เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
30
เมื่อวาน
14
เดือนนี้
1,092
เดือนที่แล้ว
1,159
ปีนี้
6,063
ปีที่แล้ว
12,368
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ชื่อ นายสมิทธ์ พุทธวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ชื่อ นางปิยะธิดา ทองกุล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ชื่อ นางอรวรรณ อัคนิจ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


ชื่อ นายพงษ์นรินทร์ อินธิดา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


ชื่อ นางสาวปัศนีย์ ร่มเกษ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นายธีระวัฒน์ สัตถาผล
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ชื่อ นางสาวพรทิพย์ สิงห์ทองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล


ชื่อ นายไพฑูรย์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายมานะชัย แก้วอุ่นเรือน
ตำแหน่ง พนักงานจัดเก็บขยะ


ชื่อ นายอดิสรณ์ อัคราช
ตำแหน่ง พนักงานเก็บขยะ


รายละเอียดองค์กร

ชื่อ นายสมิทธ์ พุทธวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ 08-17391397

 

 

 

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th