เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
         
boss

..:::: ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน :::...

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
13
เมื่อวาน
55
เดือนนี้
888
เดือนที่แล้ว
987
ปีนี้
1,875
ปีที่แล้ว
15,095
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ นายสมิทธ์ พุทธวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ นางปิยะธิดา ทองกุล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ชื่อ นางอรวรรณ อัคนิจ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ชื่อ นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นายธีรเดช สาขามุละ
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายไพฑูรย์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายมานะชัย แก้วอุ่นเรือน
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายธีระวัฒน์ สัตถาผล
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


รายละเอียดองค์กร

                 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ให้มีผู้อำนวยการกอง ระดับ 7 เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพร่างกาย การวางแผนประสาน คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ รวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย และแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการ ดังนี้ 
               1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 เป็นผู้ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 8  งาน ดังนี้ 
                   1.1 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข งานสุสานและฌาปนสถาน งานสุขาภิบาลตลาดสด งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานสถานที่จำหน่าย – สะสมอาหาร / จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ งานสุขาภิบาลสถานประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  งานสุขาภิบาลโรงเรียน งานสุขาภิบาลร้านเสริมสวยและแต่งผม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                    1.2  งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำแผน / โครงการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล งานประสานแผนการปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำเอกสารข้อมูลด้านสาธารณสุข งานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและระบบสารสนเทศ ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่วิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร งานประเมินผลงานด้านสาธารณสุข งานวิเคราะห์ รวบรวม จัดทำรายงานประจำปีของกองสาธารณสุขฯ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                     1.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ งานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล งานผู้สูงอายุในเขตเทศบาล งานออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน งานเวชระเบียนประชากรในเขตเทศบาล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                      1.4 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกวาดทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล งานกวาดทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                     1.5 งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านสุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                     1.6 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                    1.7  งานสัตวแพทย์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคแท้งติดต่อ ฯลฯ งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ งานเฝ้าระวังและรับผิดชอบในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์ งานควบคุมโรงฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
                     1.8 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน   งานขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์ งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ งานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ความรู้ด้านสาธารณสุข

            - เอดส์คืออะไร

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล, ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร, 47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์
E-mail : tambolplalo@hotmail.com