เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ความรู้ภาษีท้องถิ่น ความรู้ภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
51
เมื่อวาน
36
เดือนนี้
1,257
เดือนที่แล้ว
1,257
ปีนี้
3,754
ปีที่แล้ว
12,368
 
ประกาศผลการลดพลังงาน
รายละเอียด

      สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564)
 
 
  จังหวัด:   
 
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกุดบาก ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลกุดเรือคำ 10,012.97 40,054.00 -300.02 % 0.5 11,535.39 7,373.95 36.08 % 5.0
เทศบาลตำบลกุดไห ไม่ครบ 34,713.19 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 4,919.43 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลกุดแฮด 336,974.25 23,055.00 93.16 % 5.0 29,679.92 2,212.76 92.54 % 5.0
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ไม่ครบ 24,268.24 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 6,829.55 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลคำตากล้า ไม่ครบ 29,535.00 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 13,185.00 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลคำบ่อ 30,722.67 54,025.08 -75.85 % 0.5 10,763.28 4,004.76 62.79 % 5.0
เทศบาลตำบลคูสะคาม ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลโคกภู ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 15,630.16 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลโคกสี 30,767.75 154,884.13 -403.40 % 0.5 11,788.00 4,797.96 59.30 % 5.0
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน 62,780.31 32,989.00 47.45 % 5.0 6,504.42 5,717.98 12.09 % 5.0
เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ 20,129.56 34,313.90 -70.47 % 0.5 8,182.34 7,518.85 8.11 % 4.0
เทศบาลตำบลเชียงเครือ 44,712.23 53,166.44 -18.91 % 0.5 8,517.60 3,365.46 60.49 % 5.0
เทศบาลตำบลเชียงสือ 19,525.03 18,653.00 4.47 % 2.0 6,410.06 1,850.60 71.13 % 5.0
เทศบาลตำบลดงมะไฟ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลดอนเขือง 100,331.52 29,752.00 70.35 % 5.0 10,748.38 5,964.74 44.51 % 5.0
เทศบาลตำบลตองโขบ 670,664.81 39,147.10 94.16 % 5.0 33,087.48 8,436.94 74.50 % 5.0
เทศบาลตำบลท่าก้อน 260,702.47 19,322.00 92.59 % 5.0 8,760.30 2,264.51 74.15 % 5.0
เทศบาลตำบลท่าแร่ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 432.25 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลท่าศิลา ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลนาแก้ว 42,757.82 44,420.18 -3.89 % 0.5 9,775.08 9,743.28 0.33 % 0.5
เทศบาลตำบลนาซอ 27,334.83 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 33,628.50 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลนาใน ไม่ครบ 20,107.20 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลนาม่อง 24,460.50 16,513.80 32.49 % 5.0 11,616.56 2,379.77 79.51 % 5.0
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ 226,003.97 36,073.69 84.0 % 5.0 10,292.40 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลบงใต้ 84,317.81 39,787.00 52.81 % 5.0 12,667.26 3,690.10 70.87 % 5.0
เทศบาลตำบลบะหว้า 10,842.76 116,246.00 -972.11 % 0.5 8,834.88 4,579.50 48.17 % 5.0
เทศบาลตำบลบัวสว่าง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลบ้านต้าย 90,172.00 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 6,186.96 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลบ้านโพน ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลบ้านม่วง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลปทุมวาปี ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลปลาโหล 87,006.81 47,814.00 45.05 % 5.0 10,790.46 7,398.17 31.44 % 5.0
เทศบาลตำบลพรรณานคร 330,277.91 21,233.49 93.57 % 5.0 8,813.80 5,704.89 35.27 % 5.0
เทศบาลตำบลพรรณานิคม 109,498.39 51,900.56 52.60 % 5.0 6,872.70 5,888.04 14.33 % 5.0
เทศบาลตำบลพอกน้อย 14,290.93 41,376.00 -189.53 % 0.5 9,656.80 4,290.85 55.57 % 5.0
เทศบาลตำบลพังโคน ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา 38,688.11 33,091.45 14.47 % 5.0 9,120.90 4,024.83 55.87 % 5.0
เทศบาลตำบลพันนา ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลแพด 54,537.65 15,137.00 72.24 % 5.0 15,059.40 4,423.35 70.63 % 5.0
เทศบาลตำบลโพนแพง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ 336,351.88 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 29,194.32 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลแร่ 30,806.69 25,945.31 15.78 % 5.0 7,855.42 3,659.04 53.42 % 5.0
เทศบาลตำบลไร่ 29,524.17 37,320.12 -26.41 % 0.5 9,782.55 4,399.11 55.03 % 5.0
เทศบาลตำบลวังยาง 42,261.28 45,845.06 -8.48 % 0.5 7,307.34 5,401.50 26.08 % 5.0
เทศบาลตำบลวัฒนา ไม่ครบ 16,992.40 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 3,182.96 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลวานรนิวาส ไม่ครบ 30,172.62 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 8,337.35 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลวาริชภูมิ 216,335.41 30,063.00 86.10 % 5.0 37,237.80 5,622.03 84.90 % 5.0
เทศบาลตำบลวาใหญ่ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลสร้างค้อ 363,667.34 41,813.00 88.50 % 5.0 30,802.66 9,963.55 67.65 % 5.0
เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน ไม่ครบ 31,539.00 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลส่องดาว ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 4,738.50 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา 46,811.29 32,999.85 29.50 % 5.0 10,575.18 3,747.02 64.57 % 5.0
เทศบาลตำบลหนองลาด 65,898.11 47,454.34 27.99 % 5.0 15,641.79 6,481.50 58.56 % 5.0
เทศบาลตำบลหนองลาด อ.วาริชภูมิ 14,190.93 18,841.00 -32.8 % 0.5 9,277.32 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลหนองแวง 52,818.24 26,116.00 50.55 % 5.0 6,323.82 3,376.94 46.60 % 5.0
เทศบาลตำบลหนองสนม 65,514.47 46,987.88 28.28 % 5.0 11,397.40 5,319.66 53.33 % 5.0
เทศบาลตำบลหนองหลวง ไม่ครบ 50,165.88 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 5,626.41 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลห้วยหลัว ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ไม่ครบ 33,091.00 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 3,672.79 ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย 34,073.82 51,491.72 -51.12 % 0.5 15,431.62 8,077.13 47.66 % 5.0
เทศบาลตำบลฮางโฮง 33,362.43 45,295.02 -35.77 % 0.5 5,566.38 4,493.52 19.27 % 5.0
เทศบาลตำบลไฮหย่อง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
เทศบาลนครสกลนคร 761,573.00 329,920.00 56.68 % 5.0 57,670.91 232,623.84 -303.36 % 0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 45,178.24 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 7,495.17 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่ง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 34,694.89 38,623.32 -11.32 % 0.5 5,820.42 3,443.72 40.83 % 5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ไม่ครบ 35,403.93 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 5,842.07 ประเมินไม่ได้ 0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม 31,517.05 24,752.00 21.46 % 5.0 7,867.08 5,063.09 35.64 % 5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแมดนาท่ม 26,365.70 20,048.00 23.96 % 5.0 11,335.32 3,081.61 72.81 % 5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแวง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 30,563.37 17,042.00 44.24 % 5.0 8,817.46 937.48 89.37 % 5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน 513,220.03 37,161.00 92.8 % 5.0 76,464.86 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบจ. สกลนคร ไม่ครบ 846,800.75 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. กุสุมาลย์ 31,595.58 31,689.00 -0.30 % 0.5 7,146.72 2,457.65 65.61 % 5.0
อบต. ขมิ้น 340,268.28 42,119.79 87.62 % 5.0 44,369.55 14,937.38 66.33 % 5.0
อบต. ขัวก่าย 23,229.07 28,895.00 -24.39 % 0.5 11,189.34 3,060.07 72.65 % 5.0
อบต. ค้อเขียว 27,745.33 24,407.18 12.03 % 5.0 8,604.18 2,945.70 65.76 % 5.0
อบต. ค้อใต้ 46,431.52 16,125.00 65.27 % 5.0 7,497.42 2,512.27 66.49 % 5.0
อบต. คอนสวรรค์ 64,675.60 20,968.00 67.58 % 5.0 45,226.17 2,717.75 93.99 % 5.0
อบต. คำตากล้า ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. คำสะอาด 184,302.06 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 23,687.70 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. โคกก่อง 17,363.12 18,183.00 -4.72 % 0.5 4,991.82 3,032.97 39.24 % 5.0
อบต. โคกศิลา 33,040.73 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 9,554.61 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. จันทร์เพ็ญ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. เจริญศิลป์ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. เชิงชุม ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ดงชน 252,152.25 16,169.00 93.59 % 5.0 3,533.34 1,734.06 50.92 % 5.0
อบต. ดงหม้อทอง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ดงหม้อทองใต้ ไม่ครบ 31,557.56 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 2,893.32 ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ดงเหนือ 180,877.73 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 11,335.50 2,711.91 76.1 % 5.0
อบต. ด่านม่วงคำ 12,520.87 25,200.00 -101.26 % 0.5 3,889.27 1,352.99 65.21 % 5.0
อบต. เดื่อศรีคันไชย 154,700.02 43,641.69 71.79 % 5.0 13,056.40 5,599.18 57.12 % 5.0
อบต. ต้นผึ้ง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ตาลโกน ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. เต่างอย ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ทรายมูล 28,354.27 22,511.00 20.61 % 5.0 10,187.16 1,384.76 86.41 % 5.0
อบต. ทุ่งแก ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ธาตุ 25,695.86 21,891.00 14.81 % 5.0 11,724.30 5,982.62 48.97 % 5.0
อบต. ธาตุทอง 257,690.53 18,174.00 92.95 % 5.0 10,484.56 1,450.85 86.16 % 5.0
อบต. นาคำ 13,115.79 22,618.00 -72.45 % 0.5 8,857.44 1,993.30 77.50 % 5.0
อบต. นาตงวัฒนา 79,956.05 75,430.59 5.66 % 2.5 7,151.40 2,194.73 69.31 % 5.0
อบต. นาตาล 36,453.29 28,216.23 22.60 % 5.0 3,600.54 1,887.73 47.57 % 5.0
อบต. นาแต้ 40,144.90 20,408.00 49.16 % 5.0 11,761.08 2,037.50 82.68 % 5.0
อบต. นาเพียง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. นาฮี 16,299.67 22,784.00 -39.8 % 0.5 6,038.64 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. นิคมน้ำอูน 30,730.11 15,331.00 50.11 % 5.0 9,056.22 2,047.74 77.39 % 5.0
อบต. โนนสะอาด 459,362.47 22,431.00 95.12 % 5.0 12,784.26 5,951.94 53.44 % 5.0
อบต. บงเหนือ 26,204.61 28,481.07 -8.69 % 0.5 10,343.04 4,686.87 54.69 % 5.0
อบต. บะฮี ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. บ้านถ่อน ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. บ้านแป้น 14,955.90 24,504.00 -63.84 % 0.5 5,442.16 4,337.28 20.30 % 5.0
อบต. บ้านเหล่า 29,110.37 37,567.85 -29.05 % 0.5 9,714.18 3,233.78 66.71 % 5.0
อบต. บึงทวาย 18,034.74 61,791.00 -242.62 % 0.5 17,406.30 1,421.67 91.83 % 5.0
อบต. พังขว้าง 10,603.19 39,569.77 -273.19 % 0.5 8,551.50 10,831.87 -26.67 % 0.5
อบต. โพธิไพศาล 19,590.78 22,869.00 -16.73 % 0.5 7,778.46 2,909.12 62.60 % 5.0
อบต. โพนงาม ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. โพนสูง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ม่วง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ม่วงไข่ ไม่ครบ 25,433.91 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 6,491.89 ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. ม่วงลาย 110,530.18 16,204.00 85.34 % 5.0 4,571.64 1,756.50 61.58 % 5.0
อบต. มาย ไม่ครบ 36,620.85 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. วานรนิวาส 106,197.44 44,046.78 58.52 % 5.0 13,972.02 2,961.71 78.80 % 5.0
อบต. ศรีวิชัย ไม่ครบ 37,931.12 ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 4,932.40 ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. สว่างแดนดิน 227,348.91 65,651.00 71.12 % 5.0 14,923.68 11,397.72 23.63 % 5.0
อบต. สุวรรณคาม 27,184.91 18,881.00 30.55 % 5.0 8,560.28 142,405.55 -1,563.56 % 0.5
อบต. หนองกวั่ง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. หนองบัวสิม ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. หนองปลิง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. หนองแวงใต้ 54,641.81 34,658.00 36.57 % 5.0 10,337.32 3,624.54 64.94 % 5.0
อบต. หลุบเลา 18,839.61 21,202.00 -12.54 % 0.5 7,059.78 2,691.96 61.87 % 5.0
อบต. ห้วยยาง 57,068.92 40,162.00 29.63 % 5.0 7,391.64 16,076.85 -117.50 % 0.5
อบต. เหล่าโพนค้อ ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. อากาศ 25,614.56 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 9,285.72 ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0
อบต. อินทร์แปลง 50,994.03 37,986.84 25.51 % 5.0 8,134.62 4,059.15 50.10 % 5.0
อบต. อุ่มจาน 36,561.23 58,384.00 -59.69 % 0.5 8,129.94 3,830.75 52.88 % 5.0
อบต.ตาลเนิ้ง ไม่ครบ ไม่ครบ ประเมินไม่ได้ 0.0 ไม่ครบ 2,270.56 ประเมินไม่ได้ 0.0

 
   กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th