เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ |    

 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ภาษีท้องถิ่น ความรู้ภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
24
เมื่อวาน
37
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,343
ปีนี้
11,168
ปีที่แล้ว
11,536
 
สมาชิกสภา


ชื่อ นายสุรชัย พุฒธรรม
ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาล
ชื่อ นางถาวร อินทรพานิชย์
ตำแหน่ง รองประธานสภา


ชื่อ นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม
ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล


ชื่อ นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นายสำเริง สัตถาผล
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายสุรชัย อินทรพานิชย์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นายประสพ นาเชียงใต้
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายประยุทธ สาลีศรี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นายเชิดชัย นาคะอินทร์
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายคำพันธ์ แก้วคำแสน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นางวิลัยวรรณ ทัศมี
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 2


ชื่อ นายปัญญา โมราราช
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


ชื่อ นางศรีสวาท หินอ่อน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล เขต 1


รายละเอียดองค์กร

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรชัย  พุฒธรรม        

08-6995-9497

รองประธานสภา

นางถาวร  อินทรพานิชย์

08-3357-5319

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์            

08-9571-7577

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน

08-8444-658

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายปัญญา  โมราราช

09-7310-6869

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน             

08-7859-8874

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นางศรีสวาท  หินอ่อน

06-5654-3177

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายประยุทธ  สาลีศรี

08-4419-7915

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายสำเริง  สัตถาผล

08-6248-5235

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายประสพ  นาเชียงใต้              

09-2959-3766

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี

09-0962-8364

สมาชิกสภา  ทต.  ปลาโหล

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์               

08-9573-1683


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com