อ่านข่าวทั้งหมด

 

 

ลำดับ ชื่อข่าว รายละเอียด วันที่ลงข่าว
1 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

11/12/2562 15:51:42
2 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล (รอบที่ 2)

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล (รอบที่ 2)

19/08/2562 11:19:59
3 ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลปลาโหลได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
มติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.............................................
๔.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม............................................
๔.๓ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพื่อพิจารณา)
วาระที่หนึ่ง รับหลักการ
มติที่ประชุม............................................
วาระที่สอง แปรญัตติ
มติที่ประชุม............................................
วาระที่สาม ลงมติ
มติที่ประชุม...........................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู้ถาม

19/08/2562 10:18:41
4 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี เนื่องจากกำหนดการประชุมครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ มีระยะเวลากระชั้นชิด และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ไม่สามารถจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อนมาเสนอ ที่ประชุมครั้งนี้ได้ ดังนั้น จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ไปเป็นการประชุมสภาฯ สมัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน 320,000 บาท
มติที่ประชุม.........................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
5.2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
5.3 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี 2561
5.4 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

27/02/2561 16:05:10
5 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด (ครู ก) ประจำปี 2561

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลาโหล โดยนางเหมือนฝัน ทาอินทะ นักพัฒนาชุมชน พร้อมเยาวชนในเขตตำบลปลาโหล จำนวน 7 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด (ครู ก) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเอง ลำน้ำอูนจังหวัดสกลนคร ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะในการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติดและสามารถนำหลักสูตรไปขยายผลในกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบในชุมชน การจัดกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด วิทยากรแกนนำ

16/02/2561 11:11:22
6 เทศบาลำตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เทศบาลำตำบลปลาโหลได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่
๔.๑ การพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
มติที่ประชุม..........................................................
๔.๒ การพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
มติที่ประชุม........................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.๓ การซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตามโครงการ ๑ ตำบลซ่อม ๑ ตำบลสร้าง
สานพลังประชารัฐ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๑
๕.๔ ระเบียบกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลปลาโหล
๕.๕ โครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนิเทศ เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
๕.๖ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕.๗ โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี ๒๕๖๑
๕.๘ โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก เทศบาลตำบลปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
๕.๙ โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑
ระเบียบวาระที่ ๖ กระทู้ถาม

06/02/2561 11:26:50
7 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 7 และ 15 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 การพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม.........................................................................................................
4.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
5.2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
5.3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

07/11/2560 14:12:23
8 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยมีระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วาระที่หนึ่ง รับหลักการ
ระเบียบวาระที่ 4.2 การพิจารณารับโอนบ่อน้ำบาดาล (แบบไม่มีไฟฟ้า) บ้านโค้งป่ากล้วย หมู่ที่ 15 ตำบลปลาโหล จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 5.4 โครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ เทศบาลตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ระเบียบวาระที่ 5.5 โครงการรณรงค์สร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทศบาลบาลตำบลปลาโหล ปีงบประมาณ 2560
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม

16/08/2560 11:01:39
9 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

16/08/2560 10:58:16
10 เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

เทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนะนำพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาใหม่
- จ่าเอก ประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี
พ.ศ. 2560 วันที่ 15, 28 กุมภาพันธ์ 2560
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (เพื่อทราบ)
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสำนักสงฆ์เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวัดตามกฎหมาย (เพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม - เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 โครงการอบรมการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
ระเบียบวาระที่ 5.2 โครงการเทศบาลตำบลปลาโหลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ 5.4 แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ
ระเบียบวาระที่ 6 กระทู้ถาม
- ไม่มี

25/05/2560 16:44:51
11 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันอังคาร ที่  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

-------------------------

 

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

                    ระเบียบวาระที่ ๑.๑  ......................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

  • ไม่มี    เนื่องจากกำหนดการประชุมครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้ มีระยะเวลากระชั้นชิด  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบ  จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายเลขานุการ สภาฯ ไม่สามารถจัดทำรายงานการประชุมครั้งก่อนมาเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ได้  ดังนั้น

จึงขอยกการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการประชุมสภาฯ สมัยต่อไป

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

  • ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน (LA ๒๑) 

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๒  ประกาศเทศบาลตำบลปลาโหล เรื่อง ระเบียบกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหล

                                           ต้านยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๖๐

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๓  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

                                           บ้านเมือง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๐

                         ระเบียบวาระที่ ๕.๔  การเข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันภูไทโลก

 

ระเบียบวาระที่  ๖        กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  ............................................................................................................

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๒  ............................................................................................................

02/03/2560 11:25:12
12 การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธ ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล

-------------------------

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  • ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๒        รับรองรายงานการประชุม

                   ระเบียบวาระที่ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจำปี

                                           พ.ศ. ๒๕๕๙  วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

  • ไม่มี

ระเบียบวาระที่  ๔        เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ของเทศบาลตำบลปลาโหล

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๕        เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมโครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  การพิจารณารับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

                         รายจ่ายจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  ขอความเห็นชอบให้ บ้านดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปลาโหล

                         เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

          มติที่ประชุม...............................................................................................

ระเบียบวาระที่  ๖        เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๖.๑  แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ภายใต้หลักการ ๓ Rs และหลักการประชารัฐ

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๒  รายงานการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ

      พ.ศ. ๒๕๕๙

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๓  โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี

      งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐      

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๔  โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก เทศบาลตำบลปลาโหล

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๕  โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล  เทศบาลตำบลปลาโหล

      ประจำปี ๒๕๖๐

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๖  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาฟุตบอลอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๐

                    ระเบียบวาระที่ ๖.๗  โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๗        กระทู้ถาม

02/03/2560 11:23:23