เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
6
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
684
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
5,260
ปีที่แล้ว
14,448
 
สภาพทั่วไป
รายละเอียด

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

            1. ด้านกายภาพ

                 1.1 ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ

                      ที่ตั้งและอาณาเขต   เทศบาลตำบลปลาโหลในอดีตมีฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล   ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปลาโหล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร   ส่วนตำบล พ.ศ.2537  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 และได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาลตำบลปลาโหล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 และได้รับการประกาศเป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ในการกำกับดูแลของนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล  นายดำเนิน  สอนไชยา   เป็นผู้บริหารสูงสุดภายในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล   มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม.   ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลปลาโหล  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านปลาโหล   ตำบลปลาโหล  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  ทางทิศเหนือของจังหวัดสกลนครอยู่ในเขตระหว่างละติจูด  113  องศา  35  ลิปดา  ถึงละติจูด  113  องศา 45  ลิปดา  และลองติจูด  17  องศา  15  ลิปดา   ถึงลองติจูด  17  องศา  25  ลิปดา       มีเนื้อที่ประมาณ  115  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  71,875  ไร่  มีระยะทางห่างจากอำเภอวาริชภูมิ  ประมาณ  7  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ  62  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 711  กิโลเมตร

                    เทศบาลตำบลปลาโหล  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                    ทิศเหนือ             ติดต่อ    ตำบลพังโคน  และตำบลม่วงไข่  อำเภอพังโคน

                    ทิศใต้                 ติดต่อ    ตำบลวาริชภูมิ    อำเภอวาริชภูมิ

                    ทิศตะวันออก       ติดต่อ    ตำบลแร่  อำเภอพังโคน

                    ทิศตะวันตก         ติดต่อ   ตำบลหนองลาด  อำเภอวาริชภูมิ  และตำบลตาลเนิ้ง     อำเภอสว่างแดนดิน

<

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

                 โทรศัพท์/ โทรสาร.    0-4216-5214

                  www.plalo.go.th       E-Mail : tambolplalo @ hotmail.com

 

            1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปภูมิประเทศของเทศบาลตำบลปลาโหล  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง    ราบลุ่มเป็นบางส่วน   มีลำห้วยปลาหางไหลผ่าน     ลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำการเกษตร  ใช้ในการทำนา สภาพป่าปนไร่  ทำสวนผลไม้และสวนยางพารา มันสำปะหลัง และยังมีพื้นที่บางส่วนเหมาะในการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น หาดหินดงคำโพธิ์   

            1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                    ลักษณะภูมิอากาศของตำบลปลาโหล โดยฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าว ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาว

                    ตำบลปลาโหลมีฤดูกาล  ดังนี้

         ฤดูร้อน  เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไป จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม  รวมระยะเวลา 3 เดือน            

         ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  ถึงต้นเดือนตุลาคม รวมระยะเวลา 4 – 5 เดือน

         ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมระยะเวลา 4 เดือน ในตอนต้นเดือนตุลาคมนั้น เป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน

            1.4 ลักษณะของดิน

                  ลักษณะดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำการเกษตร  ทำนา   ทำสวนผลไม้และสวนยางพารา มันสำปะหลัง และยังมีพื้นที่บางส่วนเหมาะในการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น หาดหินดงคำโพธิ์ 

            1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ              

                    แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  มีลำห้วย   จำนวน 13 สาย  หนองน้ำ  จำนวน  15  แห่ง  สระน้ำ จำนวน 22 แห่ง

                    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น มีฝาย   บ่อน้ำตื้น   บ่อโยก  ประปาหมู่บ้าน ทำนบ   

            1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้    ป่าไม้อนุรักษ์ จำนวน 1 แห่ง

 

             2. ด้านการเมือง/ การปกครอง

             1. เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลปลาโหลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน  ดังนี้

                         หมู่ที่ 1  บ้านพังฮฮ                                   หมู่ที่ 9   บ้านดงเชียงเครือ

                         หมู่ที่ 2  บ้านงิ้ว                                         หมู่ที่ 10  บ้านปลาโหลน้อย

                         หมู่ที่ 3  บ้านดอนยานาง                           หมู่ที่ 11  บ้านดงคำโพธิ์

                         หมู่ที่ 4  บ้านปลาโหล                               หมู่ที่ 12  บ้านหนองท่ม

                         หมู่ที่ 5  บ้านไฮ่                                        หมู่ที่ 13  บ้านพรสวรรค์

                         หมู่ที่ 6  บ้านนาบ่อ                                   หมู่ที่ 14  บ้านโนนอุดม

                         หมู่ที่ 7  บ้านผักตบ                                  หมู่ที่ 15  บ้านโค้งป่ากล้วย

                         หมู่ที่ 8  บ้านโคกศาลา                             หมู่ที่ 16  บ้านผักตบ

        2. การเลือกตั้ง

        เทศบาลตำบลปลาโหล แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด 12 คน ดังนี้

            -

 

          3. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร

                 3.1 จากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของเทศบาลตำบลปลาโหล จำนวนประชากรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล มีจำนวนทั้งสิ้น  12,186  คน จำแนกเป็น ประชากรชาย 6,031 คน  และเพศหญิง   6,155 คน โดยมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  จำนวน  124  คน

                 3.2 ช่วงอายุ และจำนวนประชากร ณ เดือน ตุลาคม 2559  ในภาพรวมของตำบลปลาโหลมีสัดส่วนของประชากรในวัยเด็ก 0 – 14 ปี  วัยแรงงาน 15 – 59 ปี และวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประชากรในวัยเด็ก ร้อยละ   18  (2,132  คน)  วัยแรงงาน ร้อยละ 68  (8,273  คน)  และวัยสูงอายุ    ร้อยละ 14     ( 1,781 คน)  

             ที่มาจากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน  แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของเทศบาลตำบล  ปลาโหล จำนวนประชากรในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล ณ เดือน  ตุลาคม 2559

        1.4 สภาพสังคม

               4.1 การศึกษา

                       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน        3        แห่ง

                      -  โรงเรียนประถมศึกษา               จำนวน        5        แห่ง

                      -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                 จำนวน        1        แห่ง

              4.2 สาธารณสุข

               ศูนย์บริการสาธารณสุข

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน         3       แห่ง

         

       จำนวนอาสาสมัครด้านสาธารณสุข

      -  อสม.     239          คน

          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ

         -  ร้อยละ  100

               4.3 การสังคมสงเคราะห์

                      - เบี้ยยังชีพคนชรา    1,831    คน

                      - เบี้ยยังชีพคนพิการ / หรือทุพพลภาพ   453   คน

                      - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  30   คน

                  ที่มาของข้อมูล กองสวัสดิการสังคม  ณ  เดือน  ตุลาคม  2561

              5. ระบบบริการพื้นฐาน

                       5.1 การคมนาคม

                       มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน / ตำบล มีสภาพเป็นถนนลูกรังและถนนลาดยางบางส่วน มีถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล และถนนเชื่อมระหว่างอำเภอ มีสภาพเป็นถนนลาดยาง

                       5.2 การไฟฟ้า

                      หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 16 หมู่บ้าน และยังมีครัวเรือนบางส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

                      5.3 การประปา

                            หมู่บ้านในเขตเขตบาลตำบลปลาโหล มีประปาหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน

                      5.4 โทรศัพท์  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่

                6. ระบบเศรษฐกิจ

                      6.1 การเกษตร

                            ประชากรในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำส่วน ร้อยละ 80

                     6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                           - กลุ่มดอกไม้จันทน์  หมู่ที่ 4 บ้านปลาโหล

                           - กลุ่มแปรรูปปลา  หมู่ที่ 11 บ้านดงคำโพธิ์

                           - กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่  หมู่ที่ 2  บ้านงิ้ว

                           - กลุ่มข้าวหอมทอง หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ       

                7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

                      7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

                      7.2 ประเพณี วัฒนธรรม

                             การจัดงานบุญ / งานประเพณีต่าง ๆ จะจัดตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตามจารีตประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ วันออกพรรษา


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th