เข้าสู่ระบบ
หน้าหลัก Webbroad ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
   
 

| ความรู้ภาษีท้องถิ่น | | ชำระภาษีออนไลน์ผ่าน LINE Official Account เทศบาลตำบลปลาโหล |    

 
bossนายสุรพัฒน์ พุฒธรรม

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล
สายตรงผู้บริหาร 081-7392601


  ..::::ยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี :::...  
 

คู่มือสาระประโยชน์

การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การขอข้อมูลข่าวสาร คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลปลาโหล คู่มือมือระบบแจ้งซ่อมสิ่งสาธารณูปโภคและระบบแจ้งเหตุสาธารณภัยออนไลน์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลาโหล ความรู้ภาษีท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลปลาโหล (Back Office) (เจ้าหน้าที่)

โพลสำรวจ

ท่านมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริการของ เทศบาลตำบลปลาโหล ในระดับใด

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

วันนี้
6
เมื่อวาน
50
เดือนนี้
684
เดือนที่แล้ว
1,561
ปีนี้
5,260
ปีที่แล้ว
14,448
 
ยุทธศาสตร์
รายละเอียด

           ยุทธศาสตร์

                 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                2. ยุุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

               5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

             1.  ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้  มีความเข้มแข็งของชุมชน  สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง

             2.  การคมนาคมในหมู่บ้านระดับตำบลใช้การได้สะดวกตลอดฤดูกาล  มีการบริการการสื่อสารครบทุกหมู่บ้าน  และไฟฟ้ามีใช้ทุกครัวเรือน

             3.  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน  ปลอดจากยาเสพติด   ให้บริการด้านการศึกษาทุกระบบเพื่อพัฒนาคน   ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

             4.  พัฒนาองค์กรชุมชนสู่การสร้างเครือข่ายองค์กร  ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ

             5.  อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน   พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของครัวเรือนและชุมชน   สร้างแหล่งพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพภายในชุมชน

             6.  มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง   มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใช้ทำการเกษตรตลอดฤดูกาล

 

                   จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น

             1.  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม  ได้มาตรฐาน  และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

             2.  ประชาชนมีสุขภาพดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

             3.  ประชาชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

             4.  ประชาชนมีรายได้จากการใช้เกษตรอินทรีย์หรือเศรษฐกิจพอเพียง

             5.  องค์กรชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

 

     แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

          1.   นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          -   จัดให้มีระบบไฟฟ้าบริการสาธารณะ / ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

          -   ส่งเสริมระบบประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

          -   ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรและถนนระหว่างหมู่บ้าน

          -   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

     2.   นโยบายด้านสวัสดิการสังคม

          -   ส่งเสริมคุ้มครองเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส   ให้ได้รับการสงเคราะห์

              อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม    

          -   รณรงค์และป้องกัน  รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลตำบล

     3.   นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ

     -   ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาฝีมือในการจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

        ภายในตำบล    

     -   สนับสนุนกองทุนภายในตำบล

          -   ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบล

     4.   นโยบายด้านสาธารณสุข  อนามัย  และสิ่งแวดล้อม

     -   เตรียมการแก้ไขปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  เช่น  น้ำเสีย  ขยะมูลฝอย

          -   ส่งเสริม  ปรับปรุงตลาดในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

          -   สนับสนุนส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ  อสม.

          -   ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปลาโหล

          -   ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

          -   ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพภายในเขตเทศบาล

     5.   นโยบายด้านการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

     -   ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลาโหล

     -   พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีระบบมาตรฐาน

          -   จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในตำบลของประชาชน  รวมทั้งนักเรียน  นักศึกษา

               อย่างต่อเนื่อง

          -   ส่งเสริมศูนย์กีฬาเยาวชนระดับตำบล  และในหมู่บ้าน

     -   ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของเทศบาลตำบล  และประเพณีวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน

          -   ส่งเสริมการจัดงานวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

     6.   นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     -   อบรมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          -   จัดให้มีทีมงานกู้ชีพกู้ภัย   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ให้มีความพร้อม 

              และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

                    7.   นโยบายด้านการเกษตร

          -   ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร  พืช  สัตว์

     -   ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร  รวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

     -   ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประจำตำบล  

                   8.   นโยบายด้านอื่นๆ

     -   จัดให้มีการบริการชุมชน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  เต็นท์  ในงานพิธีต่างๆ


ไฟล์เอกสารแนบ

* ไม่มีข้อมูล *

กลับไปข้างบน

ที่อยู่ : หมู่4 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัด จังหวัดสกลนคร47150
โทรศัพท์ 0-4216- 5214 โทรสาร 0-4216-5214
ติดต่อ Webmaster E-mail : tambolplalo@hotmail.com

e-mail กลางในการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05470603@dla.go.th