทั้งหมดแล้ว

08/04/2563 16:24:32
22 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะ และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 3, 4 - 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาขยะและส่งเสริมการสร้างรายได้จากขยะให้ประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของบุคลากรด้านการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนำมาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งยังสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำชุมชน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความเข้าใจในการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายในองค์กรกลายเป็นความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ร่วมกันแบบบูรณาการ
5. สร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

27/03/2563 16:03:10
23 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ดฟาง)

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (โครงการฝึกอบรมการปลูกเห็ดฟาง) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม คือ ประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านพังฮอ จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองท่ม จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

27/03/2563 15:58:21
24 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ณ บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

07/02/2563 16:44:04
25 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในวันที่ 11 มกราคม 2563 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก เทศบาลตำบลปลาโหลได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ” ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ ภาคเอกชน และทุกส่วนราชการในพื้นที่ตำบลปลาโหล กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิเป็นประธานในพิธี และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นผู้กล่าวรายงาน

13/01/2563 16:11:57
26 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจร และเพื่อเป็นการบริการ และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

13/01/2563 16:09:10
27 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม

วันที่่ 24 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8-อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการดำเนินงานปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย กม.8 - อ่างเก็บน้ำข้ามป้อม มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 60 % แล้ว

27/12/2562 11:23:24
28 วันที่่ 11 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยกุดค้า​ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่่ 11 ธันวาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินโครงการขุดลอกห้วยกุดค้า​ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อตรวจสองความก้าวหน้าของโครงการ โดยโครงการขุดลอกห้วยกุดค้า​มีความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 5 % แล้ว

11/12/2562 16:06:03
29 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สูงอายุในตำบลปลาโหลสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร เป็นประธานในพิธี และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/11/2562 14:42:29
30 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (เรียนรู้นอกสถานที่) ปีการศึกษา 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน&ท้องฟ้าจำลอง , ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาของเด็กนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

17/10/2562 15:22:30
31 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในวันที่ 18 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

18/09/2562 14:00:02
32 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11

วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การดำเนินโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้ความสำคัญกับประชาชนด้านการให้บริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พร้อมประสานหน่วยงานราชการอำเภอมาออกให้บริการด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชานในเขตการให้บริการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด มีการจัดกิจกรรมซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้บูรณาการ จัดกิจกรรม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การรณรงค์การคัดแยกขยะ และโรคพิษสุนัขบ้า ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2562 13:57:56
33 ในวันที่ 16 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14

ในวันที่ 16 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโนนอุดม หมู่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

18/09/2562 13:56:25
34 วันที่ 15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม โดยมีการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาศูนย์ อปพร. ภารกิจและอุดมการณ์ของ อปพร. และสรุป/มอบหมายภารกิจ

18/09/2562 13:51:44
35 วันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการฝึกการจัดการภัยจากอุบัติภัยทางถนนและอำนวยการความปลอดภัยทางถนน การช่วยเหลือคนจมน้ำ ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ และการกู้ภัย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

18/09/2562 13:49:32
36 โครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

วันที่ 13-15 กันยายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการฝึกทบทวนอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 กลุ่มเป้าหมายที่ฝึกอบรมในครั้งนี้มี สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 คน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล 5 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดฝึกทบทวนให้แก่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปลาโหล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ และสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2562 13:47:26
37 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน

วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่ประชาชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักการเมืองท้องถิ่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบการปกครองของเทศ ระบบการบริหารราชการแผ่นดินและบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2562 11:21:24
38 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วยหมู่ 15

ในวันที่ 5 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วยหมู่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

06/09/2562 16:31:26
39 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2

ในวันที่ 3 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ บ้านงิ้ว หมู่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเองและทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตของตนเองและครอบครัว นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นขุมชนแห่งสุขภาวะที่ดี

06/09/2562 16:29:37
40 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 4 กันยายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 16:26:28
41 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

06/09/2562 16:23:31
42 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) เป็นวันที่สาม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) เป็นวันที่สาม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ประชาชนที่เข้าฝึกอบรมสามารถทอเสื่อได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้

06/09/2562 16:21:57
43 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านปลาโหลน้อย หมุ่ที่ 10

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านปลาโหลน้อย หมุ่ที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 15:20:09
44 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านนาบ่อ หมุ่ที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 15:12:01
45 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาโหลร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และมีทักษะจินตคณิต และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และเพื่อให้เด็กที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามวัยและพัฒนาการเต็มความสามารถ

06/09/2562 14:58:27
46 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาโหลร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดเพื่อให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และมีทักษะจินตคณิต และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และเพื่อให้เด็กที่

06/09/2562 14:50:17
47 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลปลาโหลร่วมกับกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ โดยมีวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดเพื่อให้ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตามแนวนโยบาย 3 ก (กิน กระตุ้น กระตุก) และมีทักษะจินตคณิต และเพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และเพื่อให้เด็กที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามวัยและพัฒนาการเต็มความสามารถ

06/09/2562 14:47:52
48 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

06/09/2562 14:42:24
49 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทอเสื่อ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

06/09/2562 14:32:49
50 “กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 มีการอบรมการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อการถนอมอาหาร

ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมฝึกอาชีพพัฒนาภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ จังหวัดสกลนคร ปี 2562 มีการอบรมการแปรรูปอาหารจากปลาเพื่อการถนอมอาหาร ณ ศพอส.ปลาโหล และศูนย์ฝึกอาชีพ

19/08/2562 11:41:09
51 โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18-19 สิงหาคม 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึงในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียนมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ลดขยะและแหล่งสะสมเชื้อโรค และเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีพฤติกรรมอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขาภิบาล ณ บ้านโค้งป่ากล้วย บ้านดงเชียงเครือ บ้านไฮ่ บ้านโนนอุดม

19/08/2562 11:24:02
52 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านพังฮอ บ้านงิ้ว บ้านปลาโหล

ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโดดีนของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านพังฮอ บ้านงิ้ว บ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในทุกครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเด็กแรกเกิด - 7 ปี ลดความเสี่ยงในการขาดสารไอโอดีน และมีพัฒนาการทางสมองที่ดี ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้เรื่องกาควบคุมและการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

19/08/2562 10:23:29
53 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลปลาโหลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรตามมติคณะรัฐมนตรี
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงา

15/08/2562 14:33:59
54 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และตรวจสอบได้
2.3 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
2.4 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลตำบลปลาโหลในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรตามมติคณะรัฐมนตรี
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 40 คน
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรร ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงา

15/08/2562 14:33:54
55 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม“การใช้ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจแบบดิจิทัล และการหารายได้บน Youtube” ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชนเทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรม“การใช้ Social Media สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการทำธุรกิจแบบดิจิทัล และการหารายได้บน Youtube” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ Social Media สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อหารายได้ให้ตนเองได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน ๓๒ คน นั้น ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

02/08/2562 13:48:55
56 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลและสภาเด็กและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งภรรค์ในวัยรุ่น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์์

25/07/2562 13:30:14
57 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชน นักเรียนในเขตบริการของเทศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

12/07/2562 16:36:05
58 โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ตามหลักสุขาภิบาลอาหารจากร้านอาหาร ร้านขายของชำ โดยมีประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ร้านค้า ร้านชำอาสาสม้ครสาธารณสุขชุมชน สมาชิกธนาคารขยะตำบลปลาโหล สมาชิกอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 380 ในพื้นที่ตำบลปลาโหล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธี และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/07/2562 15:57:20
59 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน “วางแผนดี ชีวีมีคุณค่า”)

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน “วางแผนดี ชีวีมีคุณค่า”) ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่และกิจกรรมที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

11/07/2562 15:51:09
60 โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดรามวิทยาลัย บ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้รับความรู้ในการหล่อเทียนพรรษา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

26/06/2562 11:50:46
61 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขามป้อม บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขามป้อม บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศให้คงอยู่อย่างยิ่ง และน้อมนำหลักการทรงงานด้านการอนุรักษ์ป่ามาปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลที่เป็นรูปธรรมโดยการปลูกต้นไม้และสร้างพื้นที่ป่า

26/06/2562 11:37:44
62 โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี พ.ศ. 2562 กิจกรรม อบรม/ประชุมประชาคมระดับตำบลทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

25/06/2562 15:42:14
63 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “กิจกรรมอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16, 21-25 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคคลากรของเทศบาลตำบลปลาโหลให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุดของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล / โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี /โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จันทบุรี เพื่อศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนเรียนรู้การปลูกผลไม้อินทรีย์ปลอดสารพิษในแบบฉบับเกษตรพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/ศึกษาชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพมาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 5 /ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญ/ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลสนามไชย /ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริตำบลตาชัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง/เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมโบราณสถาน ณ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง

29/05/2562 14:41:46
64 โครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในวันวิสาขบูชาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนังานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชน เยาวชน ชาวตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวิชาขบูชา ณ วัด พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 50 คน

29/05/2562 14:39:18
65 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตับ หมู่ที่ 7

วันที่ 24 เมษายน 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตับ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การดำเนินโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นให้ความสำคัญกับประชาชนด้านการให้บริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการ ต่อประชาชนที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล พร้อมประสานหน่วยงานราชการอำเภอมาออกให้บริการด้วย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชานในเขตการให้บริการ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และพร้อมนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล และได้กำหนดให้เทศบาล มีการจัดกิจกรรมซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้บูรณาการ จัดกิจกรรม จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ การรณรงค์การคัดแยกขยะ และโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อจัดหน่วยงานของเทศบาลออกให้บริการประชาชนในเขตบริการ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และประสานส่วนราชการอำเภอมาร่วมให้บริการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค และเป็นธรรม
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและการดำเนินงานปีงบประมาณปัจจุบัน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำท้องที่ กับท้องถิ่น ร่วมถึงส่วนราชการอำเภอ ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
4. เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำท้องที่ และหน่วยงานราชการได้ทราบถึงวันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็นวันเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

24/04/2562 16:52:58
66 ครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 19 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอยางเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ในการนี้ นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/04/2562 16:04:19
67 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 และเพื่อเป็นการบริการและการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ตั้งจุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/อปพร. และดำเนินการรณรงค์ขับขับขี่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ตักเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แจกใบปลิวการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

18/04/2562 10:28:08
68 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 เมษายน 2562 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

10/04/2562 15:34:51
69 ครงการจัดงานวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดงานวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ในระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหสักข์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวภูไทให้คงอยู่สืบไป ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
วันที่ 4 เมษายน 2562
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- การประกวดส้มตำลีลา
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
วันที่ 5 เมษายน 2562
-จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยการกุศล
- รำวงย้อนยุค
วันที่ 6 เมษายน 2562
- พิธีเปิดงาน “วันภูไทรำลึก” และสักการะเจ้าปู่มเหสักข์
- จัดแสดงนิทรรศการผลงานกิ่งกาดชาดอำเภอวาริชภูมิ
- ออกร้านมัจฉากาชาด
- จำหน่ายสินค้า OTOP
- กิจกรรมรำถวายเจ้าปู่มเหสักข์
- ร่วมสังสรรค์กิจกรรม “พาแลง”

10/04/2562 15:31:38
70 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้พื้นที่ตำบลปลาโหลเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

03/04/2562 15:12:31
71 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

01/04/2562 10:37:44
72 โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562

กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล และในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีการพัฒนาด้านสุขภาพ พลานามัย โดยใช้กิจกรรมการฝึกเทคนิคการเล่นกีฬาฟุตบอล

27/03/2562 15:13:24
73 โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร ให้กับเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลตำบลปลาโหลประจำปีการศึกษา 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์สำคัญที่่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้ผู้เรียนมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จของตนเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และให้เด็กมีความมุนานะพยายามจะได้เป็นพลังต่อไปในอนาคต

14/03/2562 15:05:36
74 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

14/03/2562 14:53:14
75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน​ บ้านพรสวรรค์​ หมู่ที่​ 13

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล กำลังดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน​ บ้านพรสวรรค์​ หมู่ที่​ 13 โดยมีความก้าวหน้าโครงการ​ 50% แล้ว

14/03/2562 14:51:54
76 โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

05/03/2562 14:42:25
77 โครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน

ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน โดยได้มีการส่งมอบถังขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ให้ผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้านตามโครงการคัดแยกขยะ ลดพลาสติกโฟม ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:41:02
78 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล กิจกรรมปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:38:06
79 โครงการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการทบทวนแผนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และจ่าเอกประสิทธิ์ โอพาตะวงค์ เจ้าพน้กงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

05/03/2562 14:34:30
80 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพในชุมชน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพในชุมชน

05/03/2562 14:33:16
81 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น(โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ในวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

05/03/2562 14:18:55
82 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเพื่อให้เด็กให้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

05/03/2562 14:16:23
83 โครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 และเก็บขยะถุงพลาสติก 2 ข้างทางถนนในเขตตำบลปลาโหล

05/03/2562 14:13:32
84 จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ กองทุนสวัสดิการชุมชน ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานกองทุน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

15/02/2562 15:12:57
85 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สาม)

วันที่ 30 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สาม) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปลาโหลน้อย ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ

31/01/2562 11:24:23
86 วันที่ 29 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สอง)

วันที่ 29 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) (จัดอบรมเป็นวันที่สอง)

29/01/2562 11:51:31
87 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 29 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

29/01/2562 11:50:36
88 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

วันที่ 28 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพจักสาน (สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน และผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด กันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้
กลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน และผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล จำนวน 20 คน และหมู่ที่ 10 บ้านปลาโหลน้อย จำนวน 20 คน รวมจำนวน 40 คน จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพระยะสั้น จำนวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านปลาโหลน้อย
ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

29/01/2562 11:40:48
89 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 23 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

23/01/2562 16:14:29
90 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล

วันที่ 20 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และมีความก้าวโครงการ 50 % แล้ว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:11:21
91 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และโครงการมีความก้าวหน้า 50%

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และโครงการมีความก้าวหน้า 50% โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:08:32
92 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล

วันที่ 19 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 - บ้านปลาโหลน้อย ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท

23/01/2562 16:07:19
93 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

วันที่ 18 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 16:06:22
94 เทศบาลตำบลปลาโหล. ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2662 ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน (วันที่ 2)

วันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล. ดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2662 ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน (วันที่ 2) ร่วมกับ คณะวิทยากรอำเภอวาริชภูมิ และฝ่ายปกครอง บริเวณบ้านไฮ่ หมู่ที่ 5. ตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วม 145 คน

23/01/2562 16:04:36
95 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรม "ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 กิจกรรม "ยุทธการทุบหม้อข้าวเข้าตี คืนชุมชนดีให้แผ่นดิน" ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

23/01/2562 16:00:23
96 วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 การจัดโครงการในครังนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง
2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง
3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้
ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/01/2562 15:56:46
97 วันที่ 14 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 233,000 บาท

วันที่ 14 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 233,000 บาท

23/01/2562 15:55:43
98 ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7

วันที่ 10 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

23/01/2562 15:53:42
99 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม

วันที่ 9 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สาม โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

09/01/2562 16:37:11
100 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล

วันที่ 9 มกราคม 2562 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านผักตบ หมู่ที่ 7 ตำบลปลาโหล เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีงบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

09/01/2562 16:29:23
101 วันที่ 8 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

วันที่ 8 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 เป็นวันที่สอง โดยมีการจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

09/01/2562 16:26:30
102 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล

วันที่ 7 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (อบรมช่างเฟอร์นิเจอไม้ไผ่) ประจำปี 2562 ณ วัดโนนฤาษี หมู่ที่ 5 บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

09/01/2562 16:21:57
103 โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 90 % แล้ว

28/12/2561 15:41:44
104 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม พร้อมร่วมทำกิจกรรม 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการอบรมชุมชนปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม พร้อมร่วมทำกิจกรรม 1 อปท 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม มีส่วนร่วมและเป็นตัวอย่างการทำกิจกรรมการลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในเขตตำบลปลาโหล
2. เพื่อให้ตลาด ร้านค้า ในหมู่บ้านพังฮอ บ้านหนองท่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลอดถุงพลาสติก ปลอดโฟม
3. เพื่อให้เทศบาลตำบลปลาโหลและภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาชนเกิดความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน

28/12/2561 15:40:25
105 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 50 % แล้ว

24/12/2561 15:43:54
106 โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 273,000 บาท

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 273,000 บาท โดยมีความก้าวหน้าโครงการ 90 % แล้ว

24/12/2561 15:37:12
107 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล โดยมีงบประมาณ ก่อสร้าง จำนวน 140,000 บาท

17/12/2561 15:04:09
108 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สุงอายุ (กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สุงอายุ 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้สูงอายุ 3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ในการนี้ นายวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

14/11/2561 16:33:51
109 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561

ในวันที่ 13-14 กันยายน 2561 กองการศึกษาเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ O NET ประจำปี 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในทุกกลุ่มสาระการเรียน
2. เพื่อยกระดับผลการประเมิน N T ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3
3. เพื่อยกระดับผลการประเมิน O NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 10:30:30
110 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2) โดยได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจผู้เข้าร่วมโครงการ การดำเนินการตามโครงการฯ โดยเทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับหน่วยงานราชการออกให้บริการดังนี้
- สำนักปลัด ให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ทะเบียนราษฎร์ และการจัดทำแผน
- กองคลัง ให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย
- กองช่าง ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง แบบแปรนงานก่อสร้างต่างๆ
- กองสวัสดิการสังคม ให้บริการให้คำปรึกษาด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- กองการศึกษา ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจและรักษาโรคเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ
- ปศุสัตว์อำเภอ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว บริการทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาและรักษาโรงเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับสัตว์เลี้ยง
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอวาริชภูมิ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา
- สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
- เกษตรอำเภอวาริชภูมิ ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดกับผลผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านต่างๆ ของเทศบาล ส่วนราชการอำเภอ ได้อย่างทั่วถึงสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนปัญหาความเดือดร้อน และแนวทางการแก้ไขของประชาชนได้ ตรงตามความต้องการระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้นำหมู่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน
3. เพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาล หน่วยงานราชการอำเภอ และสร้างความเข้าใจในกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่
ในการนี้ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

18/09/2561 09:31:15
111 วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 รรม ประจำปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 ณ วัดศรีวรารมณ์ บ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการของเท่ศบาลตำบลปลาโหลมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนา
2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ประชาชนและนักเรียนในเขตบริการ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของ ชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

10/09/2561 16:19:13
112 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัด โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม "โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี " บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ผู้มาร่วมกิจกรรมส่งอุจจาระตรวจคัดกรอง จำนวน 50 ราย พร้อมอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อตรวจและบำบัดผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ
2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ เจตคติที่ดี การปฏิบัติที่ถูกต้องในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ

07/09/2561 16:15:55
113 วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม

วันที่ 7 กันยายน 2561 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็ง บ้านโนนอุดม ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 68 คน โดยมัวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงมะเร็งเต้านมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. สตรีอายุ 30-60 และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้และทักษะในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80
3. สตรีที่ตรวจพบก้อนผิดปกติที่เต้านมได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

07/09/2561 16:14:52
114 วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

วันที่ 6 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กให้ปลอดภัย ปลอดโรค
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

06/09/2561 15:00:10
115 วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

วันที่ 5 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี
3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กให้ปลอดภัย ปลอดโรค
4. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่ดีขึ้น
ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

06/09/2561 14:58:38
116 โครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี

นที่ 31 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา IQ และ EQ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงคำโพธิ์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ท่านรองวิชัย ศรีโคตร ประธานเปิดการอบรม

31/08/2561 11:58:37
117 โครงการส่งเสริมศักยภาพควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพควบคุมและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

31/08/2561 11:56:50
118 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2561 ณ ศาลาประชาคม บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

31/08/2561 11:52:42
119 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน-วิ่ง-ปั่น "กิจกรรม ปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร/ กิจกรรมวิ่ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร " ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

27/08/2561 10:17:55
120 พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย)

วันที่ 14 กรกฏาคม 2561 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้พิธีเปิดจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมอาชีพตัดผมชาย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้ที่สนใจ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป และเพื่อใ้ห้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดร่วมกันทำและพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ โดยจะจัดการฝึกอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

14/08/2561 14:25:44
121 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเป็นการเทิดทูนและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
2. เพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
3. เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ ได้แสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
4. เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้สำนักในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในฐานะของแม่ในการอบรมสั่งสอนลูก
5. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของคนไทย

09/08/2561 16:21:04
122 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2561 ในการนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้ตั้งจุดตรวจรองเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/อปพร. และดำเนินการรณรงค์ขับขับขี่ปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความปลอดภัย ตักเตือนผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย แจกใบปลิวรณรงค์บริเวณจุดตรวจ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครด้วย

17/04/2561 10:39:21
123 วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

วันที่ 10 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับผู้สูงอายุ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล ในการนายบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/04/2561 16:03:08
124 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

วันที่ 4 เมษายน 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยมีเป้าหมาย คือคนพิการ ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุเซินกา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ครัวเรือน รายนางสมพิศ คนเพียร บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยของคนพิการให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย
2. เพื่อป้องกันและลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของคนพิการ
3. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ

11/04/2561 11:22:47
125 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 - 1 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสามัคคี และมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา 3. เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมาย เป็นประชาชน เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการการแข่งขันดังนี้ 1 ประเภทกีฬาหลัก ได้แก่ - กีฬาฟุตบอบลชาย - กีฬาวอลเลย์บอลหญิง - กีฬาเชปักตะกร้อชาย - กีฬาเปตอง (ชายคู่ - หญิงคู่) 2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน - วิ่งสามัคคีสามขา - กินวิบาก - พายเรือบก ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 1 เมษายน 2561

02/04/2561 11:10:32
126 วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักปลัด เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ หมู่ที่ 1 ในการนี้นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

30/03/2561 15:41:09
127 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 70% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยานาง หมูู่ที่ 3 ตำบลปลาโหล โดยโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าของโครงการฯ 70% แล้ว

30/03/2561 15:25:49
128 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

27/03/2561 16:36:30
129 ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านไฮ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลาโหล มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 40% แล้ว

27/03/2561 16:35:27
130 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

27/03/2561 16:29:26
131 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่ห้า ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

27/03/2561 16:27:22
132 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สาม ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สาม ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

14/03/2561 13:45:29
133 ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) ภาคปฏิบัติเป็นวันที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

13/03/2561 15:14:14
134 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่) โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

13/03/2561 09:59:42
135 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) ภาคปฏิบัติเป็นที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) ภาคปฏิบัติเป็นที่สอง ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

08/03/2561 16:16:20
136 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6

ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมช่างไม้เฟอร์นิเจอร์) เทศบาลตำบลปลาโหล โดยได้จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ หมู่ที่ 6 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวตอไป ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ

08/03/2561 16:06:21
137 วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการสาธารสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกศาลา หมู่ที่ 8

08/03/2561 16:03:14
138 ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 35%

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 35% แล้ว

02/03/2561 15:16:50
139 ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13-บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

วันที่ 1 มีนาคม 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13-บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้างถนนดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 80% แล้ว

02/03/2561 15:14:23
140 โครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ)

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับบ้านพักเด็กครอบครัวจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการเด็กและเยาวชนไทยใส่ใจวินัยจราจร (ภาคปฏิบัติ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาพังโคน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนอีกทั้งเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน

02/03/2561 15:12:59
141 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองคลัง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินของกองในหน่วยงานเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ นางสาวรัตน์ธุวรรณ นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และนาง นางรักคณา อินธิดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ศููนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

27/02/2561 16:09:26
142 จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16

23/02/2561 11:34:09
143 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 21 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการทำไม้กวาด) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคมบ้านผักตบ หมู่ที่ 16 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน

23/02/2561 11:22:31
144 ก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมูที่ 13 ตำบลปลาโหล

23/02/2561 11:14:50
145 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ 10

23/02/2561 11:13:27
146 ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล

23/02/2561 11:12:27
147 รก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล

ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8 ตำบลปลาโหล ซึ่งกำลังนี้ดำเนินการตอกเสาเข็มระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกศาลา หมูที่ 8

23/02/2561 11:10:56
148 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล

16/02/2561 10:35:27
149 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองท่ม หมู่ที่ 12 ตำบลปลาโหล ซึ่งการปรับปรุงถนนดินลุกรัง ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 50% แล้ว

16/02/2561 10:33:56
150 ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาโหล หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล ซึ่งการก่อสร้่างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูป ดังกล่าว มีความก้าวหน้าของโครงการฯ 25% แล้ว

16/02/2561 10:28:17
151 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2

ในวันที่ 31 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านปลอดขยะอย่างยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน สมาชิกธนาคารขยะ ในการทำกิจกรรมการลดขยะและกำจัดขยะเหลือใช้ก่อนนำไปกำจัดปลายทางได้อย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้หมู่บ้านงิ้วเป็นหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบในการ ลด ละ เลิก สร้างขยะในชุมชน 3. เพื่อให้มีครัวเรือนปลอดขยะในหมู่บ้านงิ้วและมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนและครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน

31/01/2561 16:25:43
152 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทอสื่อ) ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมทอสื่อ) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาประชาคมบ้านปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน แลูะผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายปรีดา เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/01/2561 16:24:05
153 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 3 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่พันธ์ให้แก่ประชาชน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายละยอม ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/01/2561 16:22:21
154 นวันที่ 22 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่)

ในวันที่ 22 มกราคม 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ฝึกอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 โดยมีวัถตุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการเลี้ยงไก่พันธ์ให้แก่ประชาชน 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกรับการฝึกอบรมมีความรู้สามารถเผยแพร่ให้กับผู้สนใจต่อไปได้ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/01/2561 16:38:55
155 เทศบาลตำบลปลาโหลและคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต

ในวันที่ 17 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลปลาโหลและคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ร่วมมอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิต ให้กับญาติของผู้เสียชีวิต รายนางสมจิต นาเชียงใต้ จำนวน 9,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 7 บ้านผักตบ เวลา 11.00 น.

22/01/2561 16:29:32
156 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง 2. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง และ 3. เพื่อให้เด็กมีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้ ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

22/01/2561 16:24:38
157 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ )

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลปลาโหล จังหวัดสกลนคร ( โรงเรียนผู้สูงอายุ ) โดยมีวึตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

07/12/2560 15:24:07
158 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน

วันที่ 18 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2560 ณ มัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้

21/09/2560 16:19:40
159 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560

วันที่ 12 กันยายน 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กให้มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตไปตามวัย และวุฒิภาวะ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้เด็กได้ประพฤติดี คิดดี ทำดี มีจิตใจที่ดีงาม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีนักกีฬาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ จำนวน 114 คน เข้าร่วมทำการแข่งขัน 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ 1. วิ่งกระต่ายขาเดียว 2. วิ่งผลัดสวมห่วง 3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า (ของจำนวน 3 ชิ้น) 4. เตะฟุตบอลเข้าประตู 5. ตักน้ำใส่ขวด 6. ลิงอุ้มแตง 7. เก้าอี้ดนตรี ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

12/09/2560 15:23:49
160 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล

วันที่ 8 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:12:24
161 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ

วันที่ 7 กันยายน กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก และส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ในการนี้ท่านคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 16:10:37
162 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560

ในระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชน ปี งบประมาณ 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนปารวรรณศึกษา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในตำบลปลาโหลไม่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

11/09/2560 16:02:46
163 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 “กิจกรรม การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อสร้างความปรองดองในชุมชน” ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพือส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสม้ครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภาเพื่อลดความขัดแย้งหรือความเห็นต่างทางการเมือง ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

11/09/2560 15:59:11
164 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อายุ

วันที่ 6 กันยายน 2560 กองสวัสดิการเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้อายุ โดยบ้านของนายเป พาเสน่ห์ บ้านผักตบ ม.16 ได้รับการคัดเลือกให้ทำการซ่อมบ้านและปรับสภาพแวดล้อม ให้เข้าอยู่อาศัยได้อย่างสะดวก

11/09/2560 15:35:45
165 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านดงคำโพธิ์ เพื่อบริการประชาชนในกรณีไม่สามารถขอรับบริการของเทศบาลได้ และทราบถึงปัญหาต่างๆของประชาชน และเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการเร่งด่วนของทางราชการเพื่อตอบสนองนโยบายทางราชการที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับหน่วยงานของอำเภอภูมิ อาทิเช่น สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ ในการช่วยเหลือบริการประชาชน  ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

31/08/2560 15:33:36
166 โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะที่ใช้ในการการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกวิธีและทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่กับชุมชนและครอบครัวอย่างมีความสุข

25/08/2560 11:05:39
167 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ณ เทศบาลตำบลปลาโหล หมู่ 4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งมีกิจกรรมการปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร /การวิ่ง 3 กิโลเมตร / และการวิ่ง 5 กิโลเมตร

19/08/2560 14:01:07
168 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ในการนี้ นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ และ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติแนวความคิดและจิตสำนึกแก่นักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17/08/2560 11:34:53
169 ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กองช่าง เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายณรงค์ศักดิ์  มหาราต ผู้อำนวยการกองช่าง และนายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจงานการก่อสร้างถนนคสล. บ้านผักตบ หมู่ 16 และ บ้านไฮ่ ม.5  ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

15/08/2560 16:20:35
170 ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายมงคล สาขามุละ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ได้ตรวจการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านผักตบ-บ้านหนองลาด ความก้าวหน้าโครงการ 80% ของโครงการแล้ว

08/08/2560 16:31:03
171 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  "กิจกรรมอบรมเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

26/07/2560 16:19:42
172 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน"

ในวันที่ 20-21 กรกฏาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและบทบาทพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "ส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กและเยาวชน" ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9 และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกินพอเเพียว 3 ห่วง เงื่อนไข ซึ่งจะเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตให้สังคมไทยเกิดความสงบสุข นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน

24/07/2560 10:57:42
173 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการวัยรุ่น วัยใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น ณ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรผู้มีความสามารถ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาโหล นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จากโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จำนวน 50 คน

18/07/2560 14:32:53
174 มอบเทียนพรรษา วัดป่าดงเชียงเครือ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำ 2560 วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ วัดป่าดงเชียงเครือ หมู่ที่ 9 บ้านดงเชียงเครือ

07/07/2560 15:49:08
175 โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้โครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจได้รับความรู้ในการหล่อเทียนพรรษา
          2. เพื่อเป็นการสืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ให้คงอยู่สืบไป
          3. เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
           ในการนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน
          ผู้เข้าอบรมในครั้งได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน

04/07/2560 15:52:46
176 โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีในโรงเรียน

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะต้นทางและกำจัดขยะอย่างถูกวิธีในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน นักเรียนและประชาชนทั่วไปในการคัดแยกขยะต้นทางได้อยางถูกวิธี และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลปลาโหลมีการคัดแยกขยะตันทางสามารถลดปริมาณขยะเข้าสู่ระบบกำจัดได้ กลุ่มเป้าหมายของการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ผู้นำชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุข / สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล/สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 120 คน ในการนี้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล นายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

29/06/2560 15:35:50
177 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ (การทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงความอาลัยตลอดจนความจงรักภักดีอันเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2) เพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3) เพื่อสร้างพลังในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีจิตอาสา มีความรู้ และ มีความสามารถ ในการทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 80 คน

29/06/2560 15:30:09
178 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 16 หมู่บ้าน

26/06/2560 15:38:05
179 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2560 "โครงการตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระบรมโกศ" ระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560

07/06/2560 14:37:49
180 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยของท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560 ในการนี้ นายสมควร สารพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักการดำเนินชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

31/05/2560 16:03:28
181 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย เสด็จสู่สวรรคาลัยของท้องถิ่นไทยน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2560 ในการนี้ นางรุ่งจิตร อรรถสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ได้มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

30/05/2560 15:25:44
182 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำเปลจากเศษผ้า)

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น (ทำเปลจากเศษผ้า) ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านวิชัย ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้ประธานในการเปิดโครงการ และนางกาญจนา กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงานการเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวต่อไป

16/05/2560 13:54:15
183 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมโครงการวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

11/05/2560 10:25:06
184 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย กองการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านนายกคำเขื่อง ร่มเกษา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

02/05/2560 11:12:02
185 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2560

เทศบาลำตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2560 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลปลาโหล โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา เป็นประธานเปิดงาน และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง

12/04/2560 15:41:39
186 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษาได้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2560 โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนา เป็นประธานเปิดงาน และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชน เยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยมีกีฬาที่ทำการแข่งขันดังนี้
1 ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง (ชายคู่ – หญิงคู่)
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 วิ่งสามัคคีสามขา
2.2 วิ่งกระสอบ
2.3 พายเรือบก

13/03/2560 10:15:20
187 โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (LA21)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ จัดโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (LA21) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาบ่อ ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยท่านนายอำเภอบรรลือ สัมฤทธิ์จิตนาเป็นประธานเปิดงานที่บ้านนาบ่อ และท่านนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

07/03/2560 13:45:56
188 โครงการบริการสืบค้นความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ประจำปี 2560 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการบริการสืบค้นความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน ประจำปี 2560 (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education และการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถในการใช้ Google Apps for Education และเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการนี้ท่านศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม และท่านสุรพัฒน์ พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

01/03/2560 11:20:56
189 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหลได้เข้ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวาริชวิทยา อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรของหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ

01/03/2560 11:17:34
190 โครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัด ได้จัดโครงการเทศบาลตําบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ศาลาประชาคมบ้านนาบ่อ ในการนี้ท่านบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ได้เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

14/02/2560 16:21:49
191 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล

14/02/2560 16:10:45
192 โครงการป้องกันภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดโครงการป้องกันภัยและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2560 ในระหว่างวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  -  ๓  มกราคม  ๒๕๖๐ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร

09/01/2560 15:07:31
193 จัดประชุมประชาคมตำบลปลาโหลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดประชุมประชาคมตำบลปลาโหลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลปลาโหล

22/11/2559 15:46:42
194 โครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล และประชาชนเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ได้ร่วมโครงการจัดกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม "๑๐๙ ครั้ง รอยพระบาทยาตรายังจารึก..สกลนคร "  ณ บริเวณถนนบายพาสโค้งปิ้งงูถึงพระตำหนึกภูพานราชนิเวศน์

22/11/2559 15:29:05
195 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้ทำจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีการจัดการแข่งดังนี้
1. วิ่งกระต่ายขาเดียว
2. วิ่งผลัดสามห่วง
3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า
4. แตะฟุตบอลเข้าประตู
5. ตักน้ำใส่ขวด
6. ลิงอุ้มแตง
7. เก้าอี้ดนตรี

26/09/2559 16:33:43
196 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้ทำจัดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีการจัดการแข่งดังนี้
1. วิ่งกระต่ายขาเดียว
2. วิ่งผลัดสามห่วง
3. วิ่งเก็บของใส่ตะกร้า
4. แตะฟุตบอลเข้าประตู
5. ตักน้ำใส่ขวด
6. ลิงอุ้มแตง
7. เก้าอี้ดนตรี

26/09/2559 16:33:40
197 จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล

26/09/2559 16:31:37
198 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาขนในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้าใจหลักการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถนำความรู้ความเข้าใจหลักการสำคัญแบบประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็น รูปธรรมต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู่้นำชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่ จำนวน 100 คน

19/09/2559 16:13:02
199 โครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกอง ทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการกอง ทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยจัดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และทัศนะศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคีจำกัด บ้านโคกสะอาด ตำบล อุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559

25/08/2559 16:09:26
200 วันแม่แห่งชาติ 2559

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยในภาคเช้า 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอ ประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิและในภาคค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอวาริภูมิ

17/08/2559 16:15:21
201 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

เทศบาลตำบปลาโหล โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ปี 2559 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

17/08/2559 16:12:31
202 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมศักยภาพบทบาท พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน "การฝึกอบรมโดยใช้กิจกรรมเยาวชนไทย เรียนรู้ เข้าใจ ใส่ใจในระบอบประชาธิปไตยใสสะอาด" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

17/08/2559 16:08:05
203 โครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน

เทศบาลตำบลปลาโหลร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

17/08/2559 16:05:23
204 จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

เทศบาลตำบปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 14-15 กรกฏาคม 2559 ณ วัดราษฎร์นิยม บ้านนาบ่อ และ วัดป่าศรัทธาธรรม บ้านโคกศาลา

17/08/2559 16:02:45
205 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลปลาโหล)

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นตำบลปลาโหล) ในวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจน กลุ่มสตรี ผู้ประสบปัญหาการว่างงาน เพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว

17/08/2559 15:57:53
206 ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 11 เดือนกรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

17/08/2559 15:27:22
207 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยสำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วน ร่วมของประชาชนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 11 เดือนกรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้นายประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม และนายคำเขื่อง ร่มเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

16/08/2559 11:35:42
208 โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอลเทศบาลตำบลปลาโหล  ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 5-11 เมษายน 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อเป็นการสอนทักษะเบื้องต้นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้รู้ถึงวิธีการเล่น  สามารถเล่นได้ตามกฎกติกาการแข่งขัน  เล่นอย่างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นการส่งเสริมให้เด็กรักในการเล่นกีฬาอีกทางหนึ่งด้วย  และอยากที่จะเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกาย  และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง  ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอล ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในการนี้นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

16/08/2559 11:15:09
209 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตด้านเกษตรหรือด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการผลิตด้านเกษตรหรือด้านอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 บริเวณ หนองกว้างน้อย บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

30/06/2559 15:03:31
210 โครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2559

18/05/2559 10:25:51
211 บัณทิตน้อย

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับ ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559

02/05/2559 11:51:46
212 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2559

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสวัสดิการและสังคม ได้จัด โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในการท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ ท่านคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน

02/05/2559 11:42:11
213 งานภูไทรำลึก

เทศบาลตำบลปลาโหลได้เข้าร่วมงานภูไทรำลึก ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ณ ศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

02/05/2559 11:17:27
214 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านคำเขื่องร่ม เกษร่ม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน 
การแข่งขันกีฬา มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอกลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 ปิดตาตีปิ๊บ
2.2 พายเรือบก
2.3 ตีวงล้อ

25/03/2559 16:15:37
215 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองการศึกษา ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลปลาโหล ในการนี้ท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่านคำเขื่องร่ม เกษร่ม นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน 
การแข่งขันกีฬา มี 2 ประเภท คือ
1. ประเภทกีฬาหลัก
1.1 กีฬาฟุตบอกลชาย 7 คน
1.2 กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
1.3 กีฬาเซปักตะกร้อชาย
1.4 กีฬาเปตอง
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
2.1 ปิดตาตีปิ๊บ
2.2 พายเรือบก
2.3 ตีวงล้อ

25/03/2559 16:15:34
216 จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน วัดศรีมณีวรรณ บ้านดอนยานาง และศาลาประชาคมบ้านงิ้ว

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดศรีมณีวรรณ บ้านดอนยานาง และศาลาประชาคมบ้านงิ้ว

17/02/2559 16:27:23
217 จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านพังฮอ และศาลาประชาคมบ้านหนองท่ม

16/02/2559 15:43:58
218 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

         เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีท่านประทิม โกษาแสง นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ และมีนายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรม โชว์เครื่องบินเล็ก, เครื่องร่อนร่มบินพาลามอร์เตอร์, เครื่องเล่นสไลเดอร์ , สปริงบอร์ด , จับสลากรางวัล,การมอบทุนการศึกษา, การแจกขนมให้กับเด็กที่มาร่วมงาน, ซุ้มอาหาร,ซุ้มขนม, ซุ้มเครื่องดื่ม, ซุ้มเกมต่าง ๆ และมีการสนับสนับกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก อาทิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อำเภอวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรม การทำปูนปลาสเตอร์/ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้จัดซุ้มเกมต่างๆ  /โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ได้จัดกิจกรรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านผักตบ, โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ, โรงเรียนบ้านนาบ่อ, โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไฮ่ปลาโหล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักตบและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังฮอ การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองมีระเบียบวินัยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความสามัคคี และร่วมกิจกรรมกับคนอื่นได้

 

11/01/2559 14:30:23
219 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

เทศบาลตำบลปลาโหล  ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559  ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ท่านธวัช  ศิริวัธนนุกูล เป็นประธานในการเปิดงาน  และมีนายอำเภอวาริชภูมิ ท่านประทิม โกษาแสง เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกันแข่งขันกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคคลของหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องภายในเขตอำเภอวาริชภูมิ และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานเพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนา อำเภอวาริชภูมิ ต่อไป  โดยชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันกัน มีดังนี้

  1. ประเภทกีฬาสากล ประกอบด้วย
  • ฟุตบอลชาย 11 คน
  • เซปักตะกร้อ
  • วอลเลย์บอลหญิง
  • เปตองผสม
  1. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย
  • วิ่งผลัดกระสอบผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน
  • ลิงอุ้มแตงผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน
  • ตีกอล์ฟพื้นบ้าน ชาย 2 คน หญิง 2 คน
  • วิงผลัดซุปเปอร์แมนผสม ชาย 5 คน หญิง 5 คน
29/12/2558 09:25:42
220 งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2558 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหนองปลาโหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

04/12/2558 10:37:50
221 โครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพ ตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรณรงค์วิ่งสร้างสุขภาพ ตำบลปลาโหล ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ณ เทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ 5 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

16/11/2558 11:21:24