อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ประชุมโครงการลอยกระทง

ประชุมโครงการลอยกระทง

14/11/2566 16:37:23
2 ประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลปลาโหล โดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2567 กล่าวเปิดโครงการฯ โดยท่านนายกดำเนิน สอนไชยา ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมี คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ท่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทีมอสม. ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมในการเสนอปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประกอบในการจัดทำแผนงานในการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยมีทีมวิทยากรจาก สสอ วาริชภูมิ รพสตทั้ง 3 แห่ง

01/11/2566 16:20:44
3 การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนค

การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนค

18/08/2566 16:21:54
4 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลปลาโหล

27/06/2566 15:30:30
5 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

20/06/2566 16:07:16
6 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล

20/06/2566 15:54:56
7 ประชุมการจัดโครงการวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ในการจัดโครงการวันภูไทรำลึก 6 เมษายน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ประเด็นเรื่อง 1. การตกแต่งรถขบวนแห่ 2. การฝึกซ้อมนางรำ 60 คน 3. การส่งนักร้องเข้าประกวดชายและหญิง 4. การส่งอาหารพื้นบ้านเข้าประกวด 5. การเดินแบบผ้าไทย

27/03/2566 15:55:24
8 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะอนุกรรมการกองทุนดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลตำบลปลาโหลได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการให้บริการด้านสาธารณสุขเพื่อการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 120 คน เป็นเงิน 720,000 บาท

22/02/2566 10:45:59
9 ประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ (1) ชี้แจงงบประมาณการเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหลและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2) แจ้งประมาณการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมประเภทที่ 1-4 การบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการในโครงการประชุมจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพเดินวิ่งเทศบาลตำบลปลาโหล โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพเดินวิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพเดินวิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม

11/10/2565 15:57:55
10 ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ประเด็น การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ในการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และประเด็น การรักสามัคคีกัน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปลาโหล ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

10/10/2565 14:54:34
11 อบรมออนไลน์ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง” ผ่านระบบ Zoom
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมผู้อำนวยการกองทุกอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เข้าอบรมออนไลน์ "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง” ผ่านระบบ Zoom ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล กำหนดการฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์ : วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
เวลา 08.30 น. – 09.30 น. - ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบระบบ
เวลา 09.30 น. – 09.40 น. - ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณกล่าวรายงาน
เวลา 09.40 น. – 09.50 น. - ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกล่าวเปิดการฝึกอบรม
เวลา 09.50 น. – 10.00 น. - อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงของเทศบาลตำบล
เวลา 10.00 น. – 10.10 น. - นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงของเทศบาลตำบล
เวลา 10.10 น. – 10.30 น. - การบรรยาย เรื่อง เสริมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง โดยรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
เวลา 10.30 น. – 11.30 น. - การบรรยาย เรื่อง แผนเตรียมความพร้อมระบบ BBL โดยสำนักงบประมาณ
เวลา 11.30 น. – 12.00 น. - ถาม/ตอบ ประเด็นข้อสงสัย
09/09/2565 15:53:59
12 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

26/08/2565 11:05:54
13 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

26/08/2565 11:03:38
14 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ (คปก.อ. วาริชภูมิ) แทน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เรื่องจ้งที่ประชุมทราบ โดย สสอ วาริชภูมิ รายงานสถานการณ์ โควิด ในพื้นที่ โดยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังคงพื้นที่สีเหลื่อง เนื่องจากอัตราการรับวัคซีนของประชาชนในจังหวัด ยังไม่เข้าเกณฑ์ มีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา เรื่องขออนุญาตจัดงานต่างๆ 6 เรื่อง ที่ประชุมได้พิจารณา อนุญาตจัดงานและทำ MOU กับทางอำเภอไว้ ปิดประชุมเวลา 11.00 น นางปิยะธิดา ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้รายงาน

15/06/2565 16:31:19
15 ประชาคมหมู่บ้านผักตบ หมู่ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน หมู่ 7 บ้านผักตบ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมรองนายกเทศมนตรี และคณะบริหาร ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลปลาโหล หัวหน้าส่วนราการ เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านผักตบ หมู่ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน หมู่ 7 บ้านผักตบ โดยมีมติที่ประชุมให้เทศบาลตำบลปลาโหลแก้ไขปัญหาด้วยการก่อสร้างทางระบายน้ำโดยว่างท่อระบายน้ำลงหนองปืน

14/06/2565 14:59:08
16 ประชุมกองทุน LTC เพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา ประธานอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการ กองทุน LTC ได้ประชุมกองทุน LTC เพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้กับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในพื้นที่ตำบลปลาโหล ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาโหล จำนวน 74 ราย เป็นผู้ป่วย รายใหม่ 45 ราย รายเก่างบต่อเนื่อง 29 ราย งบประมาณ ทั้งสิ้น 444,000 บาท และโรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่ม จำนวน 31 ราย รายใหม่ 14 ราย รายเก่างบต่อเนื่อง 17 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 168,000บาท รวมงบประมาณอนุมัติในการดูแลผู้ป่วย ครั้งนี้ 630,000 บาท

31/05/2565 15:50:47
17 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

26/05/2565 15:42:33
18 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล รับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล รับทราบและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

26/05/2565 15:39:39
19 ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

11/05/2565 11:25:05
20 การประเมินโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเข้าสู่รอบการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้เข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผ่านการประเมินโดยสถาบันการศึกษา ซึ่งเข้าสู่รอบการตรวจประเมินเชิงลึก (รอบที่ 2) โดยคณะที่ปรึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล และสถานที่จริง ในการประเมินครั้งนี้ ได้ทำสัมภาษณ์คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อสม. และประชาชนในพื้นที่ด้วย

11/05/2565 11:22:20
21 เข้าประชุมชี้แจงโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล พร้อมนายสันติ สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และพนักงานเทศบาลตำบปลาโหล ได้เข้าประชุมชี้แจงโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับกองทุน สปสช. และผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล

11/05/2565 11:20:31
22 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ประเด็น การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าทีของเทศบาลตำบลปลาโหล ในการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ และประเด็น การรักสามัคคีกัน การทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

                   ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปลาโหล ให้มีการดำเนินงานที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

05/05/2565 13:59:54
23 ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

                   ในการนี้ นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลปลาโหล ลดความเสี่ยงในการทุจริต/มีการพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้อย่างดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

23/04/2565 22:15:31
24 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา และคณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล นายดำเนิน สอนไชยา และคณะกรรมการกองทุนฯได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน ที่ขอรับงบ ให้กองสาธารณสุขฯ ทต ปลาโหล รพสต ทั้ง 3 แห่ง รร ประถม มัธยม ศูนย์พัฒนาเด็ก กองทุนหมู่บ้าน จำนวน ทั้งสิ้น 841,847 บาทเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในตำบลปลาโหล 

  

 รูปภาพกาารประชุม

 

18/03/2565 19:01:06
25 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล โดย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ระจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ
4.1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา
5.1 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7 กระทู้ถาม
01/03/2565 10:41:38
26 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่ออนุมัติงบประมาณการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-ใหม่ จำนวน 3 รพ.สต.ในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ดังนี้ - รพ.สต.บ้านปลาโหล นำเสนอรายงานผลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง และข้อมูลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-รายใหม่ (care plan) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 30 ราย จำนวนเงิน 180,000 บาท - รพ.สต.บ้านดงคำโพธิ์ นำเสนอรายงานผลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ ข้อมูลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-รายใหม่ (care plan) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 16 ราย จำนวนเงิน 96,000 บาท - รพ.สต.บ้านหนองท่ม นำเสนอรายงานผลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และข้อมูลการจัดบริการในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายเก่า-รายใหม่ (care plan) ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำนวน 46 ราย จำนวนเงิน 276,000 บาท รวมขออนุมัติงบประมาณขอสนับสนุน รพ.สต. ทั้ง3 แห่ง เป็นจำนวน 552,000ล บาท 18/02/2565 14:43:47
27 ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันที่ 14 มกราคม 2565 คณะอนุกรรมการ จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลปลาโหล ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง จำนวน 32 ราย เป็น เงิน 192000 บาท โดยมีนายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล เป็นประธานที่ประชุม

04/02/2565 14:37:06
28 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล
ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดตั้งกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลขึ้น (กองทุนออมวันละบาท) เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิตในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลซึ่งเป็นระบบที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซึ่งโครงการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นตั้งแต่การพัฒนาโครงการและการดำเนินงานโดยให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ทุกระดับในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานซึ่งได้จัดให้มีการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
(1) ประชุมสามัญครั้งที่ 1 ภายใน เดือนมกราคม
(2) ประชุมสามัญครั้งที่ 2 ภายใน เดือนเมษายน
(3) ประชุมสามัญครั้งที่ 3 ภายใน เดือนกรกฎาคม
(4) ประชุมสามัญครั้งที่ 4 ภายใน เดือนตุลาคม
04/02/2565 13:55:19
29 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

31/01/2565 14:56:29
30 ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
เทศบาลตำบลปลาโหลและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดตั้งกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลขึ้น (กองทุนออมวันละบาท) เพื่อผลักดันให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิตในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหลซึ่งเป็นระบบที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน ซึ่งโครงการมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท้องถิ่นตั้งแต่การพัฒนาโครงการและการดำเนินงานโดยให้เครือข่ายสวัสดิการชุมชน ทุกระดับในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานซึ่งได้จัดให้มีการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล จัดให้มีการประชุมสามัญ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
(1) ประชุมสามัญครั้งที่ 1 ภายใน เดือนมกราคม
(2) ประชุมสามัญครั้งที่ 2 ภายใน เดือนเมษายน
(3) ประชุมสามัญครั้งที่ 3 ภายใน เดือนกรกฎาคม
(4) ประชุมสามัญครั้งที่ 4 ภายใน เดือนตุลาคม
 

14/01/2565 10:35:28
31 ประชุมรับฟังคำชี้แจง และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม เพื่อระงับเหตุจากผู้ป่วยจิตเวช

ในวันที่ 22 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง และฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ไม้ง่าม เพื่อระงับเหตุจากผู้ป่วยจิตเวช ณ สถานีตำรวจภูธรวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

28/09/2564 15:23:17
32 ประชุมการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการใการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - 2570

วันที่ 15 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลื เทศบาลตำบลปลาโหล ร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการใการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - 2570 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลปลาโหล

23/09/2564 09:13:46
33 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

             วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และได้มีคณะกรรมการแผนพัฒนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลปลาโหล เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 1 โดยมีท่านดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลเป็นประธานในที่ประชุม รายละเอียดโครงการดังนี้

           1. โครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาเพิ่มเติม

          2. สรุปโครงการที่ดำเนินการปี 2565

          3. สรุปโครงการบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นปีต่อไป

23/09/2564 09:10:36
34 จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:53:20
35 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

21/09/2564 09:46:12
36 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

19/08/2564 15:54:51
37 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

19/08/2564 15:53:37
38 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินประเภท 5 กรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-1

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลาโหล ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินประเภท 5 กรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-1

19/05/2564 14:22:58
39 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

17/05/2564 14:46:32
40 เทศบาลตำลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลาโหล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ครบตามจำนวนแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลปลาโหลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 6 ประกอบคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5858/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอวาริชภูมิ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก ในวันนี้ โดยให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
07/05/2564 11:31:43
41 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลปลาโหลขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหลครั้งแรก ประจำปี 2564

06/05/2564 10:59:47
42 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

11/12/2562 15:51:42
43 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล (รอบที่ 2)

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล (รอบที่ 2)

19/08/2562 11:19:59
44 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.............................................
๔.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม............................................
๔.๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพื่อพิจารณา)
วาระที่หนึ่ง รับหลักการ
มติที่ประชุม............................................
วาระที่สอง แปรญัตติ
มติที่ประชุม............................................
วาระที่สาม ลงมติ
มติที่ประชุม...........................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู้ถาม

19/08/2562 10:18:41
45 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี เนื่องจากกำหนดการประชุมครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ มีระยะเวลากระชั้นชิด และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ไม่สามารถจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อนมาเสนอ ที่ประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้น จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ไปเป็นการประชุมสภาฯ สมัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน 320,000 บาท
มติที่ประชุม.........................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
5.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
5.3 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561
5.4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

27/02/2561 16:05:10
46 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด (ครู ก) ประจำปี 2561

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางเหมือนฝัน ทาอินทะ นักพัฒนาชุมชน พร้อมเยาวชนในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 7 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด (ครู ก) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเอง ลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะในการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติดและสามารถนำหลักสูตรไปขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบในชุมชน การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด วิทยากรแกนนำ

16/02/2561 11:11:22
47 เทศบาลำตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เทศบาลำตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม..........................................................
๔.๒ การพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม........................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๓ การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตามโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑ ตำบลสร้าง
สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑
๕.๔ ระเบียบกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล
๕.๕ โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
๕.๖ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕.๗ โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี ๒๕๖๑
๕.๘ โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
๕.๙ โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู้ถาม

06/02/2561 11:26:50
48 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 7 และ 15 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
5.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
5.3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

07/11/2560 14:12:23
49 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่หนึ่ง รับหลักการ
ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณารับโอนบ่อน้ำบาดาล (แบบไม่มีไฟฟ้า) บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 5.4 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ระเบียบวาระที่ 5.5 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลบาลตำบลปลาโหล ปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

16/08/2560 11:01:39
50 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

16/08/2560 10:58:16