เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลปลาโหล นโยบายและกลยุทธ์

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
72
เมื่อวาน
32
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,161
ปีนี้
13,329
ปีที่แล้ว
12,368
 
ข้อมูลหมู่บ้าน
รายละเอียด

 จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

         เทศบาลตำบลปลาโหล  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหลเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  16  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้าน
บ้าน
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์

. 1

บ้านพังฮอ 

นายวันเฉลิม  พิยารักษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

085-642-9180

ม. 2

บ้านงิ้ว 

  นายอภิสิทธิ์  ยศสมพงษ์

กำนัน

098-6058394

ม. 3

บ้านดอนยานาง 

  นายพันธ์สิทธิ์ ละศรีจันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

082-0041061

ม. 4

บ้านปลาโหล  

นายอดิศร  วัชัย

ผู้ใหญ่บ้าน

063-6348805

ม. 5

บ้านไฮ่ 

นายพิชิต วงศ์สุกัลป์

ผู้ใหญ่บ้าน

097-2738823

ม. 6

บ้านนาบ่อ 

นายอนุษร  ร่มเกษ

ผู้ใหญ่บ้าน

091-8193800

ม. 7

บ้านผักตบ 

นายวิไลศักดิ์  นาเชียงใต้   

ผู้ใหญ่บ้าน

095-6640624

ม. 8

บ้านโคกศาลา

นายสมศรี อรัญทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

093-5957577

ม. 9

 บ้านดงเชียงเครือ

นายเสาวรัจ  เจริญไชย

ผู้ใหญ่บ้าน

065-0681090

ม. 10

บ้านปลาโหลน้อย

นายวิศิษฐ์  วงศ์จันทร์

ผู้ใหญ่บ้าน

062-9843253

ม. 11

บ้านดงคำโพธิ์

นายสุรพิน  ไชยนนท์

ผู้ใหญ่บ้าน

092-7941882

ม. 12

บ้านหนองท่ม

นายสมเดช ขำเขมร

ผู้ใหญ่บ้าน

062-1682685

ม. 13

บ้านพรสวรรค์ 

นายถาวร  บุญยาน

ผู้ใหญ่บ้าน

063-6345994

ม. 14

บ้านโนนอุดม  

 นายธวิส  อาษาสร้อย

ผู้ใหญ่บ้าน

065-0577276

ม. 15

บ้านโค้งป่ากล้วย    

นายวุฒิไกร ปัดสา

ผู้ใหญ่บ้าน

082-8475823

ม. 16

บ้านผักตบ 

นายชัยยศ  พรหมศิริ

ผู้ใหญ่บ้าน

085-0698155


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th