เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
boss

 นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

เอกสาร/รายงาน

เทศบัญญัติ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี งานกิจการสภา รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รายงานประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลาโหล มาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สรุปจำนวนบุคลากรเทศบาลตำบลปลาโหล นโยบายและกลยุทธ์

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
7
เมื่อวาน
29
เดือนนี้
198
เดือนที่แล้ว
1,746
ปีนี้
3,213
ปีที่แล้ว
14,448
 
กองช่าง


ชื่อ นายสะอาด ภู่นารถ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
ชื่อ นายมงคล สาขามุละ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ชื่อ นายสันติสุข ทองอินที
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ


ชื่อ นายเฉลิมพล ฤทธิดา
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ชื่อ นางสาวชรินทร์ทิพย์ น้อยมาลัย
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ชื่อ นายจักริน มหาราต
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ชื่อ นายวีระชาติ ไชยจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


ชื่อ นางสาวพัชราพร อินทรพาณิชย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ชื่อ นายสุวพงศ์ จันทวงค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ชื่อ นายอุดมศักดิ์ จันทโคตร
ตำแหน่ง คนสวน


รายละเอียดองค์กร

ชื่อ นายสะอาด ภู่นารถ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์โทรศัพท์ 08-9840-2049

ชื่อ นายมงคล สาขามุละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เบอร์โทรศัพท์ 08-1776-4902

 


กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th