อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง โอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

02/08/2565 13:46:05
2 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

              ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้การสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

               

01/07/2565 12:04:25
3 การกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14/06/2565 13:53:35
4 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14/06/2565 13:44:43
5 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14/06/2565 13:43:05
6 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล รื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล รื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

05/04/2565 16:33:26
7 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

 

 
 


      ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล

เรื่อง  การรับโอนพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

-----------------------------------

                       ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  จำนวน  ๓  ตำแหน่ง  ๓  อัตรา 

                        อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริการ พ.ศ.๒๕๖) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และหนังสือจังหวัดสกลนคร   ที่  สน  ๐๐๒๓.๒/๒๐๘๒๑  ลงวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  จึงประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

                       ๑. ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

๑.๑.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)           จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๒.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)    จำนวน  ๑  อัตรา

๑.๓.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

          จำนวน  ๑ อัตรา

                       ๒. คุณสมบัติการรับโอน

                              ​​พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น

                       ๓. เอกสารประกอบการรับโอน

                            ๓.๑  คำร้องขอโอนย้ายของผู้ขอโอน

                            ๓.๒ สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล

                            ๓.๓  เอกสาร  หลักฐานอื่นๆ เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา ฯลฯ

                     ๔. การยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน

ให้ต้นสังกัดของผู้ขอโอน  ดำเนินการสอบถามและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังเทศบาลตำบลปลาโหล   อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕  และหากพ้นกำหนดดังกล่าว   เทศบาลตำบลปลาโหล   จะถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๒ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑   ต่อไป

 

                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

                                                              (นายดำเนิน  สอนไชยา)

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

 

 

 

24/03/2565 10:21:20
8 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2565โดยรับสมัครตั้งวันที่ 17 – 24 มกราคม 2565 ซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหล ได้กำหนดให้พนักงานจ้างสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ (ภาค ข.) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น นี้ คณะกรรมกาดำเนินกาสรรหาและเลือกสรร ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม ตามบัญชีรายชื่อไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

03/02/2565 14:58:07
9 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

1. นายสุรพงศ์  จันทวงศ์

 

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

1. นายศักดา อินทรพาณิชย์

 

 

28/01/2565 11:52:49
10 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

           ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (ครั้งที่ 2)

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 (1 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2549 จึงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งชันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ สถานที่ ห้องประชุมสภาเทศบาล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

รายละเอียดตามที่แนบไฟล์

12/01/2565 10:40:26
11 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1.1 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา

กองช่าง

1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศที่ไฟล์แนบ

10/01/2565 10:05:06
12 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

03/12/2564 12:58:54
13 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 

26/11/2564 11:01:05
14 เทศบาลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

            เทศบาลปลาโหล ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

            ด้วยเทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปลาโหล อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2547 หมวด 4 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

สำนักปลัดเทศบาล

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 อัตรา

 

กองช่าง

1.2  พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

(1) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

 

 

08/11/2564 11:53:27
15 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาบุคคลทำหน้าที่ "อาสารสมัครบริบาลท้องถิ่น"  ตำแหน่งรับสมัคร ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน  4 อัตรา 

02/11/2564 11:01:07
16 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลปลาโหล เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลวาริชภูมิ

21/09/2564 10:07:27
17 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566  จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา เทศบาลตำบลปลาโหล จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ในสังกัดทราบ หากผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งดังกล่าวให้ส่งคำร้องขอโอนพร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ หนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรองความประพฤติ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมายังงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลาโหล

19/05/2564 10:59:40
18 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

18/12/2563 15:19:07
19 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง

14/07/2563 14:27:08
20 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

 

24/01/2562 09:34:05
21 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

 

20/04/2561 12:25:36
22 ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

18/04/2561 15:02:56
23 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 

18/04/2561 14:59:28
24 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 

04/04/2561 08:03:48
25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

23/01/2561 10:00:11
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

18/01/2561 16:37:31
27 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21/12/2560 10:30:29