เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลด แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 
boss

 

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...

 

 

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานงบการเงิน รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ รายงานประเมินความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล ประกาศผลการลดพลังงาน

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
8
เมื่อวาน
53
เดือนนี้
341
เดือนที่แล้ว
1,030
ปีนี้
6,410
ปีที่แล้ว
11,536
 
อำนาจหน้าที่
รายละเอียด

 

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบลปลาโหล

                        อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

            1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่

                         (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                         (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง

                         (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล

                        (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                        (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                        (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                        (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                        (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น

                        (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

            2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่

                        (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา

                        (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                        (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                        (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                        (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร

                        (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                        (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                        (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ

                        (9) เทศพาณิชย์

            3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

                        (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                        (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ำ

                        (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                        (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

                        (5) การสาธารณูปการ

                        (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                        (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

                        (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                        (9) การจัดการศึกษา

                        (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

                        (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น

                        (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                        (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                        (14) การส่งเสริมกีฬา

                        (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                        (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                        (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                        (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                        (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                        (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                        (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                        (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                        (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ                              

                        (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                              

                        (25) การผังเมือง

                        (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                        (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                        (28) การควบคุมอาคาร

                        (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                        (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด

 


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
Webmaster :นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์

E-mail : tambolplalo@hotmail.com